КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

А. П. Гриценко

Анотація


У статті аналізуються основні теоретичні положення концепції формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки й виокремлюються теоретичний, методичний, практичний та методологічний концепти. Звернено увагу, що завдяки інтеграції ряду педагогічних підходів методології системи (особистісно-орієнтованого, компетентнісного, гуманістичного, системного, діяльнісно-розвивального, середовищного, аксіологічного, акмеологічного, суб’єкт-суб’єктного) відбувається інтенсифікація результатів названої системи. Крім того, упровадження інтеграційного підходу допомагає загальному об’єднанню означених принципів формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки завдяки поєднанню складових освітнього процесу (зміст, форми, методи, засоби) з інноваційністю та інтегрованістю навчання. Автор вважає, що професійна компетентність майбутніх учителів історії є конструктом п’яти взаємообумовлених та взаємозалежних компонентів: інформаційно-когнітивного, операційнодіяльнісного, креативно-проектного, оцінно-рефлексивного та мотиваційноціннісного. Розглядаючи професійну компетентність майбутніх учителів історії динамічною властивістю особистості, автором визначено, що процес її розвитку включає чотири рівні: початковий; середній; достатній; високий. У поданій статті звернено увагу, що дієвість концепції формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки досягається рядом педагогічних умов, основними з яких є: упровадження інноваційних технологій навчання до процесу фахової підготовки майбутніх учителів історії; створення інформаційно-освітнього середовища фахової підготовки майбутніх учителів історії у закладах вищої освіти; переорієнтація освітнього процесу на оволодіння майбутніми учителями історії методологією науково-технічної творчості; проектування змісту освіти на основі ідей компетентнісного підходу; цілеспрямований розвиток особистісно-професійних якостей майбутніх учителів історії.

Ключові слова


компетентнісний підхід; історія; професійна компетентність; майбутні вчителі; фахова підготовка; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем (Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем). Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1977. 304 с.

Васюк О. В. Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних закладах : автореф. на здобуття наук. ступ. док. пед. наук: 13.00.04. /Нац. агр. ун-т. Київ, 2015. 40 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред.

В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Кабусь Н. Д. Методологічні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп. Основи сучасної педагогіки. Херсон: ПП «Вишемірський В.С.», 2016. С. 353 –428.

Кручек В. А. Формування комунікативних вмінь студентів вищих

аграрних навчальних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : дис. … канд. пед.. наук : 13.00.04. / Нац. агр. ун-т. Київ, 2003. 576 с.

Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів:

монографія. Слов'янськ: СДПУ, 2010. 148 с.

Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчальнопізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. / Нац. агр. ун-т. Київ, 2004. 505 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібн. Вид. 3-є,

переробл. та доповн. Київ: Центр учбової літератури, 2008.

с.

Рябченко В. І. Вища школа України в загально цивілізаційному

контексті: соціально-філософський аналіз з позицій компетентнісного підходу: монографія. Київ: Фітосоціоцентр, 2015. 674 с.

Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль,1978. 272 с.

References

Bespalko V. P. (1977). Osnovy teorii pedagogicheskikh sistem. Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo un-ta.

Vasiuk O. V. (2015). Teoriia i metodyka formuvannia profesiinoi

spriamovanosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh. (Avtoref. dok. ped. nauk). Nats. ahr. un-t, Kyiv.

Entsyklopediia osvity. (2008). Kyiv: Yurinkom Inter.

Kabus N. D. (2016). Metodolohichni zasady pidhotovky maibutnikh

sotsialnykh pedahohiv do staloho rozvytku sotsialnykh hrup. Osnovy suchasnoi pedahohiky. (pp. 353-428). Kherson: PP «Vyshemirskyi V.S.

Kruchek V. A. (2003). Formuvannia komunikatyvnykh vmin studentiv vyshchykh ahrarnykh navchalnykh zakladiv osvity v protsesi vyvchennia psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin. (Dys. kand. ped. nauk). Nats. ahr. un-t, Kyiv.

Lodatko Ye. O. (2010). Modeliuvannia pedahohichnykh system i protsesiv. Sloviansk: SDPU.

Luzan P. H. (2004). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia

navchalno-piznavalnoi aktyvnosti studentiv u vyshchykh ahrarnykh zakladakh osvity. (Dys. dok. ped. nauk). Nats. ahr. un-t, Kyiv.

Maksymenko S. D. (2008). Zahalna psykholohiia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Riabchenko V. I. (2015). Vyshcha shkola Ukrainy v zahalno

tsyvilizatsiinomu konteksti: sotsialno-filosofskyi analiz z pozytsii kompetentnisnoho pidkhodu. Kyiv: Fitosotsiotsentr.

Uemov A. I. (1978) Sistemnyy podkhod i obshchaya teoriya sistem.Moskva: Mysl.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.08

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.