СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ КИТАЮ ХХ СТ.

О. М. Іонова, Чжиюн Пей

Анотація


Стаття присвячена аналізу становлення вищої художньої освіти Китаю ХХ ст. Установлено, що на початку століття розвиток художньої освіти перебував під впливом Заходу шляхом активного залучення у китайську художню професійну освіту академічних практик Західної Європи, що привело до її європеїзації, започаткувавши тим самим новий етап в історії китайського живопису – реалістичний. Це стало початком експериментальних течій в цій галузі як, наприклад, об’єднання західного мистецтва з китайським. Встановлено, що початок ХХ ст. – середина ХХ ст. був періодом відкриття офіційних шкіл художньої освіти, що були відкриті за ініціативою громадян Китаю, а саме відкриттям низки художніх інститутів, таких як: Сучжоуській (1922 р.), потім, в Нансіне і Ханчжоу (1927 р). Зазначено, що, якщо продовж другої половини XIX ст. процес становлення та розвитку вищої художньої освіти Китаю проходив під впливом Заходу, період з середини до кінця ХХ століття пройшов під впливом російської реалістичної школи. Це визначило напрямки у розвитку сучасного китайського живопису, основні методичні установки у практиці художньої професійної освіти Китаю. Цей період можна віднести до періоду зовнішнього (або радянського) впливу, підтримки системи художньої освіти Нового Китаю. Визначено, що розпочаті в першій половині ХХ ст. експерименти китайським митцям вдалося продовжити вже у 1980-і роки, після Культурної революції. Успіхи сучасних живописців, без сумніву, базуються на успішних експериментах майстрів минулого століття, які не могли відбутися без доброчинних нововведень в галузі художньої освіти, значно збагативши китайське мистецтво ХХІ ст. На сучасному етапі (ХХІ ст.) система художньої вищої професійної освіти Китаю характеризується підтриманням вищими мистецькими школами загальної стратегії відкритої співпраці з іноземними закладами вищої освіти (ЗВО) у встановленні довгострокових відносин співпраці в галузі наукових досліджень, академічних обмінів, підготовки викладачів і навчання студентів (Китай і США, Китай і Південна Корея, Китай і Україна, Китай і Росія). Введеться плідна підготовка аспірантів.

Ключові слова


вища школа; становлення; художня освіта; Китай

Повний текст:

PDF

Посилання


Ван Кэвэнь, Бернюкевич Т.В. Факторы, этапы, становления и развития русской культуры Харбина. Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. №5(96). С.105 – 110.

Ван Пин Влияние русской художественной школы на развитие

китайской традиционной живописи. Ученые записку ЗабГу. Культурология. 2008. № С. 207 – 214.

Гусев А.Н., Кашфуллина К.Р., Насонов К.А. Реформы высшего

образования в Китае и Республике Корея: использование зарубежного опыта в модернизации системы. Вестн. междунар. организаций. 2014. Т. 9. №1. С 124-149.

Нин Бо. Китайские выпускники института имени И.Е. Репина -

носители и продолжатели традиций ленинградской академической художественной школы : дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.09, СанктПетербург, 2010. 316 с.

Фудань Дасюэ. Цзяоши Цзяосюэ Фачжань Чжунсинь (Фуданьский университет – Центр повышения квалификации учителей). – URL: http://cfd.fudan.edu.cn.

Юй Аньдун Становление художественно-педагогического образования в Китайской Народной Республике. Педагогика и психология, теория и методика обучения. С. 212 – 215.

Юй Аньдун. Традиции академического рисунка в художественнопедагогическом образовании России и Китая : автореф. дис. ... канд. педагогических наук : 13.00.02, Санкт-Петербург. 2007. 25 с.

Andrews J. F. Art and Politics in the People’s Republic of China, 1949–1979. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1994. 568 p, p.87-88.

Laing E. J. Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in EarlyTwentieth-Century Shanghai. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2004. 305 p.

Sullivan M., Murphy F. D. Art and Artists of Twentieth-century China.Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1996. 354 p.

References

Wang Kewen, Bernyukevich, T.V. (2013). Factors, stages, formation and development of Russian culture in Harbin. Bulletin of the Trans-Baikal State University, 5 (96), 105 - 110. (in Russian)

Wang Ping (2008). The influence of the Russian art school on the

development of Chinese traditional painting. Scientists note ZabGu, 207 - 214. (in Russian)

Gusev, A.N., Kashfullina, K.R., Nasonov, K.A. (2014). Reforms of Higher Education in China and the Republic of Korea: Using Foreign Experience in Modernizing the System. Bulletin of international organizations, 9, 1, 124-149. (in Russian)

Ning Bo. (2010). Chinese graduates of the I.E. Repin institute are carriers and continuers of the traditions of the Leningrad academic art school: dis. ... candidate of art history: 17.00.09, St. Petersburg, 316. (in Russian)

Fudan Daxue. (n.d.) Jiaoshi Jiaoxue Fazhan Zhongxin (Fudan University: Teacher Development Center). - URL: http://cfd.fudan.edu.cn. (in Russian)

Yu Andong. (n.d.). Formation of art and pedagogical education in the People's Republic of China. Pedagogy and psychology, theory and teaching methods.212 – 215. (in Russian)

Yu Andong. (2007). Traditions of academic drawing in art and pedagogical education in Russia and China: author. dis. ... Cand. Pedagogical Sciences: 13.00.02, St. Petersburg. 25. (in Russian)

Andrews, J. F. (1994). Art and Politics in the People’s Republic of China, 1949–1979. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 568.

Laing, E. J. (2004). Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century Shanghai. Honolulu: University of Hawai’i Press, 305.

Sullivan, M., Murphy, F. D. (1996). Art and Artists of Twentieth-century China. Berkeley; Los Angeles; London, University of California Press, 354.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.09

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.