ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ КУЛЬТУРНОГО САМОВИРАЖЕННЯ»

Лей Сяо

Анотація


У статті розглядаються загальні положення визначення компетентності культурного самовираження особистості. Зазначено, що дослідження будь-якої компетентності особистості повинно базуватися на компетентнісно-орієнтованій парадигмі освіти, що включає формування не лише теоретичних знань, а й прикладної складової підготовки майбутнього фахівця. Визначено, що питання пов’язане з компетентнісним підходом повинен розглядатися у тісному зв’язку з концепцією «Навчання впродовж усього життя» (Life Long Learning, LLL). Особливо це важливо в контексті розгляду ключових компетентностей. Розвиток компетентнісноорієнтованого навчання та навчання впродовж усього життя базується на вирішенні трьох основних проблем: використанні різних підходів і методів навчання; підтримці педагогів та інших працівників освіти; оцінці та діагностиці сформованості компетентності. Констатовано, що обізнаність та самовираження у сфері культури розглядається багатьма європейськими вченими як здатність до розуміння творчості у мистецтві, уміння формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецьких надбань людства. Змістовим наповненням цієї компетентності є глибоке розуміння своєї національної ідентичності як основи доброзичливого ставлення та поваги до міжкультурного розмаїття та вираження інших людей. Компетентність культурного самовираження передбачає розуміння та повагу щодо того, як ідеї та значення творчо самовиражаються, передаються в різних культурах через низку видів мистецтва та інших культурних форм. Це передбачає залучення до розуміння, розвитку та висловлення власних ідей і відчуттів. Узагальнення наукового пошуку дозволили визначити компетентність культурного самовираження як складний понятійний конструкт, що включає знання, навички та підходи до міжкультурного спілкування на основі розуміння і поваги до оточуючих їх ідей, де самовираження втілюється через різні галузі мистецтва та культури.

Ключові слова


освіта; учитель фізичної культури; КНР; працевлаштування; мотивація; кваліфікація; стандарт

Повний текст:

PDF

Посилання


Дубасенюк О. Загальнокультурна компетентність: сутність та наукові підходи // Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців / за ред. О.С. Березюк, О.М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 5-10.

Зязюн І. Філософія педагогічної дії : монографія / І.А. Зязюн. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Коробова І. Компетентнісно орієнтована методична підготовка

майбутніх учителів фізики на засадах індивідуального підходу: монографія.Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. 366 с.

Проценко А. Формування професійної компетентності майбутніх

учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики: дис… канд.. пед..наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Кропивницький. 2018. 327 с.

Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. Москва: «Когито-Центр», 1999. 144 с.

Adabaş A., Kaygin H. Lifelong Learning Key Competence Levels of

Graduate Students. Universal Journal of Educational Research, 2016, 4(12A), 31-38. DOI: 10.13189/ujer.2016.041305.

Annex «Key competences for lifelong learning a European reference

framework». URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Dong Xiaobo. Cultural differences and cultivation of cross-cultural

communicative competence in chinese FLT. International Education Studies. 2009. 2(2). 22-25. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1065660.pdf.

Key competences for lifelong learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 20 p.

Sicherl-Kafol, B. & Denac, G. Through Musical Communication to

Development of Competence in Culture Awareness and Expression. US-China Education Review, 2011, 8 (2), 129-136.

References

Dubaseniuk, O. (2013). General cultural competence: essence and scientific approaches // Formation of general cultural competence of future specialists / Ed. O.S. Березюк, О.М. Vlasenko. Zhytomyr: I. Franko ZhSU Publishing House. 5-10.

Zyazyun, I. (2008). Philosophy of pedagogical action: monograph.

Cherkasy: Bohdan Khmelnytsky National University. 608 p.

Korobova, I. (2016). Competence-oriented methodical training of future physics teachers on the basis of individual approach: monograph. Kherson: FOP Hrinʹ D. S. 366 p.

Protsenko, A. (2018). Formation of professional competence of future teachers of physical culture in the course of pedagogical practice: the dissertation of the candidate of pedagogical sciences: 13.00.04. Kropyvnytskyi. 327 p.

Raven, J. (1999). Pedagogical testing: problems, delusions, perspectives. Moscow: "Kogito-Center". 144 p.

Adabaş A., Kaygin H. (2016). Lifelong Learning Key Competence Levels of Graduate Students. Universal Journal of Educational Research, 4(12A), 31 - 38. DOI: 10.13189/ujer.2016.041305.

Annex «Key competences for lifelong learning a European reference

framework». URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

Dong Xiaobo (2009). Cultural differences and cultivation of cross-cultural communicative competence in chinese FLT. International Education Studies, 2(2). 22-25. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1065660.pdf.

Key competences for lifelong learning (2019). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 20 p.

Sicherl-Kafol, B. & Denac, G. (2011). Through Musical Communication to

Development of Competence in Culture Awareness and Expression. US-China Education Review, 8 (2), 129-136.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.13

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.