ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В КИТАЇ

Лу Баовень

Анотація


У статті досліджуються процеси етнокультурної підготовки здобувачів освіти закладів вищої освіти Китайської Народної Республіки. Етнокультурна підготовка здобувачів освіти розглядається в контексті компетентнісного підходу як здатність до міжкультурного спілкування та порозуміння. Розглянуто компоненти етнокультурної компетентності: вмотивованість та здатність особистості пізнавати оточуючий світ; здатність до збереження та збагачення традицій рідного етносу з усвідомленою повагою й толерантним ставленням до традицій інших етносів; готовність до міжетнічного діалогу на засадах взаємоповаги. Розкрито роль закладів вищої освіти у процесі етнокультурної підготовки здобувачів освіти через розвиток університетської культури в межах відкритого майданчика для зустрічі різних поглядів, культур та етносів. Проведено аналіз процесу формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів музичного мистецтва, який базується на введенні до змісту професійної підготовки окремих освітніх елементів етнокультурного й етнопедагогічного напряму підготовки. Виділено шляхи інтеграції етнокультурної підготовки здобувачів освіти закладів освіти Китаю через посилення ролі варіативного блоку навчальних планів, які розкривають етнокультурний сенс життя окремого регіону країни, та посилення нормативного блоку дисциплінами, які пов’язані із загальними етнокультурними тенденціями певної нації. На прикладі Інституту перспективних гуманістичних досліджень при Пекінському університеті (IAHS) розглянуто програми етнокультурної підготовки здобувачів освіти. Етнокультурна підготовка здобувачів освіти здійснюється шляхом щорічного залучення 30 найталановитіших студентів Пекінського університету для проходження курсу поглибленого міжкультурного спілкування, який включає практику міжкультурного спілкування та етнокультурної підготовки.

Ключові слова


етнокультурна компетентність; етнокультурна підготовка; заклад вищої освіти; КНР; комунікація; культура; толерантність

Повний текст:

PDF

Посилання


У Іфан. Методика вдосконалення етнокультурної підготовки

майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. 2011. Вип. 11(16). С. 109-113.

Чжан Ин. Формирование этнокультурной компетентности будущих учителей музыки и хореографии с кнр: историографический анализ проблемы. European Journal of Humanities and Social Sciences. № 6 2019. 119-122.

Чжоу Цянь. Виховання духовної культури студентів у процесі

музично-естетичної діяльності. Методичні рекомендації. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 135 с.

Цяо Чжи. Формування етномистецької компетентності учнівської

молоді в музичному навчанні [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Цяо Чжи ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Київ, 2019.

Qin J. College Students’ Intercultural Communication Competence – a Tentative Study. CELEA. 2005. Vol. 28, № 3. P. 105-109.

Jin W. English LanguageTeachinginCross-CulturalContexts. CELEA. 2004. Vol. 27, № 1. P. 55-58.

The Institute for Advanced Humanistic Studies at Peking University

(IAHS).URL: http://iahs.en.pku.edu.cn/research/culture/

Xin Gao. Research on How to Cultivate an Excellent and Profound

University Culture From the Perspective of Building a Cultural China. 1st International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2015). Atlantis Press. 396- 399 https://doi.org/10.2991/icadce-15.2015.92

References

U, Ifan (2011). Methods of improving ethnocultural training of future music teachers in the process of professional training. Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 14: Theory and methods of art education. 11(16). 109-113.

Zhang, Ying (2019). Formation of ethnocultural competence of future music and choreography teachers from China: a historiographic analysis of the problem. European Journal of Humanities and Social Sciences. 6. 119-122.

Zhou, Qian (2017). Education of spiritual culture of students in the process of musical and aesthetic activity. Guidelines. National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv. 135 p.

Qiao, Zhi (2019). Formation of ethno-artistic competence of student’s

youth in music education [Text]: author’s dissertation abstract 13.00.07. East Ukrainian Volodymyr Dahl National University. Kyiv.

Qin, J. (2005). College Students’ Intercultural Communication Competence – a Tentative Study. CELEA. Vol. 28(3). 105-109.

Jin, W. (2004). English LanguageTeachinginCross-CulturalContexts.

CELEA. Vol. 27(1). 55-58.

The Institute for Advanced Humanistic Studies at Peking University

(IAHS).URL: http://iahs.en.pku.edu.cn/research/culture/

Xin, Gao (2015) Research on How to Cultivate an Excellent and Profound University Culture From the Perspective of Building a Cultural China. 1st International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2015). Atlantis Press. 396- 399 https://doi.org/10.2991/icadce-15.2015.92
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.14

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.