STEAM-ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Ю. Ю. Матвійчук

Анотація


Для кожної держави пріоритетною є потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців, які здатні відповідати сучасним викликам світової спільноти. У зв’язку зі стрімким технологічним прогресом зростає і потреба в освічених та винахідливих професіоналах у сфері інформаційних технологій, нанотехнологій, біотехнологій та робототехніки. Зазначені сфери потребують від фахівців використання комплексних знань із таких освітніх галузей, як природничі науки, математика, інженерія, програмування та технології. STEAM-освіта – це загальноприйнята світова абревіатура: природничі науки (Science), технології (Technology), технічна творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математика (Mathematics). STEАM-освіта охоплює всі ці освітні напрями. У статті розглядаються актуальні питання необхідності реформування освітньої системи в Україні за рахунок інтеграції змісту освіти у контексті інноваційного STEAM-орієнтованого підходу. Проведено аналіз понять «інтеграція», «STEM-освіта» та «STEAM-освіта». Розглянуто законодавчу нормативно-правову базу щодо стану розвитку STEMнавчання у вітчизняній освіті. З’ясовано, що інтеграція, яка спрямована на формування нерозривно зв’язаної та єдиної системи знань, є провідним принципом STEAM-освіти. Встановлено значення міждисциплінарного і компетентнісного підходів, практико-орієнтованого навчання для організації науково-освітньої системи STEM. Акцентовано увагу на значенні STEAMорієнтованого підходу до навчання для усунення розриву між теоретичними знаннями та їх практичним втіленням. Наведено приклад STEAM-проєкту «Ремонт класної кімнати» та проаналізовано його можливості для міждисциплінарного розвитку здобувача середньої освіти.

Ключові слова


інтеграція; STEАM-освіта; STEM-освіта; природничоматематичне навчання; STEAM-проєкт

Повний текст:

PDF

Посилання


Judith Hallinen. STEM education curriculum URL: https://www.britannica.com/topic/STEM-education (дата звернення:23.11.2019)

Teaching STEM URL: https://teach.com/what/teachers-know/stemeducation (дата звернення: 15.12.2019)

U. S. Department of Education. Science, Technology, Engineering, and Math, including Computer Science URL:https://www.ed.gov/stem (дата звернення:01.11.2019)

Інститут модернізації змісту освіти. Глосарій URL:

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy (дата звернення: 22.11.2019)

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / М. Мазорчук, Т. Вакуленко, В. Терещенко, [та ін.] // Український центр оцінювання якості освіти. Київ: УЦОЯО, 2019. 439с.

Нова українська школа: порадник для вчителя : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 р.р. URL: https://imzo.gov.ua/2016/11/10/planzahodiv-shhodo-vprovadzhennyasteam-osviti-v-ukrayini-na-2016-2018-roki (дата звернення: 20.11.2019)

Проект концепції STEM-освіти в Україні. URL: http://mkkor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (дата звернення: 05.12.2019)

Сінопальнікова Н.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх

учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 / Харків, 2010. 20 с.

References

Judith Hallinen (2019) STEM education curriculum Retrieved from

https://www.britannica.com/topic/STEM-education

Teaching STEM (2019) Retrieved from https://teach.com/what/teachersknow/stem-education

U. S. Department of Education (2019) Science, Technology, Engineering, and Math, including Computer Science Retrieved from URL:https://www.ed.gov/stem

Institute for Modernization of the Content of Education. Glossary (2019) Retrieved from https://imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy

Mazorchuk M., Vakulenko T., Tereshchenko V. (2018) National report on the results of the international survey on the quality of education PISA-2018. Ukrainian Center for Educational Quality Assessment: Kiev

Bibik N. (Ed.) (2018) New Ukrainian school: a guide for teachers. Training manual, Litera LTD: Kiev

Action plan for the implementation of STEM education in Ukraine for 2016-2018 (2019) Retrieved from https://imzo.gov.ua/2016/11/10/planzahodivshhodo-vprovadzhennya-steam-osviti-v-ukrayini-na-2016-2018-roki

The project concept STEM-education in Ukraine (2019) Retrieved from http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf

Sinopalnikova N. (2010) Pedagogical conditions for training future

teachers for the use of integrated forms of organizing the educational process in primary school (Abstract of candidate’s thesis). H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.16

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.