ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

О. В. Пономаренко

Анотація


В статті висвітлено загальні характеристики технології підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти. Розроблена технологія підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти є інноваційною педагогічною технологією, яка спрямована на підготовку компетентних магістрів психології, конкурентоздатних в неформальній освіті, задовольняє потреби суспільства в таких фахівцях, спирається на нові компетентності, а також спроможна вивести систему підготовки майбутніх фахівців психології на якісно новий рівень. Головною метою фази проектування показано розробку індивідуальних траєкторій підготовки майбутніх магістрів психології, а домінуючими методами є: бесіди, опитування, включене та непряме спостереження, тестування. Завданням фази технологізації представлено забезпечення ефективності теоретичної і практичної підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти відповідно до визначених індивідуальних освітніх траєкторій. Показано, що фаза коригування ставить собі за мету уточнення індивідуальних траєкторій підготовки магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти. В статті презентовано очікувані результати підготовки – ознайомлення магістрантівпсихологів з особливостями професійної діяльності в умовах неформальної освіти; випробування кожним майбутнім магістром психології себе у ролі педагога, психолога й підприємця неформальної освіти; розробка ними персонального «стартапу» для виходу на ринок неформальних освітніх послуг, а також його випробування під час проходження польової (психологічної) практики.

Ключові слова


педагогічна технологія; неформальна освіта; психологи; професійна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Гура Т.Є. Психологічні закономірності, механізми та принципи

розвитку професійного мислення у майбутніх психологів у процесі фахової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 25. С. 266–272. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_25_37. (дата звернення:21.08.2018).

Дідик Н.М. Дослідження професійно значущих характеристик

особистісної зрілості майбутніх психологів. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 23. С. 160–170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_23_16 (дата

звернення: 21.08.2018).

Дружиніна І.А. Розвиток професійної ідентичності майбутніх

практичних психологів засобами активного соціально-психологічного навчання. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. нституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, М. В. Папучі. КиївНіжин: Видавництво НДУ; ДС «Міланік», 2007. Т. 10, Вип. 1. С. 74–76.

Мова Л.В. Психологічні особливості забезпечення особистісної

самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки: дис. …канд. психологічних наук : 19.00.07 / Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2003. 246 с.

Пономаренко О.В. Поняття «педагогічна технологія» в контексті

формування готовності майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти. Менеджмент розвитку сучасного закладу освіти в умовах інформаційного освітнього простору: всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. С. 35–42.

Борщ Ж. Андрагогічний підхід до підготовки майбутнього вчителя. Педагогічні науки. 2012. Вип. 55. С. 58–63.

Вайнола Р.Х. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в процесі професійно-орієнтованої практики майбутніх соціальних педагогів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2011. Вип. 15. С. 28–32.

Вітвицька С.С. Аксіологічний підхід до виховання особистості

майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. 2015. Вип. 10. С. 63–67.

References

Hura, T.Ye. (2014). Psykholohichni zakonomirnosti, mekhanizmy ta

pryntsypy rozvytku profesiinoho myslennia u maibutnikh psykholohiv u protsesi fakhovoi pidhotovky. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 19: Korektsiina pedahohika ta spetsialna psykholohiia, 25. 266–272. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_25_37. (data zvernennia: 21.08.2018).

Didyk, N.M. (2014). Doslidzhennia profesiino znachushchykh

kharakterystyk osobystisnoi zrilosti maibutnikh psykholohiv. Problemy suchasnoi psykholohii, 23, 160–170. Retrieved from:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_23_16.

Druzhynina, I.A. (2007). Rozvytok profesiinoi identychnosti maibutnikh praktychnykh psykholohiv zasobamy aktyvnoho sotsialno-psykholohichnoho navchannia. Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. pr. nstytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy, 10(1). P. 74–76.

Mova, L.V. (2003). Psykholohichni osoblyvosti zabezpechennia osobystisnoi samorealizatsii maibutnikh psykholohiv u protsesi fakhovoi pidhotovky. (PhD’s thesis). Nats ped. un-t im. M. P. Drahomanova, Kyiv.

Ponomarenko, O.V. (2019). Poniattia «pedahohichna tekhnolohiia» v konteksti formuvannia hotovnosti maibutnikh mahistriv psykholohii do profesiinoi diialnosti v umovakh neformalnoi osvity. Menedzhment rozvytku suchasnoho zakladu osvity v umovakh informatsiinoho osvitnoho prostoru: vseukrainska naukovopraktychna internet-konferentsiia, 35-42.

Borshch, Zh. (2012). Andrahohichnyi pidkhid do pidhotovky maibutnoho vchytelia. Pedahohichni nauky, 55, 58–63.

Vainola, R.Kh. (2011). Realizatsiia osobystisno oriientovanoho pidkhodu v protsesi profesiino-oriientovanoi praktyky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv. Visnyk Hlukhivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky, 15, 28–32.

Vitvytska, S.S. (2015). Aksiolohichnyi pidkhid do vykhovannia osobystosti maibutnoho vchytelia. Kreatyvna pedahohika, 10, 63–67.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.62.17

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.