ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ З КНР ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Т. І. Дейніченко, Г. В. Дейниченко, О. А. Жерновникова

Анотація


На основі аналізу науково-педагогічної літератури у статті розкрито суть педагогічної підтримки, яку визначено як педагогічну, дидактично цілеспрямовану діяльність компетентних педагогів з надання превентивної й оперативної дозованої допомоги аспірантам. Це сприятиме розв’язанню їхніх індивідуальних проблем, пов’язаних з успішним просуванням у навчанні, спілкуванні, професійному самовизначенні, самовираженні. У статті розглянуто різні підходи до визначення педагогічного змісту поняття «педагогічна підтримка» – широкий і вузький. Схарактеризовано принципи педагогічної підтримки (загальності, суб’єктності й індивідуальності, проблемності, пріоритету захисту прав та інтересів аспірантів; адресності й дозованості допомоги, співробітництва, систематичності підтримки, диференційованого підходу при наданні підтримки), її види (превентивна, оперативна, опосередкована, дозована, адресна), форми (індивідуальна, групова), прийоми надання (використання карток-консультацій, таблицьпорад, організація спілкування, наведення питань, що наштовхують на відповідь, попередження про типові помилки і неправильні підходи тощо). Визначено специфіку здійснення педагогічної підтримки в умовах групової роботи у вивченні здобувачами-іноземцями з КНР освітньо-наукового рівня вищої освіти елементів математичної статистики задля оволодіння стохастичними методами обробки результатів педагогічного експерименту. Схарактеризовано етапи надання педагогічної підтримки іноземним здобувачам освітньо-наукового рівня вищої освіти у вивченні стохастики, якот: діагностичний, пошуковий, проектний, діяльнісний, рефлексивний. Науково обґрунтовано як загальні вимоги до викладача, який здійснює педагогічну підтримку (постійна увага до кожної особистості, створення ситуацій успіху, стимулювання до самостійних дій, розвинена емпатія, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації), так і ті, що стосуються безпосереднього здійснення педагогічної підтримки (вивчення індивідуальних особливостей кожного здобувача з метою надання «адресної» допомоги, що потребує Т.І. Дейніченко, Г.В. Дейниченко, О.А. Жерновникова 44 виявлення «проблемного поля», тобто особистісно значущої для нього проблеми; цілеспрямованої пізнавальної діяльності викладача і здобувача з розв’язання проблеми, а також організації співробітництва здобувачів).

Ключові слова


педагогічна підтримка; іноземні здобувачі; математична статистика

Повний текст:

PDF

Посилання


Анохина Т. Тьютор – это помощь, поддержка, защита. Директор школы. 1995. №4. С. 55-62.

Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического

процесса. В вопросах и ответах. К. : Радянська школа, 1983. 287 с.

Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно

ориентированного образования. Педагогика. 1997. №4. С. 11-17.

Газман О.С. Педагогика свободы? Педагогика необходимости?

Учительская газета. 1997. СВ №4. С. 15.

Дейніченко Т.І. Сутність педагогічної підтримки та її застосування при викладанні математики. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : у 3 томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ,2004. Т.1: Теорія та методика навчання математики. С.45-52.

Дейніченко Т.І. Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2006. 21 с.

Жерновникова О.А., Золотухіна С. Т. Статистичні методи в

педагогічних дослідженнях у схемах і таблицях: навч. посіб. / за ред. д. пед. наук, чл.-кор. НАПН України В.І. Лозової. Харків, 2018. 108 с.

Золотухіна С.Т., Попова О.В. Педагогічна підтримка студентів у

навчанні математичних дисциплін. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : матеріали II науково-практичної конференції молодих учених м. Харків. Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. С. 56-57.

Зуева Т., Михайлова Н. Преодоление «синдрома адаптации».

Директор школы. 1997. СВ №2. С. 60-66.

Строкова Т.А. Педагогическая поддержка и помощь в современной

образовательной практике. Педагогика. 2002. №4. С. 20-27.

Юсфин С., Коваленко Е. На взаимном интересе и доверии. Директор школы. 1996. №5. С. 46-51.

Zolotukhina S., Bashkir О., Zhernovnykova О. Stages of Training Future Mathematics Teachers in The Field of Pedagogical Improvisation. Наука і освіта. 2018. №4. С. 80–86.

References

Anokhina, T. (1995). T'yutor – eto pomoshch', podderzhka, zashchita. Direktor shkoly, 4, 55–62.

Babanskiy Yu. K., & Potashnik M.M. (1983). Optimizatsiya

pedagogicheskogo protsessa. V voprosakh i otvetakh. M.: Prosveshcheniye.

Bondarevskaya Ye.V. (1997). Gumanisticheskaya paradigma lichnostno Т.І. Дейніченко, Г.В. Дейниченко, О.А. Жерновникова

oriyentirovannogo obrazovaniya. Pedagogika, 4, 11–17.

Gazman O.S. (1997). Pedagogika svobody? Pedagogika neobkhodimosti? Uchitel'skaya gazeta, 4, 15.

Deynichenko T.I. (2004). Sutnistʹ pedahohichnoyi pidtrymky ta yiyi

zastosuvannya pry vykladanni matematyky. Teoriya ta metodyka navchannya matematyky, fizyky, informatyky : u 3 tomakh. Kryvyy Rih: Vydavnychyy viddil NMetAU.

Deynichenko T.I. (2006). Dyferentsiatsiya navchannya v protsesi

hrupovoyi formy yoho orhanizatsiyi (na prykladi predmetiv pryrodnychomatematychnoho tsyklu). (PhD’s Thesis). Kharkiv.

Zhernovnykova O.A., & Zolotukhina S.T. (2018). Statyschychni metody v pedahohichnykh doslidzhennyakh u skhemakh i tablytsyakh: navch. posib. / za red. d. ped. nauk, chl.-kor. NAPN Ukrayiny V.I. Lozovoyi. Kharkiv.

Zolotukhina S.T., & Popova O.V. (2020). Pedahohichna pidtrymka

studentiv u navchanni matematychnykh dystsyplin. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi v tsyfroviy shkoli : materialy II naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh m. Kharkiv. Kharkiv, KHNPU imeni H.S. Skovorody.

Zueva, T., & Mykhaylova, N. (1997). Preodolenye «syndroma adaptatsyy». Dyrektor shkoly, 2, 60–66.

Strokova, T.A. (2002). Pedahohycheskaya podderzhka y pomoshchʹ v sovremennoy obrazovatelʹnoy praktyke. Pedahohyka, 4, 20–27.

Yusfyn, S., & Kovalenko, E. (1996). Na vzaymnom ynterese y doveryy. Dyrektor shkoly, 5, 46–51.

Zolotukhina, S., Bashkir, O., & Zhernovnykova, O. (2018). Stages of Training Future Mathematics Teachers in The Field of Pedagogical Improvisation. Nauka i osvita, 4, 80–86.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.05

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.