ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

О. О. Осова

Анотація


У статті розглянуто інноваційні аспекти конструювання підручників з  іноземної  мови  на  засадах  аналізу  їх  дидактичних  функцій.  На  основі аналізу  науково-педагогічної  та  методичної  літератури  представлено визначення понять «функції підручника», «дидактичні  функції підручника». З’ясовано  погляди  дидактів  та  методистів  на  визначення  функцій підручника,  зокрема  з  іноземних  мов.  Відображено  варіативні  підходи  та інноваційні  методичні  технології:  проблемне,  особистісно-орієнтоване, програмоване,  комп'ютерне,  комунікативно-спрямоване,  інтерактивне навчання тощо. Представлено  актуальність  розробки  електронних  підручників, робота  над  якими  розглядається  як  спроба  зробити  серйозний  крок  до рішення проблеми реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов. З’ясовано,  що  проблема  створення  та  застосування  інновацій  у контексті використання сучасних підручників з іноземної мови все ще не має однозначного рішення, що зумовлено низкою проблем. 

Ключові  слова:  підручник,  електронний  підручник,  іноземна  мова, дидактичні функції підручника, інноваційні технології навчання.

 

В  статье  рассматриваются  инновационные  аспекты конструирования  учебников  иностранных  языков  на  основе  анализа  их дидактических  функций.  В  результате  анализа  научно-педагогической  и методической  литературы  представлено  определение  сущности  понятий «функции  учебника»,  «дидактические  функции  учебника».  Отражены взгляды дидактов и методистов на функции учебника иностранных языков. Представлены  вариативные  подходы  и  инновационные  методические технологии:  проблемное,  личностно-ориентированное,  программное, компьютерное,  комуникативно-направленное,  интерактивное  обучение  и т.д. Доказана  актуальность  разработки  электронных  учебников,  работа над  которыми  рассматривается  как  попытка  сделать  серьезный  шаг  к решению  проблемы  реализации  инновационных  технологий  обучения иностранным язикам. Выявлено,  что  проблема  создания  и  использования  инноваций  в контексте  использования  современных  учебников  иностранных  языков  все еще не имеет единого решения. 

Ключевые  слова:  учебник,  электронный  учебник  ,иностранный  язик, дидактические функции учебника, инновационные технологи обучения.

 

The  article  deals  with  innovative  aspects  of  foreign  language  textbooks designing on the grounds of the analysis of their didactic functions. On the basis of the analysis of scientific and pedagogical as well as methodological literature such terms  as  «textbook  functions»,  «textbook  didactic  functions»  are  defined.  The author presents different opinions of specialists in didactics and methodologists as for  the  functions  of  textbooks,  especially  foreign  language  textbooks.  Variable approaches  and  innovative  methodological  technologies:  problem-based, individually-oriented,  programmed,  computer-aided,  communicatively-oriented, interactive learning etc. are reflected. The article proves the topicality of the development of electronic textbooks, work on which can be considered as an effort to make a serious step forward in solving the problem of realization of innovative technologies in foreign language teaching. It  is  found  out  that  the  problem  of  the  creation  and  application  of innovations  in  the  context  of  modern  foreign  language  textbooks  has  not  been completely solved yet, which is explained by a wide range of problems

Key  words:  textbook,  electronic  textbook,  foreign  language,  textbook didactic functions, innovative educational technologies.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бейлинсон В. Г. Арсенал образования / В.Г. Бейлинсон. - М. : Книга, 1986. – 238 с.

Гризун Л. E. Дидактичні основи створення сучасного комп'ютерного підручника : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук : 13.00.09 / Л.Е. Гризун. - X., 2002. - 20 с.

Зуев Д. Д. Школьный ученик / Д.Д. Зуев. - М.: Педагогика, 1983. – 240 с.

Каким быть ученику : Дидактические принципы построения / под ред. М.Я. Лернера, Н.М. Шахмаева. - М. : Изд-во РАО, 1992. - Ч. 2. - 160 с.

Ковальчук О.С. Деякі технології вивчення іноземної мови для реалізації ідей полікультурної освіти. [Електронний ресурс О. С. Ковальчук. – Режим доступу: 13.01.10: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2008_14/kovalchuk.pdf

Левшин М. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ / М. Левшин, Ю. Прохур, О. Муковіз // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 60–67.

Осова О. О. Die neuen Technologien als Notwendigkeit im Fremdsprachenunterricht : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»], (Суми, 03 грудня 2015 р.) / МОН України, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 148-151.

Редько В. Г. Сучасний шкільний підручник іноземної мови у контексті процесу оновлення змісту освіти / В. Г. Редько // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур і цивілізацій: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18 – 19 травня 2001 р. – К.: Фенікс, 2002.

Сапрыкина Г. А. Электронный учебник – современное средствообучения [Електронний ресурс] / Сапрыкина Г. А. – Режим доступу : http://www.websib.ru/ites/2003/06-01.htm

Талызина Н.Ф. Место и функции учебника в учебном процессе / Н.Ф. Талызина // Проблемы школьного учебника : сб. статей. - М. Просвещение 1978. - Вып. 6. Вопросы теории учебника. - С. 18-33.

Товпинец И.П. Концепция учебника и его структурирование // Проблемы школьного ученика : сб. статей / сост. Г.А. Молчанова. - М. : Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С. 34-44.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.578478

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.