ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. М. Cобченко

Анотація


Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх педагогів до інноваційної професійної діяльності. Місце інноваційної діяльності в організації сучасної вищої освіти зумовлено закономірним розвитком педагогічної теорії, зміною соціальних та політичних умов, які спрямовані на поліпшення якості освіти. Таким чином, ґрунтовні зміни в освіті вимагають змін та корегування фундаментальних основ педагогіки, освітніх процесів та технологій. Здійснення якісної професійної підготовки майбутніх вчителів вимагає необхідності розроблення та впровадження в освітній процес інноваційного інструментарію. У статті проаналізовано та узагальнено різноманітні дефініції «інновації» та «нововведення». Зокрема, зазначено, що інновації виникають тоді, коли є певна нова ідея, яка впроваджується, й цим самим тягне за собою істотні зміни та перетворення. Щодо поняття «нововведення» з’ясовано, що останнє є процесом, який має на меті змінити систему освіти, що здійснюється свідомо і навмисно, з метою поліпшення системи. Підкреслено, що у своєму розвитку нововведення має пройти певні етапи. Якщо якийсь з цих етапів не пройдений, то нововведення вважається незавершеним. Також виділено складники освітніх інновацій, а саме: педагогічний, науково-виробничий та соціально-економічний. Представлено та узагальнено погляди вітчизняних науковців щодо визначення готовності майбутніх педагогів до інноваційної педагогічної діяльності. Охарактеризовано структурні компоненти готовності до інноваційній діяльності: мотиваційний, когнітивний, рефлексивний, креативний. Окреслено показники, які визначають готовність педагога до інноваційної діяльності. Готовність майбутнього вчителя до інноваційної діяльності зумовлена дотриманням таких принципів: інтеграції, демократизації, диференціації та індивідуалізації освіти. Також визначено основні професійні та особисті якості, яких набуває майбутній вчитель у процесі підготовки до інноваційної педагогічної діяльності. Висновками та подальшими перспективами є виділення основних аспектів підготовки майбутніх педагогів до інноваційної педагогічної діяльності та розробка курсів за вибором «Інновації в освіті», «Педагогічні студії», метою яких є формування у здобувачів освіти потреб професійного розвитку та підготовка до професійної інноваційної діяльності.

Ключові слова


інновації; нововведення; інноваційна діяльність; здобувачі вищої освіти; освітній процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Ангеловских К. Учителя и инновации. Москва: Просвещение, 1991. 159 с.

Даниленко Л. Освітній менеджмент: навч. посіб. Київ: Шкільний світ, 2003. 400 с. 3. Дичківська І.М Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004. 320 с.

Євдокимова O.O., Алексеєнко Н.В. Інноваційна компетентність як професійна важлива риса сучасного фахівця. Право і безпека. 2017. №2. С. 146–152. Закон України про вищу освіту. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37–38, ст.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#Text

Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных

педагогических поисках. Москва: Наука, 1994. 222 с.

Лапин Н.И. Актуальные проблемы исследования нововведений.

Социальные факторы нововведений в организационных системах. Москва, 1980. С. 65–74.

Литвинов А.С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті: навч.

посіб. /за заг.ред. В.В.Борисова. Суми. Університетська книга, 2019. 265 с.

Михайлишин Р. Професійна готовність педагога до інноваційної

діяльності: якісний аспект: Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип.31. C. 11–18.

Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Концепції

розвитку педагогічної освіти» (2018). URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17105. Accessed 16 July 2018

Огієнко О.І. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 7 (33) С. 154–162.

Плахотнюк Н.П. Критерії та показники рівня готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Збірник наукових праць Слов’янського державного педагогічного університету. Ч. II. (5). C. 181–191.

Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ ст.. Х.: «ОВС», 2001. 256 с.

Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики: Опыт разработки теории инновационных процессов в образовании. М., 1991. 92 с.

References

Angelovskih, K.(1991). Teachers and innovation [Uchitelya i innovatsii]. Moscow: Еducation. (in Russian).

Danylenko, L. (2003). Educational management [Osvitnii menedzhment]. Kyiv: School World. (in Ukrainian).

Dychkivska, I.M. (2004). Innovative pedagogical technologies.

[Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii]. Kyiv: Akademvydav, 2004. (in Ukraine).

Yevdokimova, O.O.,& Aleksieienko, N.V. (2017). Innovative competence as a professionally important feature of a modern specialist [Innovatsiina kompetentnist yak profesiino vazhlyva rysa suchasnoho fakhivtsia]. Law and security, 2, 146 –152. (in Ukrainian).

Law of Ukraine (2019). Pro vysсhchu osvіtu [About higher education]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#Text (in Ukrainian).

Klarin, M.V. (1994). Innovative teaching models in foreign pedagogical searches [Innovatsionnyie modeli obucheniya v zarubezhnyih pedagogicheskih poiskah]. Moscow: Nauka. (in Russian).

Lapin, N.I. (1980). Actual problems of research of innovations [Aktualnyie problemyi issledovaniya novovvedeniy] Social factors of innovations in organizational systems. Moscow. (in Russian).

Litvinov, A.S. (2019). Pedagogical provision of innovations in education [Pedahohichnyi provaidynh innovatsii v osviti: navch. posib.] / ed. by V.V. Borisova. Sumy: University book. (in Ukrainian).

Mykhailyshyn, R. (2016). Professional readiness of a teacher for innovative activity: qualitative aspect [Profesiina hotovnist pedahoha do innovatsiinoi diialnosti: yakisnyi aspekt]. Visnyk of Lviv National University. Pedagogical Series, 31, 11–18. (in Ukrainian).

Order of the Ministry of Education and Science. (2018). Pro zatverdzhenij Koncepcії rozvitku pedagogіchnoїi osvіty [On approval of the Concept of teacher education development]. Retrieved from

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/17105. Accessed 16 July 2018 (in Ukrainian).

Ogienko, O.I. (2013). Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies [Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii]. (in Ukrainian).

Plahotniuk, N.P. (2010). Criteria and indicators of the level of readiness of future teachers for innovation [Kryterii ta pokaznyky rivnia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi diialnosti]. Collection of scientific works of Sloviansk State Pedagogical University, II(5), 181–191. (in Ukrainian).

Popova, O.V. (2001). Formation and development of innovative

pedagogical ideas in Ukraine in the twentieth century [Stanovlennia i rozvytok innovatsiinykh pedahohichnykh idei v Ukraini u KhKh st.: monohrafiia] Kharkiv: “OVS”. (in Ukrainian).

Yusufbekova, N.R. (1991). General foundations of pedagogical

innovation: Experience in developing the theory of innovative processes in education [Obschie osnovyi pedagogicheskoy innovatiki: Opyit razrabotki teorii innovatsionnyih protsessov v obrazovanii]. Moscow. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2020.63.17

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.