ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.СТ.

Ю. В. Кузьменко

Анотація


У публікації на підставі аналізу історико-педагогічної літератури висвітлено трансформаційні зміни в системі професійної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні у період з 1950-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.ст. Наголошено, що пошук конструктивних шляхів реформування системи національної освіти неможливий без врахування прорахунків та цінного історичного досвіду діяльності вітчизняних освітніх установ. З’ясовано, що складовими системи підготовки педагогічних кадрів є педагогічні училища, педагогічні інститути і інститути удосконалення вчителів. Установлено, що реформування означеної системи мало свої етапи, а саме: 1950-1958 рр., 1959-1983 рр., 1984-1990 рр., 1991 р. - початок ХХІ ст. Окреслено зміни у змісті навчання вчителів трудового навчання (уведення нових спеціальностей, оновлення навчальних планів, введення нових навчальних дисциплін і видів форм і методів навчання тощо). У результаті дослідження виокремлено ідеї конструктивного історико-педагогічного досвіду щодо формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки.

Ключові слова: система професійна освіта, педагогічні кадри, зміст навчання, фахівці, трудова підготовка, освітня складова.

 

 

В статье на основе анализа историко-педагогической литературы раскрыты трансформационные изменения в системе профессионального образования специалистов по трудовой подготовке в Украине в период с 1950-х гг. ХХ – начало XXI века. Отмечено, что поиск конструктивных путей реформирования национальной системы образования невозможен без учета просчетов и ценного исторического опыта деятельности отечественных образовательных учреждений. Выяснено, что составляющие системы подготовки педагогических кадров это педагогические училища, педагогические институты и институты усовершенствования учителей. Установлено, что реформирование этой системы имело свои этапы, а именно: 1950-1958 гг., 1959-1983 гг., 1984-1990 гг., 1991 г. - начало XXI века. Очерчены изменения в содержании обучения учителей трудового обучения (введение новых специальностей, обновление учебных планов, введение новых учебных дисциплин, форм и методов учебы и т.д.). В результате исследования выделены идеи конструктивного историко-педагогического опыта по формированию образовательной составляющей специалистов по трудовой подготовке.

Ключевые слова: система профессиональное образование, педагогические кадры, содержание обучения, специалисты, трудовая подготовка, образовательная составляющая.

 

 

The article is based on an analysis of historical and pedagogical literature about the transformational changes in vocational education experts from labor training in Ukraine during the 1950's of XX - XXI centuries. It is emphasized that the search for constructive ways of reforming the national education system is not possible without errors and valuable historical experience of domestic educational institutions. It was clarified that the components of training teaching staff is teaching school, teaching institutes and institutes of teachers. I t was determined that the designated system of reforms had its stages, namely the 1950-1958, 1959 - 1983, 1984-1990. In 1991 - the beginning of XXI century the changes outlined in the content of teacher training labor training (the introduction of new professions, the updated curriculum, the introduction of new disciplines and of the types of new forms and methods, etc.). The study singled out the constructive ideas of historical and educational experience to form the educational component specialists in labor training.

Key words: system of vocational education teachers, learning content, experts in labor training, educational component.


Повний текст:

PDF

Посилання


Слюсаренко Н. В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ – ХХ століття : монографія / Н.В. Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2009. – 456 с.

Кузьменко Ю.В. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні: історико-педагогічний аспект : монографія / Ю.В. Кузьменко. – Херсон : Айлант, 2015. – 443 с.

Кузьменко Ю. В. Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні : навчальний посібник / Ю.В. Кузьменко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – 136 с
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.578738

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.