ОСВІТНІЙ МЕДІАПРОСТІР

Є. O. Гриценко

Анотація


Статтю присвячено проблемі взаємодії медіа-освіти та освітнього медіа простору. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено особливості понять «медіа», «мас-медіа», «масові комунікації», «медіапростір», «освітній медіапростір». У статті проаналізовано «Концепцію впровадження медіа-освіти в Україні», головою метою котрої є сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіа-освіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей. У зв'язку з цим в сучасних умовах модернізація освіти вимагає детального вивчення освітнього простору як особливої педагогічної категорії. Проаналізовано напрями досліджень у галузі освітнього медіапростору, суть поняття розглядається в межах системного, ментально-емоційного, особистісно-розвивального, компетентнісного, змістовного, соціально-географічного, дистанційного і локально-стендового підходів. Узагальнюючи результати досліджень, виявлено, що інтеграція медіа-освіти з базовим освітнім процесом є допомогою у досягненні поставлених цілей на фактичному матеріалі.

 

Ключові слова: медіа, медіапростір, концепція, освіта, медіа-освіта, компетентність, підхід, ІКТ.

 

 

Статья посвящена проблеме взаимодействия медиа-образования и образовательного медиапространства. На основе анализа, обобщения и систематизации научных источников освещены особенности понятий «медиа», «СМИ», «массовые коммуникации», «медиапространство», «образовательный медиапространство». В статье проанализирована «Концепция внедрения медиа-образования в Украине», главной целью которой является содействие развитию в Украине эффективной системы медиа-образования для обеспечения всесторонней подготовки детей и молодежи к безопасному и эффективному взаимодействию с современной системой медиа, формирование у них медиа-осведомленности, медиа-грамотности и медиа-компетентности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В связи с этим в современных условиях модернизация образования требует детального изучения образовательного пространства как особого педагогического категории. Проанализированы направления исследований в области образовательного медиапространства, сущность понятия рассматривается в рамках таких системного, ментально-эмоционального, личностно-развивающего, компетентностного, содержательного, социально-географического, дистанционного и локально-стендового подходов. Обобщая результаты исследований, выявлено, что интеграция медиа-образования с базовым образовательным процессом является помощью в достижении поставленных целей на фактическом материале.

 

Ключевые слова: медиа, медиапространство, концепция, образование, медиа-образование, компетентность, подход, ИКТ.

 

 

The article devoted to the problem of interaction media education and educational media space. On the basis of analysis, generalization and systematization of scientific sources, the peculiarities of the concepts of "media", "mass media", "mass communication", "media space", "educational media space" are highlighted. The article analyzes the "Concept of the implementation of media education in Ukraine", the head of which is to promote the development of an effective media education system in Ukraine in order to ensure the comprehensive preparation of children and young people for safe and effective interaction with the modern media system, the formation of their media awareness, media literacy and media competence according to their age and individual characteristics. In this regard, in modern conditions, the modernization of education requires a detailed study of the educational space as a special pedagogical category. Conventional forms of transfer of educational information are increasingly criticized: declarative knowledge is no longer in demand; Learning as a process needs to be promoted, creating favorable conditions for it. Traditional lessons are based on the mastering of structured content, which teachers pass on to students. Learning in the information society requires more activity of the students themselves, who master the techniques, techniques, methods of self-education. In the renewed learning process, changes are needed: leaving strict instructions leads to such interaction, in the center of which is the student himself and his individual abilities and peculiarities. The directions of research in the field of educational media space are analyzed, the essence of the concept is considered in the framework of such approaches: systemic, mental-emotional, personal development, competence, content, socio-geographical, distance and locally-poster. Summarizing the results of the research, it was discovered that the integration of media education with the basic educational process is a help in achieving the goals set on the actual material.

 

Key words: media, mediaspace, concept, education, media education, competence, approach, ICT.


Повний текст:

PDF

Посилання


Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: навч.-метод. посібник / за ред. Л.А.Найдьонової, О.Т.Баришпольця. - К.: Міленіум, 2010. - 440 с.

http://www.ispp.org.ua/news_44.htm

Віленський М.Я., Мещерякова О.В. Освітній простір як педагогічна категорія // Педагогічні освіта і наука. - М., 2002.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843215

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.