СУТЬ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ

В. П. Жуков

Анотація


У статті на основі аналізу та узагальнення наукових досліджень розкрито суть інтегрованого навчання школярів предметів мистецького циклу, яка полягає у використанні на уроці знань різних видів мистецтв і видів художньо-творчої діяльності навколо певної теми. Проаналізовано різні підходи до тлумачення поняття «інтеграція» як загальнонаукової і педагогічною категорії. У загальнонауковому сенсі інтеграція розглядається як взаємопроникнення елементів одного об'єкта в структуру іншого, внаслідок чого виникає новий об'єкт з власними властивостями. З'ясовано, що інтеграція як педагогічна категорія являє собою відбір і поєднання навчального матеріалу різних, часто суміжних, дисциплін. Виявлено переваги застосування інтегративного підходу до викладання дисциплін мистецького циклу, до яких відносимо можливість цілісно сприймати картину світу, втілену в мистецтві, придбання інтегративних знань, формування їх мобільності. Розглянуто особливості організації інтегрованого навчання. Виділено компетентності, які формуються в процесі інтегрованого навчання: особистісні (загальнокультурні особистісні якості, спеціальні мистецькі знання і здібності), функціональні (художньо-творчі вміння, здатність застосовувати на практиці мистецькі знання), соціальні (здатність особистості до спілкування, конструктивної взаємодії і співпраці з суб'єктами навчально-виховного процесу).

 

Ключові слова: школяр, інтегрований підхід, інтеграція, навчальна інтеграція, інтегроване навчання, міжпредметні зв’язки, предмети мистецького циклу.

 

 

В статье на основе анализа и обобщения научных исследований раскрыта суть интегрированного обучения школьников предметам художественного цикла, которая заключается в использовании на уроке знаний различных видов искусств и видов художественно-творческой деятельности вокруг определенной темы. Проанализированы различные подходы к толкованию понятия «интеграция» как общенаучной и педагогической категории. В общенаучном смысле интеграция рассматривается как взаимопроникновение элементов одного объекта в структуру другого, вследствие чего возникает новый объект с собственными свойствами. Выяснено, что интеграция как педагогическая категория представляет собой отбор и сочетание учебного материала различных, зачастую смежных, дисциплин. Выявлены преимущества применения интегративного подхода к преподаванию дисциплин художественного цикла, к которым относим возможность целостно воспринимать картину мира, воплощенную в искусстве, приобретение интегративных знаний, формирование их мобильности. Рассмотрены особенности организации интегрированного обучения. Выделены компетентности, которые формируются в процессе интегрированного обучения: личностные (общекультурные личностные качества, специальные художественные знания и способности), функциональные (художественно-творческие умения, способность применять на практике художественные знания), социальные (способность личности к общению, конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с субъектами учебно-воспитательного процесса).

 

Ключевые слова: школьник, интегрированный подход, интеграция, учебная интеграция, интегрированное обучение, межпредметные связи, предметы художественного цикла.

 

 

The article, based on the analysis and generalization of scientific research, reveals the essence of integrated teaching of artistic cycle subjects to schoolchildren, meaning that the knowledge of various types of art and types of artistic and creative activity is used around a certain topic during a lesson. Conducted analysis of the concept of "integration" in the general scientific and pedagogical aspects are gave an opportunity to identify its key features: the dialectical interrelation of differentiation, manifested in isolating and in combination differentiated elements and whole functions system on the grounds of common purpose; system-availability of links between elements. Integrated teaching of schoolboys of art objects allows the cycle to intensify their cognitive activity, increase interest in the educational material actualizing the existing knowledge of related disciplines. Essence of this teaching is to use the of knowledge the classroom various arts and kinds of artistic and creative activities around a particular topic. It should strive to combination of different kinds of art was the a harmonious to one kind of art is not dominated over the other. Focus on should be artistic image which can to express the language of any art form. The advantage of the integrative approach of teaching subjects of art the cycle is that the thanks to combination of knowledge and the disclosure of artistic images means various arts schoolchildren holistically perceived picture of the world, embodied in art. Along with this pupils obtain integrative knowledge, they formed mobility, i.e. the ability to rapidly transfer knowledge and ability to from one subject of to another. Analyzed were various approaches to interpretation of the notion of “integration” as a pedagogical category. In the general scientific sense, integration is seen as the interpenetration of the elements of one object into the structure of another, resulting in a new object with its own properties. It was found that integration as a pedagogical category is selection and combination of educational material of various, often related, academic disciplines. Identified were the advantages of applying the integrative approach to teaching disciplines of the artistic cycle, which include the ability to perceive the holistic view of the world, embodied in art, acquisition of integrative knowledge, formation of its mobility. Considered were the features of organization of integrated learning. Singled out were competences that are formed in the process of integrated learning: personal (common cultural personal qualities, special artistic knowledge and abilities), functional (artistic and creative skills, the ability to apply artistic knowledge in practice), social (person's ability to communicate, constructively interact and cooperate with subjects of educational process).

 

Key words: schoolchild, integrated approach, integration, educational integration, integrated learning, intersubject communications, art cycle subjects.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бородина Т. С. Принципы интеграции учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14571

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. Бусел В. Т. Київ, 2005. 1728 с.

Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи. Львів, 1999. 301 с.

Короткий термінологічний словник з педагогіки / укладачі С. Г. Мельничук, О. С. Радул, Т. Я. Довга, С. В. Омельяненко. Кіровоград, 2004. 36 с.

Масол Л. М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах. Педагогічна газета. 2001. № 12. С. 6–7.

Педагогіка вищої школи: словник-довідник / упор. О. О. Фунтікова. Запоріжжя, 2007. 404 с.

Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. Київ, 2001. 516 с.

Попова О. В., Ревенко І. В. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків : монографія. Харків, 2014. 196 с.

Радкіна В. Ф. Інтегративний підхід як принцип організації професійної підготовки майбутніх учителів. Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. 2005. № 21. С. 61–64.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : Підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ, 1999. 368 с.

Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Київ, 2002. 528 с.

Энциклопедия профессионального образования : В 3 т. / Под ред. С. Я. Батышева. Москва, 1998. Т.1. С. 385–386
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843219

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.