ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ

В. В. Костіна

Анотація


У статті проаналізовано інноваційні ідеї, підходи та шляхи організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів, визначено його суть та результати. Процес професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери розглянуто як цілісну систему, в якій об'єднані зусилля різних фахівців в умовах вищого навчального закладу і соціальних інституцій партнерської мережі. Узагальнення і систематизація наукових досліджень у галузі соціальної педагогіки та соціальної роботи дозволили визначити поняття «професійна підготовка фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів», «результат процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів», «система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів»,які є теоретичною основою побудови відповідної концептуальної моделі системи професійної підготовки фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів, а також для розробки її методичного забезпечення. Ключові слова: фахівець соціальної сфери, профілактика дезадаптації учнів, система професійної підготовки, готовність.

 

 В статье проанализированы инновационные идеи, подходы и пути организации процесса профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации учащихся, определены его суть и результаты. Процесс профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы рассмотрен как целостная система, в которой объединены усилия различных специалистов в условиях высшего учебного заведения и социальных институтов партнерской сети. Обобщение и систематизация научных исследований в области социальной педагогики и социальной работы позволили определить понятие «профессиональная подготовка специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации
учащихся», «результат процесса профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации учащихся», «система профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации учащихся», которые являются теоретической основой построения соответствующей концептуальной модели системы профессиональной подготовки специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации учащихся, а также для разработки ее методического обеспечения.

 

Ключевые слова: специалист социальной сферы, профилактика дезадаптации учащихся, система профессиональной подготовки, готовность.

 

 

The article analyzes innovative ideas, approaches and ways of organizing the process of professional training of future specialists in the social sphere, its essence and results are determined. Generalization and systematization of scientific research in the field of social pedagogy and social work allowed to define the concepts of: "professional training of specialists in the social sphere", "the result of the process of professional training of future specialists in the social sphere", "system of professional training of future specialists in social sphere to the prevention of maladjustment of pupils", - which are the theoretical basis for the construction of the conceptual model of training specialists in the social sphere to prevention of maladjustment of pupils, as well as for the development of its methodological support. The process of professional training of future specialists in the social sphere is considered as a holistic system in which the efforts of different specialists are united in the conditions of a higher educational institution and social institutions of the partner network where students can improve their professional skills in the prevention of pupil maladjustment within the framework of study subjects and various practices. To increase the effectiveness of professional training of future specialists in the social sphere, it is planned to provide coordinated interaction of various subsystems for organizing their activities (educational and scientific - in the environment of a higher educational institution, practical and volunteer - among social institutions that work to prevent the maladjustment of pupils, project - in the environment of the territorial community), providing the formation of students' professional competence in the relevant direction of professional activity. The result of professional training is the formation of the readiness (motivational, cognitive, activity-based and personal) of future specialists to prevent the maladjustment of pupils.

 

Key words: specialist in the social sphere, prevention of maladjustment of pupils, professional training system, readiness.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бартків О.С. До проблеми практичної підготовки соціальних педагогів// Науковий вісник, № 21.- 2009.- С. 71-75.

Біла О.О. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до проектування професійної діяльності: теорія і практика: Монографія/ Олена Олександрівна Біла. – Одеса: Астропринт, 2013.- 424 с.

Вайнола Р.Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: Автореф...док. пед наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Полтава – 2009, 44 с.

Грищенко С.В. Самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери: монографія / С.В. Грищенко.-Чернігів: ЧНПУ, 2011. – 328 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери . – 2-ге видання / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – Київ, Симферополь: Універсум, 2013. – 536.

Єфремова Г. Л.Розвиток професійної адаптивності соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти Автореф...канд. пед наук, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Полтава – 2014, 20 с.

Капська А.Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників / А. Й. Капська // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. –2010. –No15.–С. 12–16.

Карпенко О.Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти: Монографія. / За редакцією С.Я. Харченко. – Дрогобич: Коло, 2007.- 374с.

Ковальчук І.А. Методи інтерактивного навчання майбутніх соціальних педагогів//Соціальна педагогіка: теорія і практика.- №4.- 2010.- С. 82-87.

Конончук А.І. Професійна підготовка соціальних працівників до партнерства з недержавними організаціями соціальної сфери / А.І. Конончук // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2016. - № 1. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_35.

Ларіонова Н.Б. Практика як фактор оптимізації професійного становлення майбутніх соціальних педагогів // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- № 4 . С. 93-95.

Никитин В.А. Социальная педагогика / В.А. Никитин:учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений.– М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2000. – 269 с.

Пожидаєва О.В. Теоретичні аспекти проф. підготовки МСП у ВНЗ.//Соціальна робота в Україні: теорія і практика.- № 3-4, 2011. – С. 72-80.

Полисадова М.Н. Подготовка будущего социального педагога к деятельности по профилактике наркомании среди трудновоспитуемых подростков : Дис. ... канд. пед. наук /Полисадова М. Н. : 13.00.08 : Москва, 2004. – 202 c.

Поліщук Віра Становлення професіоналізму соціального педагога на основі компонентів індивідуального стилю його діяльності.//Молодь і ринок.- № 4.- 2011р. – C. 38-43.

Поліщук. В.А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до здійснення профілактичної роботи щодо вживання наркогенних засобів неповнолітніх //Підготовка соціальних працівників /соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки молоді. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Наукове видання – Черкаси: Черкаський національний університет, 2004.- С.184-191.

Скляр П.П., Мальцева Т.Є., Нетьосов С.І. Інноваційні підходи та особливості в підготовці фахівців соціальної сфери – Луганськ вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014.-248 с.

Фалинська З.З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / З. З. Фалинська. – Вінниця, 2006. – 21 с.

Чубук Р.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи із студентською молоддю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Р. В.Чубук. – Одеса, 2008. – 21 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843231

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.