Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Філософія"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Мова статті – українська, російська, англійська: обсяг - 8-15 аркушів , включаючи рисунки, таблиці, графіки та бібліографію .

Для публікації необхідно представити до редакції:

- Рукопис статті, роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний всіма авторами;

- Електронний варіант статті на магнітному носії; на електронну адресу технічного редактора;

- Анотацію (до 10 рядків) російською та англійською мовами з ключовими словами, анотація повинна містити конкретну інформацію про отримані результати;

- Рецензію доктора наук та виписку з протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку (для авторів поза ХНПУ імені Г.С. Сковороди);

- Відомості про авторів (автора), роздруковані і в електронному варіанті (прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, контактні телефони, e - mail).

Параметри сторінки:

- Розмір паперу - книжковий ;

- Поля : верхнє , нижнє, праве -2 см, ліве -2,5 см.

Файли поданих матеріалів повинні бути підготовлені в MS WORD 7.0/97/2003. Для набору тексту використовується шрифт Times New Roman (кегль - 14 ; міжрядковий інтервал - 1,5 ; абзацний відступ -1,25 см).

На початку статті (з назвою) зліва без відступу відноситься індекс УДК.

На наступному рядку по центру прописними літерами (напівжирним шрифтом) набирається назва статті.

Нижче по центру курсивом вказується вчений ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище автора ( - ів ), наприклад: І.І. Іванов , канд. філос. н . , доцент

Далі перед текстом подається анотація до статті українською мовою з ключовими словами (12 кегль, вирівнювання по ширині) обсягом 5-10 рядків.

Нижче друкується текст статті .

 

Структура наукової статті

Згідно з Постановою ВАК України від 15 січня 2003 року № 7-05/1 текст статті повинен мати такі основні елементи :

- Актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- Аналіз останніх джерел і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

- Формулювання цілей статті ( постановка завдання);

- Виклад основного матеріалу дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.

Список літератури друкується відповідно до вимог ВАК України ( бюлетень № 3, 2008 р.). Список наводиться в кінці статті (шрифт Times New Roman , кегль 12 , вирівнювання по ширині) . Тема "ЛІТЕРАТУРА" (шрифт Times New Roman , кегль 14 , розріджений на 2 пункти , вирівнювання по центру). Література подається мовою оригіналу загальним списком в порядку її згадування в тексті у квадратних дужках (наприклад , [ 1 , с.22 ] , або [ 1 ] , або [ 1 , 5 ]).

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту пробілами, табуляцією і т.д.; не слід використовувати в тексті колонтитули, ставити переноси вручну, не користуватися автоматичним переносом.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word , формули необхідно готувати в редакторі формул Microsoft Equation Editor 2.0.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

  • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
  • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
  • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.