ІННОВАЦІЙНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ ЯК СИСТЕМНІ ЧИННИКИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Є. Г. Ситніченко

Анотація


Показано,  що  з  погляду  освіти  головним  аспектом  інноваційного  менеджменту  є його  функціонування  в  якості  управлінського  інституту,  що  активно  впливає  на трансформацію освітньої сфери у контексті цілей постіндустріалізму та орієнтації на потреби  споживача  освітніх  послуг.  Доведено,  що  концепція  маркетингу  відносин повністю  розкриває  його  потенціал  в  усіх  аспектах,  включаючи  і  управлінський,  і  дає можливість  сформувати  різноманітні  методології,  прийнятні  для  аналізу  будь-яких об’єктів  маркетингового  управління,  включаючи  освіту.  Досліджено,  що  мережні управлінські моделі пов’язані з перспективним напрямом інновацій в управлінні освітньою галуззю -  подоланням одномірної ієрархічної побудови органів управління.

Ключові слова: парадигма, інновація, управління, філософія освіти.

It is shown that in terms of education key aspect of innovation management is its function as a governmental institution that actively influence the transformation of the educational sector in the context of post-industrialism and goals focus on the needs of the consumer education. It is proved  that  the  concept  of  relationship  marketing  fully  reveals  its  potential  in  all  aspects, including management, and gives the opportunity to form a variety of methodologies suitable for the  analysis  of  any  object  of  marketing  management,  including  education.  Investigated  that network management models associated with promising innovations in the area of  management education sector - overcoming the one-dimensional hierarchical structure of government. 

Keywords: paradigm, innovation, management, philosophy of education. 

Показано,  что  с  точки  зрения  образования  главным  аспектом  инновационного менеджмента  является  его  функционирование  в  качестве  управленческого  института, который  активно  влияет  на  трансформацию  образовательной  сферы  в  контексте  целей постиндустриализма  и  ориентации  на  нужды  потребителя  образовательных  услуг. Доказано, что концепция маркетинга отношений полностью раскрывает его потенциал во всех аспектах, включая и  управленческий, и дает возможность сформировать различные методологии,  приемлемые  для  анализа  любых  объектов  маркетингового  управления, включая  образование.  Исследовано,  что  сетевые  управленческие  модели  связаны  с перспективным  направлением  инноваций  в  управлении  образовательной  отраслью  - преодолением одномерного иерархического построения органов управления. 

Ключевые слова: парадигма, инновация, управление, философия образования

Повний текст:

PDF

Посилання


Граждан, В.Д. Теория управления / В.Д.Граждан. – М.:Гардарики, 2004.

Маттсон, Л.-Г. Взаимоотношения и сети / Л.-Г. Маттсон// Теория маркетинга / Под ред. М.Бейкера. – СПб.: Питер, 2002.

Песоцкая, Е.В. Маркетинг услуг / Е.В.Песоцкая. – СП..: Питер, 2000.

Щетинин, В.П. Экономика образования // В.П.Щетинин, Н.А.Хроменков, Б.С.Рябушкин. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.