МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОГО АСПЕКТУ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ

Р. В. Васильченко

Анотація


Статтю присвячено визначенню методологічних засад дослідження філософсько-освітнього аспекту світоглядної культури. Особливий акцент робиться на освіті, яка, у питаннях  формування  світоглядної  культури  молоді,  набуває  пріоритетного  значення, порівняно з іншими сферами суспільного життя 

Ключові  слова:  світоглядна  культура,  освіта,  світоглядні  трансформації, світоглядна освітня парадигма

Статья  посвящена  определению  методологических  оснований  исследования философско-образовательного  аспекта  мировоззренческой  культуры.  Особый  акцентделается на образовании, которое, в вопросах формирования мировоззренческой культуры молодежи,  в  сравнении  с  другими  сферами  общественной  жизни,  приобретает приоритетное значение.

Ключевые  слова:  мировоззренческая  культура,  образование,  мировоззренческие трансформации, мировоззренческая образовательная парадигма. 

The article is devoted to the definition of methodological basis of philosophically-educational world out-look culture aspect. Special attention is paid to the education, which, in problems youth world out-look culture forming, comparing with other spheres of social life, receives priority meaning.

Key words: world out-look culture, world out-look transformation, world out-look educational paradigm

Повний текст:

PDF

Посилання


Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. ХХ век. Антология. М.: Юрист, 1995. – С. 213 – 256.

Загороднюк В.П. Світоглядна природа цілепокладання // Філософсько-антропологічні читання 95. Вип. 1. Київ, Інститут філософії НАН України, 1996. – С. 70 – 75.

Кирилюк О. Відношення «людина – світ» і світоглядні категорії граничних підстав // Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження). – Частина 1. // Зб. наук. праць. Філософські діалоги’ 2010. – К., 2010 – С. 305 – 313.

Лой А. Філософія та світогляд у пізньому марксизмі // Пізній радянський марксизм та сьогодення (До 70-річчя Вадима Іванова) // Філософсько-антропологічні студії' 2003. – К.: Стилос, 2003. – С. 103–130.

Лохов С.А. Мировоззрение как объект философской рефлексии (И. Кант, М. Хайдеггер, М. Шелер) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/46539 . – Загол. з екрану.

Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22 листоп. 2000 р. Зб. наук. праць. Вип. 3 / За заг. ред. В. Андрущенка. – К.: Знання, 2000. – 234 с.

Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – С. 41–63.

Ціннісні орієнтації (Аналіз соціально-філософських концепцій заходу 80 – 90-х років). – Київ: Наукова думка, 1995. – 205 с.

Шинкарук В.И., Яценко А.И. Гуманизм диалектико-материалистического мировоззрения. – К.: Политиздат Украины, 1984. – 256 с.

Ясперс К. Психология світоглядів / З нім. Пер. О. Кислюк, Р. Осадчук . – К.: Юнгіверс, 2009. – 464 с. (Філософська думка).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.