Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник містить праці пошукачів, кандидатів наук, докторів наук, які відображають широкий спектр актуальних проблем розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу. Видання розраховано на студентів, викладачів, науковців і спеціалістів в галузі соціальних та політичних наук, а також, всіх, хто цікавиться питаннями політології.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до журналу. Задачею рецензування є сприяння відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються неопубліковані раніше матеріали, які відповідають тематиці збірника, зокрема проблемам розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу.

Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Процедура рецензування у більшості випадків є анонімною для рецензента та для автора.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Статті членів редакційної колегії проходять стандартну процедуру зовнішнього незалежного рецензування, організованого головним редактором. Члени редакційної колегії не беруть участі у розгляді власних рукописів.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу «Сучасне суспільство: політичні науки». Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється їх авторам.
 2. Головним редактором призначається рецензент (за необхідності, два рецензента) за профілем дослідження. Рецензентом може бути як член редколегії, так і спеціально запрошений фахівець відповідної галузі знань.
 3. Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора та відсутність будь-якого конфлікту інтересів.
 4. Рецензент, як правило, протягом 21 доби робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів. Строк розгляду статті – до 90 днів
 5.  У разі наявності будь-якогоконфлікту інтересів, головним редактором призначається інший експерт.
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається або листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу «Сучасне суспільство: політичні науки».
 7.  Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (зокрема, «eTXTАнтіплагіат», «AdvegoPlagiatus»). Цитування допускається в обсязі, який не перевищує 15% від загального об’єму статті. Таким чином, унікальність має бути не меншою 85%.
 8. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації.Відповідальнийсекретарелектронною поштою повідомляє автору результати рецензування..
 9. У разі виявлення зауважень, стаття направляється автору на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.
 10. У разі непогодження з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії та буде направлена на додаткове рецензування іншим фахівцем. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про прийняття статті до друку, відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 12. Остаточне рішення про склад друкованих статей фіксується протоколом засідання Вченої ради Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, про що робиться відповідна відмітка сторінці журналу.
 13. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру які не впливають на зміст статті вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.
 14. Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...