Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 1. Мова статті – українська.
 2. Обсяг – 8-14 аркушів, включаючи рисунки, таблиці, графіки та бібліографію.
 3. Поля: з усіх боків – 2 см.
 4. Відступ першого рядка кожного абзацу 1,25;
 5. Шрифт – Times New Roman,
 • для статті – розмір 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5
 • для анотацій – розмір 12 пт, міжрядковий інтервал – 1, шрифт курсивом
 • для літератури – розмір 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,15
 1. Відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
 2. У тексті не слід ставити переноси як вручну, так і автоматично.
 3. Сторінки в електронному документі не нумеруються.
 4. Таблиці повинні будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word.
 5. Формули необхідно готувати в редакторі формул Microsoft Equation Editor 2.0. 

СТАТТІ МАЮТЬ БУТИ ОФОРМЛЕНІ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

 1. На початку статті (до назви) ліворуч без абзацного відступу ставиться індекс УДК (обов’язково!!!)
 2. На наступному рядку ліворуч без абзацного відступу ставиться код orcid (реєстрація на сайті orcid.org (обов’язково!!!))
 3. На наступному рядку праворуч напівжирним шрифтом вказуються ініціали та прізвище автора українською мовою.
 4. Через один відступ, по центру великими літерами (напівжирний шрифт) набирається назва статті без абзацного відступу українською мовою.
 5. Через один відступ подається анотація до статті із ключовими словами українською мовою (12 кегль, курсивом, вирівнювання по ширині), обсяг не менше 500 знаків з пробілами.
 6. На наступному рядку справа напівжирним шрифтом вказуються ініціали та прізвище автора російською мовою.
 7. Через один відступ, по центру великими літерами (напівжирний шрифт) набирається назва статті без абзацного відступу російською мовою.
 8. Через один відступ подається анотація до статті із ключовими словами російською мовою (12 кегль, курсивом, вирівнювання по ширині), обсяг не менше 500 знаків з пробілами.
 9. На наступному рядку справа напівжирним шрифтом вказуються ініціали та прізвище автора англійською мовою.
 10. Через один відступ, по центру великими літерами (напівжирний шрифт) набирається назва статті без абзацного відступу англійською мовою.
 11. Через один відступ подається анотація до статті із ключовими словами англійською мовою (12 кегль, курсивом, вирівнювання по ширині), обсяг не менше 1800 знаків без пробілів (обов’язково!!!).
 12. Через один відступ текст статті (вирівнювання основного тексту – по ширині).
 13. В кінці статті перелік використаної літератури, який подається мовою оригіналу в алфавітному порядку із заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Бібліографія оформлюється згідно останніх вимог ВАК України.

Структура наукової статті має містити основні елементи, які в тексті виділяються напівжирним шрифтом:

 1. Постановка проблеми (актуальність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями).
 2. Аналіз актуальних досліджень (аналіз останніх джерел і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).
 3. Мета статті (формулювання цілей, постановка завдання).
 4. Виклад основного матеріалу.
 5. Висновки і перспективи подальших досліджень.
 6. Література (список використаних джерел) 

ДО РЕДАКЦІЇ ПОДАЮТЬСЯ:

 1. Рукопис статті (із відповідною структурою), роздрукований на принтері, вичитаний і підписаний усіма авторами (2 примірники у форматі А4).
 2. Електронний варіант статті.
 3. Рецензію доктора наук та витяг з протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку (для авторів поза ХНПУ ім. Г.С. Сковороди).
 4. Відомості про авторів роздруковані та в електронному варіанті (прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, контактні телефони, e-mail). 

Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєструються й не розглядаються, а повертаються авторам на доопрацювання.

ПРИКЛАД

УДК 355.01

http://orcid.org/0000-0002-1956-571X

І. Д. Денисенко

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Текст анотації

Ключові слова:

И. Д. Денисенко

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТНОСИТЕЛЬНО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Текст аннотации

Ключевые слова:

I. D. Denisenko

THE THEORY OF SOCIAL SPACE: HEURISTIC POTENTIAL FOR SOCIAL AND POLITICAL RESEARCHES

Text annotations

Key words:

Постановка проблеми.

Аналіз актуальних досліджень.

Мета статті -

Виклад основного матеріалу.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.