ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКА ДЕМОКРАТІЇ

І. Г. Ролінський

Анотація


Розглянуто основні концептуальні підходи до вивчення виборчих технологій як важливого чинника демократичного процесу. При цьому розглядається як західний, так і пострадянський науковий дискурс, що дозволяє у певному сенсі порівняти головні парадигми електоральної політології.
Виборчі технології інтерпретуються як необхідний механізм політичної демократії. Наголошується, що головна суть політичних виборів не зводиться тільки до самого власне голосування, а має визначальне значення для природи певного політичного режиму. Наприкінці дається власна дефініція поняття «виборчих технологій».
Ключові слова: виборчі технології, постсоціалістичний транзит, політична демократія, вибори, інтерпретація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Polishchuk, I.O., 2013. Manipuliatyvnyi potentsial suchasnykh vyborchykh tekhnolohii. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», 3 (17), s. 111-121.

Lisnychyi, V.V., Hryshchenko, V.O., Ivanov, V.M. ta Kinakh, M.V. 2001. Suchasnyi vyborchyi PR: navchalnyi posibnyk. Sievierodonetsk: EVRIKA.

Platon, 2002. Derzhava. V: Demydenko H., red. Istoriia vchen pro pravo i derzhavu: khrestomatiia dlia yurydychnykh vuziv i fakultetiv. 2-he vyd., dop. i zmin. Kharkiv. s. 38-51.

Dal, R. 2000. O demokratyy. Moskva: Aspekt-Press.

Dziubka, I.S., Dziubko, D.T., Levkivskoho, K.M., Onishchenko, I.H. ta Tymoshenko Z.I. red., 2002. Politolohiia u skhemakh, tablytsiakh, vyznachenniakh. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu.

Busel, V.T. red., 2003. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv; Irpin: VTF «Perun».

Hrynchyshyn, D., Humetska, L. ta Karpova, V. 1978. Korotkyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Kyiv: «Rad. shk.».

Polishchuk, I.O., 2015. Vyborchi tekhnolohii: sutnist ta riznovydy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», 4 (27), s. 106-112.

Semotiuk, O.P. 2007. Suchasnyi slovnyk inozemnykh sliv. Kharkiv: Vesta: Vydavnytstvo «Ranok».

Obushnyi M.I., Kovalenko, A.A. ta Tkach, O.I. 2004. Politolohiia: dovidnyk. Kyiv: Dovira.

Babkinoi, O.V. ta Horbatenka, V.P. red., 2001. Politolohiia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia».

Kochubei, L., 2004. Katehorialne osmyslennia vyborchykh protsesiv. Politychnyi menedzhment, [online] 4, s. 57-68 Dostupno: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=448 [Data zvernennia 04 Traven 2022].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2022.24.1.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.