ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ТЕРОРИЗМУ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ДОСЛІДЖЕННЯ

І. Д. Денисенко, С. О. Пшеничний

Анотація


У статті здійснено спробу розглянути та систематизувати результати досліджень проблемного поля тероризму у соціально-політичному дискурсі у контексті визначення перспективних стратегій його подальшого вивчення за нових умов розвитку сучасного світу. Для досягнення зазначеної мети пропонується всі наявні розробки об’єднати у дві великі групи: дослідження, що спеціалізуються на теоретичних інтерпретаціях проблемного поля тероризму; дослідження, які розглядають різні соціально-політичні практики щодо вивчення окремих аспектів цього феномену. Обґрунтовується, що подальше конструктивне вивчення проблемного поля сучасного тероризму вбачається, насамперед, у прискоренні темпів формування окремої самостійної науки, предметом якої є терористична діяльність.

 Ключові слова: терор, тероризм, терористичний акт, терористична діяльність, глобалізація, гібридна війна, терорологія.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Боброва, А. 2005. Основні форми сучасного політичного насилля. Київ: Світ Успіху: Юрінком Інтер.

Борисова, О.В., Кузьмін, С.А. таКарпенко, Д.М., 2009. До питання про історичні аспекти виникнення тероризму. Боротьба з організованоюзлочинністю і корупцією (теорія і практика), 20, с. 177-182.

Гармашов, І., 2005. Актуальні питання класифікації сучасного тероризму. Політичний менеджмент, 6, с. 147-155.

Гуляєв, В.П., Арнаут, І.М., Михайлов, Д.В. та Лозова, І.Г., 2014. Тероризм як загроза безпеки сучасного суспільства. [online] Доступно: http://oaji.net/articles/2014/690-1396858209.pdf [Дата звернення 04 Вересень 2022].

Деменко, А.М., 2004. Причини, що породжують тероризм у сучасному суспільстві. В: Соціально-політичні та соціально-правові проблеми сучасності: збірник наукових тез. Матеріали XV Харківських політологічних читань. Харків, Україна.

Денисенко, І.Д., 2015. Війни ХХІ сторіччя: у пошуках стратегії дослідження. Сучасне суспільство: Збірник наукових праць, 2 (1), с. 60-70.

Калашнікова, Л.В., 2016. Аналітичне осмислення етапів інституалізації соціології безпеки у сучасній західній соціологічній думці. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 37, с. 37-46.

Канцір, В.С., 2011a. Основні принципи і категорії синергетичної теорії як методологічної основи терорології. Юридичний вісник, 4 (21), с. 84-88.

Канцір, В.С., 2011b. Соціальні чинники, що стимулюють виникнення тероризму. Університетські наукові записки, 3, с. 239-245.

Канцір, В.С., 2015. Політичний тероризм як крайній захід насильства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, [online] 813, с. 239-244. Доступно: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30154/1/037_239_244.pdf [Дата звернення 04 Вересень 2022].

Кончаковська, В.В. та Кравчук, А.С., 2016. Тероризм як злочинне явище: еволюція та заходи запобігання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Економіка і право, 31, с. 128-135.

Кун, Т. 2001. Структура наукових революцій. Київ: Port-Royal.

Маделик, С.М., 2010. Історичні витоки та еволюція тероризму. Проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць, 1, с. 327-339. Доступно: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58865 [Дата звернення 04 Вересень 2022].

Микитюк, М.А., 2012. Глобалізація та її вплив на виникнення і розповсюдження тероризму. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 9, с. 244-248.

Поппер, О.В., 2014. Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції. Гуманітарні студії, 22, с. 145-152.

Глуховеря, В.А. ред., 2016. Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро, Україна, 28 Жовтень 2016. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Серкевич, І.Р., 2011. Визначення поняття тероризм та його генезис. Часопис Київського університету права, 4, с. 331-335.

Сукмановська, Л.М., 2014. Щодо причин виникнення та поширення тероризму. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: Юридична, 2. с. 460-470.

Требін, М.П., 2017. Війна і тероризм: симбіотичні відносини. Вісник Маріупольського державного університету. Історія. Політологія, 18, с. 365-378.

Требін, М.П., 2019. Феномен тероризму: розуміння сутності. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(41), с. 88-102.

Шкурат, І.В., 2005. Глобальний тероризм: методичні підходи до вивчення. Державне управління: теорія і практика, [online] 2. Доступно: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05sivmpv.pdf [Дата звернення 4 Вересень 2022].

Byman, D., 1999. The Logic of Ethnic Terrorism. Studies in Conflict and Terrorism, XXI, 2, s. 149-169.

Mayntz, R., 2004. Organizational Forms of Terrorism. Hierarchy, Network, or a Type sui generis? [online] MPIfG Discussion Paper. Available at: www.mpifg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp04-4.pdf [Accessed 05 September 2022].

MacWillson, A.C. 1992. Hostage-Taking Terrorism: Incident-Response Strategy. London: Palgrave Macmillan.

Murray, W. and Mansoor, P.R. 2012. Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present. Cambridge University Press.

REFERENCES

Bobrova, A. 2005. Osnovni formy suchasnoho politychnoho nasyllia. Kyiv: Svit Uspikhu: Yurinkom Inter.

Borysova, O.V., Kuzmin, S.A. ta Karpenko, D.M., 2009. Do pytannia pro istorychni aspekty vynyknennia teroryzmu. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka), 20, s. 177- 182.

Harmashov, I., 2005. Aktualni pytannia klasyfikatsii suchasnoho teroryzmu. Politychnyi menedzhment, 6, s. 147-155.

Huliaiev, V.P., Arnaut, I.M., Mykhailov, D.V. ta Lozova, I.H., 2014. Teroryzm yak

zahroza bezpeky suchasnoho suspilstva. [online] Dostupno: http://oaji.net/articles/2014/690- 1396858209.pdf [Data zvernennia 04 Veresen 2022].

Demenko, A.M., 2004. Prychyny, shcho porodzhuiut teroryzm u suchasnomu suspilstvi. V: Sotsialno-politychni ta sotsialno-pravovi problemy suchasnosti: zbirnyk naukovykh tez. Materialy XV Kharkivskykh politolohichnykh chytan. Kharkiv, Ukraina.

Denysenko, I.D., 2015. Viiny KhKhI storichchia: u poshukakh stratehii doslidzhennia. Suchasne suspilstvo: Zbirnyk naukovykh prats, 2 (1), s. 60-70.

Kalashnikova, L.V., 2016. Analitychne osmyslennia etapiv instytualizatsii sotsiolohii bezpeky u suchasnii zakhidnii sotsiolohichnii dumtsi. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. «Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody», 37, s. 37-46.

Kantsir, V.S., 2011a. Osnovni pryntsypy i katehorii synerhetychnoi teorii yak metodolohichnoi osnovy terorolohii. Yurydychnyi visnyk, 4 (21), s. 84-88.

Kantsir, V.S., 2011b. Sotsialni chynnyky, shcho stymuliuiut vynyknennia teroryzmu. Universytetski naukovi zapysky, 3, s. 239- 245.

Kantsir, V. S., 2015. Politychnyi teroryzm yak krainii zakhid nasylstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky, [online] 813, s. 239-244. Dostupno: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30154/1/037_239_244.pdf [Data zvernennia 04Veresen 2022].

Konchakovska, V.V. ta Kravchuk, A.S., 2016. Teroryzm yak zlochynne yavyshche: evoliutsiia ta zakhody zapobihannia. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Ekonomika i pravo, 31, s. 128-135.

Kun, T. 2001. Struktura naukovykh revoliutsii. Kyiv: Port-Royal.

Madelyk, S.M., 2010. Istorychni vytoky ta evoliutsiia teroryzmu. Problemy mizhnarodnykh vidnosyn: zbirnyk naukovykh prats, 1, s. 327-339. Dostupno: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58865 [Data zvernennia 04 Veresen 2022].

Mykytiuk, M.A., 2012. Hlobalizatsiia ta yii vplyv na vynyknennia i rozpovsiudzhennia teroryzmu. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava, 9, s. 244-

Popper, O.V., 2014. Teroryzm yak forma sotsialno-politychnoi destruktsii: prychyny vynyknennia ta osnovni tendentsii. Humanitarni studii, 22, s. 145-152.

Hlukhoveria, V.A. red., 2016. Protydiia proiavam teroryzmu, separatyzmu, ekstremizmu ta nelehalnii mihratsii v suchasnykh umovakh: stan, problemy taperspektyvy: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Dnipro, Ukraina, 28 Zhovten 2016. Dnipro : Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav.

Serkevych, I.R., 2011. Vyznachennia poniattia teroryzm ta yoho henezys. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 4, s. 331-335.

Sukmanovska, L.M., 2014. Shchodo prychyn vynyknennia ta poshyrennia teroryzmu. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia: Yurydychna, 2. s. 460-470.

Trebin, M.P., 2017. Viina i teroryzm: symbiotychni vidnosyny. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Istoriia. Politolohiia, 18, s. 365-378.

Trebin, M.P., 2019. Fenomen teroryzmu: rozuminnia sutnosti. Visnyk NIuU imeni Yaroslava Mudroho. Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia, 2(41), s.

-102.

Shkurat, I.V., 2005. Hlobalnyi teroryzm: metodychni pidkhody do vyvchennia. Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka, [online] 2. Dostupno: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/polprav/05sivmpv.pdf [Data zvernennia 4 Veresen 2022].

Byman, D., 1999. The Logic of Ethnic Terrorism. Studies in Conflict and Terrorism, XXI, 2, s. 149-169.

Mayntz, R., 2004. Organizational Forms of Terrorism. Hierarchy, Network, or a Type sui generis? [online] MPIfG Discussion Paper. Available at: www.mpi-fgkoeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp04-4.pdf[Accessed 05 September 2022].

MacWillson, A.C. 1992. Hostage-Taking Terrorism: Incident-Response Strategy. London: Palgrave Macmillan.

Murray, W. and Mansoor, P.R. 2012. Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present. Cambridge University Press.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2022.25.2.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.