СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

І. О. Поліщук

Анотація


У статті здійснено спробу проаналізувати та узагальнити зарубіжний досвід дослідження та впровадження соціальних інновацій в сучасних умовах розвитку суспільства. Акцент робиться на реконструкції історії введення у науковий обіг західної системи соціально-політичного знання терміну «соціальні інновації». Зазначається, що доцільним у міжнародній практиці є розгляд соціальних інновацій як основного інструменту мобілізації ресурсів для вирішення соціальних викликів у Європі та як необхідного елементу технологічних інновацій та соціально-економічного розвитку та як засобу для досягнення більшого соціального результату меншими зусиллями.

Ключові слова: соціальні інновації, соціально-економічний розвиток, дослідницькі проекти, управлінський процес.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Шумпетер, Й., 2011. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Переклад з англійської В. Старка. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».

Yunus, М. and Jolis, A. 2008. Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle against World Poverty. Sydney: Read How You Want.

Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R. and Norman, W., 2012. The Young Foundation. In: Defining Social Innovation. European Commission. Brusseles.

Губская, Н. В. та Стрелина, Е. Н., 2014. Социальные инновации в условиях экономического кризиса. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса, 2(6), с. 69-73.

Lloyd, P. 2004. The European Union and its Programmes Related to the Third System. The Third Sector in Europe. Globalization and Welfare series, p.188-205.

European Commission, 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Regions Europe 2020, Flagship Initiative Innovation Union, SEC. 2010. Available at:

https://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/innovationunioncommunication_en.pdf. [Accessed 14 September 2022].

European Commission, 2013. Social Innovation: European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/polic y/innovation/social_en [Accessed 14 September 2022].

REFERENCES

Shumpeter, Y., 2011. Teoriia ekonomichnoho rozvytku: Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu. Pereklad z anhliiskoi V. Starka. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia».

Yunus, M. and Jolis, A. 2008. Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle against World Poverty. Sydney: Read How You Want.

Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R. and Norman, W., 2012. The Young Foundation. In: Defining Social Innovation. European Commission. Brusseles.

Hubskaia, N. V. ta Strelyna, E. N., 2014. Sotsyalnыe ynnovatsyy v uslovyiakh эkonomycheskoho kryzysa. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa, 2(6), s. 69-73.

Lloyd, P. 2004. The European Union and its Programmes Related to the Third System. The Third Sector in Europe. Globalization and Welfare series, p.188-205.

European Commission, 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Europe 2020, Flagship Initiative Innovation Union, SEC. 2010. Available at: https://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/innovationunioncommunication_en.pdf. [Accessed 14 September 2022].

European Commission, 2013. Social Innovation: European Commission. Available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en [Accessed 14 September 2022].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2022.25.2.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.