ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ПРОПАГАНДИ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО- ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЗА НОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Н. Б. Анікіна

Анотація


У статті розглядається історичний розвиток політичної пропаганди як соціально-політичного явища, що виникло за часів глибокої давнини і продовжує існувати в сучасному суспільстві. Досліджуються різні форми прояву політичної пропаганди та напрями її впливу на суспільство як за умов мирного життя, так і у період воєнного часу. Доводиться, що у контексті формування інформаційного суспільства пропаганда стає все більш складною і впливовою. Це потребує її подальшого вивчення в межах розробки ефективного механізму управління її розвитком та функціонуванням.

Ключові слова: пропаганда, переконання, свідомість, масова комунікація, масова інформація, теорія пропаганди, технології пропаганди, засоби пропаганди, інформаційне суспільство.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Герасіна, Л.М. 2015. Пропаганда. В: М.П. Требін, ред. Політологічний енциклопедичний словник. Харків: Право.

Мележик, Т., 2022. Що таке пропаганда: її вплив на людей та як вона працює в умовах війни. [online] (Останнє оновлення 24 Травень 2022) Доступно: https://tsn.ua/ato/scho-takepropaganda-yiyi-vpliv-na-lyudey-ta-yakvona-pracyuye-v-umovah-viyni-2068972.html [Дата звернення 15 Січень 2023].

Радзієвська, О.Г., 2016. Новітні виклики та загрози для дитини в інформаційному просторі. В: В.М. Фурашев, ред., Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти. Матеріали науково-практичної конференції. Київ, Україна, 06 Жовтень 2016 р. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка».

Санстейн, К. та Талер, Р., 2017. Поштовх. Як допомогти людям зробити правильний вибір». Переклад з английської О. Захарченко. Київ: Наш формат.

Шевців, М.Б. та Гончарук, К.А., 2019. Пропаганда як соціально-політичне явище: проблеми розуміння. Південноукраїнський правничий часопис, 1, с. 119-122.

Lasswell, H.D. 1971. Propaganda Technique in World War I. Cambridge: MIT Press.

Pratkanis, A.R. and Aronson, E. 2001. Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York: Holt Paperbacks.

Zeman, Z.A. 1978. Selling the War: Art & Propaganda in World War II. London: Orbis Publ.

REFERENCES

Herasina, L.M. 2015. Propahanda. V: M.P. Trebin, red. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kharkiv: Pravo.

Melezhyk, T., 2022. Shcho take propahanda: yii vplyv na liudei ta yak vona pratsiuie v umovakh viiny. [online] (Ostannie onovlennia 24 Traven 2022) Dostupno: https://tsn.ua/ato/scho-takepropaganda-yiyi-vpliv-na-lyudey-ta-yakvona-pracyuye-v-umovah-viyni-2068972.html [Data zvernennia 15 Sichen 2023].

Radziievska, O.H., 2016. Novitni vyklyky ta zahrozy dlia dytyny v informatsiinomu prostori. V: V.M. Furashev, red., Zapobihannia novym vyklykam ta zahrozam informatsiinii bezpetsi Ukrainy: pravovi aspekty. Materialy naukovopraktychnoi konferentsii. Kyiv, Ukraina, 06 Zhovten 2016 r. Kyiv: NTUU «KPI imeni Ihoria Sikorskoho», Vyd-vo «Politekhnika».

Sanstein, K. ta Taler, R., 2017. Poshtovkh. Yak dopomohty liudiam zrobyty pravylnyi vybir». Pereklad z anhlyiskoi O. Zakharchenko. Kyiv: Nash format.

Shevtsiv, M.B. ta Honcharuk, K.A., 2019. Propahanda yak sotsialno-politychne yavyshche: problemy rozuminnia. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys, 1, s. 119-122.

Lasswell, H.D. 1971. Propaganda Technique in World War I. Cambridge: MIT Press.

Pratkanis, A.R. and Aronson, E. 2001. Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York: Holt Paperbacks.

Zeman, Z.A. 1978. Selling the War: Art & Propaganda in World War II. London: Orbis Publ.3. Radziievska, O.H., 2016. Novitni vyklyky
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.