ВЕКТОРИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

О. В. Воронянський, Н. І. Моісеєва

Анотація


Аналізуються основні тенденції формування нового порядку міжнародних відносин, зумовлені переходом від індустріальної епохи суспільного розвитку до постіндустріалізму. Показано, що зникнення з історичної арени багаточисельного організованого робітничого класу поряд із заміною панівного способу отримання прибутку з торгівлі фізичними товарами на цифровий фінансовий кліринг зумовило докорінну зміну як суб’єктності міжнародних відносин, так і основного об’єкта владного контролю. Національна держава як механізм реалізації суб’єктності спільноти політично повноправних громадян (нації) поступилася місцем транснаціональній конкуренції ресурсозабезпечених бізнес-груп за оволодіння значимими для них частинами державних апаратів різних країн. А об’єктом державно-владного контролю стає не стільки територія окремої держави (з необхідністю реалізації загальносоціальних функцій держави), скільки фінансові потоки, які відображають транзит фізичних товарів.

Ключові слова: новий світовий порядок, постіндустріалізм, міжнародні відносини


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Бродель, Ф. 1997. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XVXVIII ст. Переклад з французької Григорій Філіпчук. Київ: Основи.

Воллерстайн, І., 1983. Про поступ і перехідні епохи. [online] (Останнє оновлення 07 Квітень 2014) Доступно: https://vpered.wordpress.com/2014/04/07/wallerstein-on-progress/ [Дата звернення 03 Березень 2023].

Денисенко, І.Д., 2015. Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2(10), с.27- 37.

Денисенко, І.Д., 2020. Сучасна конспірологія: до визначення евристичного потенціалу щодо соціально-політичних досліджень. Сучасне суспільство:політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1(20), с.41-50.

Каменка, Ю., 2006. Політичний націоналізм: еволюція ідеї. В: О. Проценко та В. Лісовий. Націоналізм: Теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: антологія. Київ: Смолоскип. с. 89-103.

Arrighi, Giovanni. 2010. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times. Verso London-New York. [online] Available at: https://www.academia.edu/19068204/The_Long_Twentieth_Century [Accessed 21 March 2023].

Jameson, F. 1992. Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press.

Lindsey, J. R. 2013. Тhe Concealment of the State. Bloomsbury Academic. 1. Brodel, F. 1997. Materialna tsyvilizatsiia, ekonomika i kapitalizm XV-XVIII st. Pereklad z frantsuzkoi Hryhorii Filipchuk. Kyiv: Osnovy.

Vollerstain, I., 1983. Pro postup i perekhidni epokhy. [online] (Ostannie onovlennia 07 Kviten 2014) Dostupno: https://vpered.wordpress.com/2014/04/07/wallerstein-on-progress/ [Data zvernennia 03 Berezen 2023].

Denysenko, I.D., 2015. Teoriia sotsialnoho prostoru: evrystychnyi potentsial shchodo sotsialno-politychnykh doslidzhen. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky, 2(10), s.27- 37.

Denysenko, I.D., 2020. Suchasna konspirolohiia: do vyznachennia evrystychnoho potentsialu shchodo sotsialno-politychnykh doslidzhen. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky, 1(20), s.41-50.

Kamenka, Yu., 2006. Politychnyi natsionalizm: evoliutsiia idei. V: O. Protsenko ta V. Lisovyi. Natsionalizm: Teorii natsii ta natsionalizmu vid Yohana Fikhte do Ernesta Helnera: antolohiia. Kyiv: Smoloskyp. s. 89-103.

Arrighi, Giovanni. 2010. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times. Verso London-New York. [online] Available at: https://www.academia.edu/19068204/The_Long_Twentieth_Century [Accessed 21 March 2023].

Jameson, F. 1992. Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press.

Lindsey, J. R. 2013. Тhe Concealment of the State. Bloomsbury Academic.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.