ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ВІЙНИ У ЗАХІДНІЙ ПОЛІТИКО- ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ: ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩОДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І. Д. Денисенко

Анотація


Аналізується евристичний потенціал провідних положень теоретичних інтерпретацій проблемного поля війни, які містяться у західній політико-філософській спадщині, на предмет конструктивного використання у сучасних дослідженнях цього елементу соціально-політичної реальності. Як потенційно конструктивні елементи з напрацювань представників класичної політичної філософії пропонується розглядати: окремі терміни (в авторських формулюваннях) із понятійно-категоріального апарату досліджень, ідею про потрійну природу засад виникнення та розвитку будь-якого процесу насильства на будь-якому рівні взаємодії; процедуру та логіку укладання ефективних міжнародних договорів; складові ефективної державної політики миру – конструктивні внутрішня та зовнішня політики, високий рівень виховання та освіченості членів суспільства (тобто громадянської/політичної культури) тощо.

Ключові слова: війна; мир; суспільний договір; внутрішня політика; зовнішня політика; громадянське суспільство; громадські організації; громадський контроль.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Арістотель, 2000. Політика. Переклад з давньогрецької О. Кислюк. – Київ: Основи.

Гоббс, Т. 2000. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. Переклад з англійської. Київ: Дух і Літера.

Гусєв, В.І., 2000 І. Кант: філософське обґрунтування ідеї миру. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнаство, 18, с.8-16.

Гусев, В.І., 2003 Ідея вічного миру в політичній філософії Нового часу. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 21, с. 3-13.

Денисенко, І.Д., 2016 Проблемне поле війни у соціально-політичній спадщині Томаса Гоббса. Сучасне суспільство: Збірник наукових праць, 1 (11), с. 39-47.

Мак'явеллі, Н., 2007 Флорентійські хроніки. Державець. Переклад з італійської А. Перепаді. Харків: Фоліо.

Остапенко, О.І. та Ряшко, В.І., 2015. Кант: війна і мир. Важкий шлях до вічного миру. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки: збірник наукових праць, 813, с. 209-214.

Ролз, Дж. 2001. Теорія справедливості. Переклад з англійської О. Мокровольський. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи».

Спіноза, Б. 2018. Теологічно-політичний трактат. Переклад з латинської В. Литвинова. Харків: Фоліо.

Husby, T.K. 2009. Justice and the justification of war in ancient Greece: Four authors. [online] Connecticut College New London, Connecticut Available at: http://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/view%content.cgi?article=1000&context=classicshp [Accessed 10 January 2023]

Neff, S. 2005. War and the law of nations: A general history. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press.

Orend, B., 2005. War. [online] Available at: http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/war/ [Accessed 14 January 2023].

Syse, H. 2010. The Platonic roots of just war doctrine: A reading of Plato’s Republic. Diametros, 23, p. 104-123.

Walze, M. 2006. Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations. N.Y.: Basic Books.

REFERENCES

Aristotel, 2000. Polityka. Pereklad z davnohretskoi O. Kysliuk. – Kyiv: Osnovy.

Hobbs, T. 2000. Leviafan, abo Sut, budova i povnovazhennia derzhavy tserkovnoi ta tsyvilnoi. Pereklad z anhliiskoi. Kyiv: Dukh i Litera.

Husiev, V.I., 2000 I. Kant: filosofske obgruntuvannia idei myru. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznastvo, 18, – s.8-16.

Husev, V.I., 2003 Ideia vichnoho myru v politychnii filosofii Novoho chasu. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 21, s. 3-13.

Denysenko, I.D., 2016 Problemne pole viiny u sotsialno-politychnii spadshchyni Tomasa Hobbsa. Suchasne suspilstvo: Zbirnyk naukovykh prats, 1 (11), s. 39-47.

Makiavelli, N., 2007 Florentiiski khroniky. Derzhavets. Pereklad z italiiskoi A. Perepadi. Kharkiv: Folio.

Ostapenko, O.I. ta Riashko, V.I., 2015. Kant: viina i myr. Vazhkyi shliakh do vichnoho myru. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky: zbirnyk naukovykh prats, 813, s. 209-214.

Rolz, Dzh. 2001. Teoriia spravedlyvosti. Pereklad z anhliiskoi O. Mokrovolskyi. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy».

Spinoza, B. 2018. Teolohichnopolitychnyi traktat. Pereklad z latynskoi V. Lytvynova. Kharkiv: Folio.

Husby, T.K. 2009. Justice and the justification of war in ancient Greece: Four authors. [online] Connecticut College New London, Connecticut Available at: http://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/view%content.cgi?article=1000&context=classicshp [Accessed 10 January 2023]

Neff, S. 2005. War and the law of nations: A general history. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press.

Orend, B., 2005. War. [online] Available at: http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/war/ [Accessed 14 January 2023].

Syse, H. 2010. The Platonic roots of just war doctrine: A reading of Plato’s Republic. Diametros, 23, p. 104-123.

Walze, M. 2006. Just and unjust wars: Amoral argument with historical illustrations. N.Y.: Basic Books.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.