СУСПІЛЬНІ РУХИ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН: В КОНТЕКСТІ «СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ» У. БЕКА

Т. П. Савельєва

Анотація


У статті здійснено спробу теоретичного аналізу особливостей суспільних рухів як суб’єктів соціальних змін з позиції теорії суспільства ризику У. Бека. Визначено основні характеристики суспільства ризику в інтерпретації У. Бека, зокрема визначено головну його відмінність – постійне виробництво та накопичення ризиків. Для такого суспільства характерними є нові соціальні сили, серед яких вчений називає суспільні рухи, які в певному розумінні постають у якості так званої субполітики. Звертається увага, що суспіль і рухи у якості суб’єктів соціальних змін не тільки здійснюють зміни у різних сферах соціуму, а ще й змінюються самі, що представлено як в їх характеристиках, так і в їхньому різноманітті, що відповідає множині небезпек і загроз сучасного суспільства.

Ключові слова: суспільство ризику, ризик, небезпека, суспільні рухи, нові суспільні рухи, соціальні зміни


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Безрук, О.О., 2019. Мобілізаційний потенціал суспільства ризику: політологічний аспект. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1 (17), с. 28-38.

Віннічук, О.В., 2021. «Суспільсто ризику» в умовах Сovid: ключові аспекти. В: В. В. Кривошеїн, відп. За вип., Україна як суспільство ризику: Всеукраїнська наукова конференція. м. Дніпро, Україна, 23 Квітень 2021. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», с. 23-25.

Демчук, Д.В., 2014. Концепція «суспільства ризику» як фундаментальний підхід до аналізу політичного ризику. Актуальні проблеми політики, 51, с. 59-65.

Денисенко, І.Д., 2017. Стратегія дослідження суспільних рухів у контексті розвитку концептуальних положень теорії конфлікту Р. Дарендорфа. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1, с. 50-59.

Камінська, Л.Ф., 2010. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 1-2, с. 91-93.

Корнієвський, О.А., 2013. Громадські рухи Європи в умовах глобалізації. Вісник Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна. «Питання політології», 1060 (23), с. 248-255.

Кривошеїн, В.В., 2015. Ризики делегітимації політичної влади в умовах субполітизації сучасного суспільства та шляхи їх мінімізації. Альманах Грані, 8(124), с. 64-70.

Недюха, М., 2010. Україна в контексті соціології ризику. [online] Доступно: http://archive.ndiu.org.ua/fulltext.html?id=1936 [Дата звернення Березень 2023].

Радіонова, І.О., 2021. Суспільство ризику: мультидисциплінарний підхід. В: В. В. Кривошеїн, відп. за вип., Україна як суспільство ризику: Всеукраїнська наукова конференція. м. Дніпро, Україна, 23 Квітень 2021. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», с.122-123.

Савельєва, Т.П., 2015. «Нові суспільні рухи»: визначення методологічних засад дослідження. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 67-68, с. 16-28.

Савельєва, Т.П., 2017. Суспільні рухи в контексті теорії соціальних змін. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 1(13), с. 167-180.

Турен, А., 2003. Повернення дієвця. Переклад з французької О. Гуджен та ін. Київ: Альтерпрес.

Фостер, Л.Ф., 2015. Суспільний рух як організована колективна дія: теоретичні аспекти. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 9, с. 270-274.

Хома, Н.М. ред., 2014. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. Львів : «Новий Світ –2000», 2014.

Чміль, І., 2014. Теоретико- методологічні засади дослідження суспільних рухів. Європейський політико-правовий дискурс, 1 (6), с. 106-125.

Beck, U., 2002a. Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Beck, U., 2002b. Risk Society: Towards a New Modernity. [online] London: Sage. Available at: http://www.riversimulator.org/Resources/Anthropology/RiskSociety/RiskSocietyTowardsAnewModernity1992Beck.pdf [Дата звернення 01 Березень 2023].

Beck, U., 1992. From Industrual Society__to the Risk Society. Theory, Culture and Society, [online] 9(1), p.97-123. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327692009001006 [Дата звернення 01 Березень 2023].

Douglas, M. and Wildavsky, A., 1982. Risk and Culture: an Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers. Berkeley: University of California Press.

Giddens, A., 1991. Fate, Risk and Security. In: A. Giddens. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, p. 109-143.

Giddens, A.,1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

Luhmann, N., 1993. Risk: A Sociological Theory. N.Y.: Walter de Gruyter, Inc.

Melucci, A., 1996. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. Cambridge: Cambridge University Press.

Sztompka, P., 1993. The Sociology of Social Change. Oxford/UK and Cambridge/USA: Blackwell Publishers.

REFERENCES

Bezruk, O.O., 2019. Mobilizatsiinyi potentsial suspilstva ryzyku: politolohichnyi aspekt. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky, 1 (17), s. 28-38

Vinnichuk, O.V., 2021. «Suspilsto ryzyku» v umovakh Кovid: kliuchovi aspekty. V: V. V. Kryvoshein, vidp. Za vyp., Ukraina yak suspilstvo ryzyku: Vseukrainska naukova konferentsiia. m. Dnipro, Ukraina, 23 Kviten 2021. Dnipro: Vydavnycho-polihrafichnyi dim «Format A+», s. 23-25.

Demchuk, D.V., 2014. Kontseptsiia «suspilstva ryzyku» yak fundamentalnyi pidkhid do analizu politychnoho ryzyku. Aktualni problemy polityky, 51, s. 59-65.

Denysenko, I.D., 2017. Stratehiia doslidzhennia suspilnykh rukhiv u konteksti rozvytku kontseptualnykh polozhen teorii konfliktu R. Darendorfa. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky, 1, s. 50-59.

Kaminska, L.F., 2010. Teoretychni pidkhody do doslidzhennia suspilnykh rukhiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Sotsiolohiia, 1–2, s. 91–93.

Korniievskyi, O.A., 2013. Hromadski rukhy Yevropy v umovakh hlobalizatsii. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho un-tu im. V. N. Karazina. «Pytannia politolohii», 1060(23), s. 248-255.

Kryvoshein, V.V., 2015. Ryzyky delehitymatsii politychnoi vlady v umovakh subpolityzatsii suchasnoho suspilstva ta shliakhy yikh minimizatsii. Almanakh Hrani, 8(124), s. 64-70.

Nediukha, M., 2010. Ukraina v konteksti sotsiolohii ryzyku, [online]. Dostupno: http://archive.ndiu.org.ua/fulltext.html?id=1936 [Дата zvernennia 12 Berezen 2023].

Radionova, I.O., 2021. Suspilstvo ryzyku: multydystsyplinarnyi pidkhid. V:V. В. Kryvoshein, vidp. za vyp., Ukraina yak suspilstvo ryzyku: Vseukrainska naukova konferentsiia. m. Dnipro, Ukraina, 23 Kviten 2021. Dnipro: Vydavnycho-polihrafichnyi dim «Format А+», s.122-123.

Savelieva, T.P., 2015. «Novi suspilni rukhy»: vyznachennia metodolohichnykh zasad doslidzhennia. Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky, 67-68, s. 16-28.

Savelieva, T.P., 2017. Suspilni rukhy v konteksti teorii sotsialnykh zmin. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky, 1(13), s. 167-180.

Turen, A., 2003. Povernennia diievtsia. Pereklad. z fr. O. Hudzhen ta in. Kyiv: Alterpres.

Foster, L.F., 2015. Suspilnyi rukh yak orhanizovana kolektyvna diia: teoretychni aspekty. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia sotsiolohichna, 9, s. 270-274.

Khoma, N.M. red., 2014. Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk dovidnyk dlia studentiv VNZ I-IV rivniv akredytatsii. Lviv: «Novyi Svit – 2000», 2014.

Chmil, I., 2014. Teoretykometodolohichni zasady doslidzhennia suspilnykh rukhiv. Yevropeiskyi politykopravovyi dyskurs, 1(6), s. 106-125.

Beck, U., 2002. Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Beck, U., 2002. Risk Society: Towards a New Modernity. [online] London: Sage. Available at: http://www.riversimulator.org/Resources/Anthropology/RiskSociety/RiskSocietyTowardsAnewModernity1992Beck.pdf [Дата звернення 01 Березень 2023].

Beck, U., 1992. From Industrual Society to the Risk Society. Theory, Culture and Society, [online] 9(1), p.97–123. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327692009001006 [Дата звернення 01 Березень 2023]

Douglas, M.and Wildavsky A., 1982. Risk and Culture: an Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers. Berkeley : University of California Press.

Giddens, A., 1991. Fate, Risk and Security. In: A. Giddens. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, p. 109-143.

Giddens, A.,1990. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.

Luhmann, N., 1993. Risk: A Sociological Theory. N.Y.: Walter de Gruyter, Inc.

Melucci, A., 1996. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. Cambridge: Cambridge University Press.

Sztompka, P., 1993. The Sociology of Social Change. Oxford/UK and тCambridge/USA: Blackwell Publishers.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.