ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЙОГО ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

А. І. Воронкова

Анотація


У статті здійснюється спроба визначити нові напрями подальшої інтерпретації політичного процесу у вітчизняному політологічному дискурсі у контексті систематизації накопиченого досвіду щодо вивчення його проблемного поля. Пропонується: по-перше, удосконалити категоріально-понятійний апарат його дослідження за допомогою «нових» категорій із суміжних із політологією наук; по-друге, підвищити рівень ефективності пошуку методологічних засад різних аспектів його аналізу через звернення до положень концепції соціального поля П. Бурдьє та теорії конфліктів.

Ключові слова: політичний процес, політична система, категоріально-понятійний апарат, методологія.

 

В статье осуществляется попытка определить новые направления дальнейшей интерпретации политического процесса в отечественном политологическом дискурсе в контексте систематизации накопленного опыта в изучении его проблемного поля. Предлагается: во-первых, усовершенствовать категориально-понятийный аппарат его исследования с помощью «новых» категорий из смежных с политологией наук; во-вторых, повысить уровень эффективности поиска методологических оснований разных аспектов его анализа через обращение к положениям концепции социального поля П Бурдье и теории конфликтов.

Ключевые слова: политический процесс, политическая система, категориально-понятийный аппарат, методология.

 

In the article attempt to specify new directions of the further interpretation of political process in a domestic politological discourse in a context of ordering of the saved up experience in studying of its problem field is performed. Results of researches of different aspects of a problem field of political process are presented by such moments: the analysis of ratios of concepts «political process», «political changes», «political development»; the offer of different variants of the maintenance of concept «political process» – from its «wide» interpretation to «narrow» interpretation; the analysis of levels and results of its functioning as element of a social and political reality; determination of theoretical and methodological bases of its research; the justification of the basic characteristics of its realization and display and so on. In a context of the further studying of political process it is offered: first, to improve categorical and the conceptual device of its research by means of «new» categories from adjacent sciences with political science (sociology, psychology, economy). Such circulation should be connected, on the one hand, with the certain coordination in scientific community of the maintenance of these categories, and, from another – research bases. Secondly, to raise level of efficiency of search of theoretical and methodological bases of different aspects of its analysis. It assumes realization of a certain variant of synthesis of substantive provisions of the system approach with the basic statements of the concept of a social field of Р. Bourdieu and with key postulates of the theory of the conflict (conflictological approach).

Key words: political process, political system, categorical and the conceptual device, methodology.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко, К.О., Корнієнко, В.О., 2016. Політологія для вчителя. [online] Доступно: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/22..htm [Дата звернення 9 жовтень 2018].

Гетьманчук, М.П., Грищук, В.К. та Турчин, Я.Б., 2011. Політологія. Київ: Знання. [online] http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-155.html [Дата звернення 2018].

Денисенко, І.Д., 2015. Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2(10), с. 27–37.

Денисенко, І.Д., 2010. Проблемне поле методології політичних досліджень. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 5, с. 116–124.

Кизим, М.О. та Іванов Ю.Б. 2014. Дерегуляторна політика в Україні в 2013 році: оцінка та шляхи поліпшення. Харків: Інжек.

Кирилюк, Ф.М. 2009. Новітня політологія. Київ: Центр учбової літератури.

Лавриненко, В. Н. ред., 2015. Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата. 5-е изд. Москва: Издательство Юрайт.

Левенець, Ю., Шаповал, Ю. та ін. ред., 2011. Політична енциклопедія. Київ: Парламентське видавництво.

Маклін, І. та Макмілан, А. ред., 2005. Короткий оксфордський політичний словник. Переклад з англійської В. Сидоров, Д. Таращук, П. Таращук. Київ: Основи.

Погорелый, Д.Е., Фесенко, В.Ю. та Филиппов, К.В. 2008. Политологический словарь-справочник. Москва: «Эксмо».

Смола, Л.Є. 2010. Детермінанти політичного процесу сучасності: теоретико-політологічний аналіз в інформаційно-психологічному вимірі. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Сопілко, І.М. 2014. Державна інформаційна політика України: стан та шляхи реалізації. Київ: МП Леся.

Шемшученка, Ю.С., Бабкіна, В.Д. та Горбатенка, В.П. ред., 2004. Політологічний енциклопедичний словник. 2-е вид. Київ: Генеза.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2537748

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.