ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Т. С. Гжибовська

Анотація


У статті аналізується проблема формування антикорупційної політики України в сучасних умовах. Подано аналіз наукових поглядів щодо визначення поняття «корупція» та «антикорупційна політика». Розкрито особливості становлення сучасного антикорупційного законодавства в Україні та описуються основні проблеми, що виникають при впровадженні напрямів антикорупційної політики в житті. В результаті дослідження було виявлено основні проблеми, що стосуються розвитку антикорупційної політики в Україні, та розроблені напрями розвитку антикорупційної політики в сучасних умовах.

Ключові слова: корупція, реформування, антикорупційна політика, антикорупційна стратегія, напрями антикорупційної політики, індекс сприйняття корупції, антикорупційне законодавство, Transparency International Україна, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, складові інституційної системи у боротьбі з корупцією.

 

В статье анализируется проблема формирования антикоррупционной политики Украины в современных условиях. Представлен анализ научных взглядов относительно определения понятия «коррупция» и «антикоррупционная политика». Раскрыты особенности становления современного антикоррупционного законодательства в Украине и охарактеризованы основные проблемы, возникающие при внедрении направлений антикоррупционной политики в жизнь. Разработаны направления развития антикоррупционной политики в современных условиях для Украины.

Ключевые слова: коррупция, реформирование, антикоррупционная политика, антикоррупционная стратегия, направления антикоррупционной политики, индекс восприятия коррупции, антикоррупционное законодательство, Transparency International Украина, специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции, составляющие институциональной системы в борьбе с коррупцией.

 

The article analyzes the problem of the formation, implementation and development of anticorruption policy of Ukraine in modern conditions. Initially, the history of the occurrence of the term "corruption" considered and the scientific views on the definition of this concept analyzed. Then they drew attention to ways of forming anticorruption policy and how to implement it in Ukraine. As a result of scientific research, it has been established that there is a large number of definitions of the notion of "corruption". However, there is a definition of corruption in the two main values. Firstly, corruption is a certain social institution that negatively affects the development of society. Firstly, corruption is a certain social institution that negatively affects the development of society. Secondly, corruption is a general term that denotes abuse of office for personal gain. After defining the concept of "corruption", the article reveals the meaning of the term "anti-corruption policy", the peculiarities of its formation and development in contemporary social, political and economic conditions. After studying the conceptual-categorical apparatus, the peculiarities of the formation of modern anti-corruption legislation in Ukraine, the formation of state authorities in combating corruption, and the influence of civil society on these processes were disclosed. The main problems that arise during the implementation of anti-corruption policy directions in life are described. It also analyzes the attitude of the international community towards corruption and the processes of combating it in Ukraine and in the world. As a result of the study, the main problems concerning the development of anticorruption policy in Ukraine were identified and directions for the development of anticorruption policy in modern conditions were developed.

Keywords: corruption, reform, anti-corruption policy, anti-corruption strategy, anti-corruption policies, corruption perceptions index, anti-corruption legislation, Transparency International Ukraine, specially authorized counter-corruption actors, components of the institutional system in the fight against corruption.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Политика, 1983, Т.4. Москва: Мысль. [online] Доступно: http://grachev62.narod.ru/aristotel/contents.html [Дата обращения 2 вереснь 2018].

Беззуб, І., 2017. Антикорупційна політика в Україні. Громадська думка про правотворення, 10(92), с. 19–28. Доступно: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2015/10.pdf [Дата звернення 2 вереснь 2018].

Бочарова, Н.В. ред., 2009. Короткий російсько-український тлумачний словник юридичних термінів. Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП.

Гончаренко, В.Г. Андрушко, П.П. та Базова, Т.П. 2003. Юридичні терміни. Тлумачний словник. Київ: Либідь.

Зайчук, О.В., Копиленко, О.Л. та Ковальський, В.С. 2013. Сучасна правова енциклопедія. Київ: Юрінком Інтер. 2-ге вид

Законодавство України, 2018. Закон України про запобігання корупції від 14.10.2014 р. № 1700-VII. [online] Доступно: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page [Дата звернення 2 вереснь 2018]

Качкина, Т.Б. и Качкин, А.В. 2010. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей. Ульяновск: Печатный двор.

Кодекс поведінки службовців органів правопорядку: міжнародні стандарти (затверджений резолюцією ГА ООН): нормативно-правовий документ № 34/169 від 1979, 1979. [online] Доступно: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/PS_05__4_2_001.pdf [Дата звернення 2 вереснь 2018].

Кохан, Г.В. 2013. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз. Київ: НІСД.

Мельник, М.І. 2004. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). Київ: Юрид. Думка.

Михальченко, О., Левенець, Ю. та Шаповал, Ю. 2011. Корупція. Київ: Парламентське видавництво.

Невмержицький, Є.В. 2008. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. Київ: КНТ.

Реанімаційний Пакет Реформ, 2017. Індекс сприйняття корупції – Аналітика TI Україна. [online] Доступно: – Режим доступу: https://rpr.org.ua/news/indeks-spryjnyattya-koruptsiji-2017-analityka-ti-ukrajina/ [Дата звернення 2 вереснь 2018].

Роуз-Аккерман, С. 2003. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. Перевод с английского О.А. Алякринский. Москва: Логос.

Сафоненко, А., 2004. Антикорупційна політика в умовах трансформації українського суспільства. Кандидат наук. Автореферат. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

Слюсар, А., 2017. Антикорупційний суд в Україні: передумови утворення та гарантії ефективності. [online] (Останнє оновлення 13 лютий 2017) Доступно: https://ti-ukraine.org/news/2175/ [Дата звернення 2 вереснь 2018].

Соловйов, В.М. 2012. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України. Київ: Ін-т законодавства ВРУ.

Сухарева, А.Я. и Крутских, В.Е. ред., 2004. Большой юридический словарь. Москва: ИНФРА-М. 2-е изд.

Шайхалієва, Ю., 2013. Феномен політичної корупції в Україні. Наукові записки, 1(63), с. 415-430.

Шмерлина, И.А., 2016. Коррупция как диффузный институт. Современные исследования социальных проблем, 11(67), с. 248–277.

Bardhan, P., 1997. Corruption and development. Journal of Economic Literature, 25, pp. 1320–1329.

Transparency International Україна, 2017. Індекс сприйняття корупції. [online] Доступно: https://ti-ukraine.org/category_news/infohrafika/ [Дата звернення 2 вереснь 2018].
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2537752

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.