АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ В РЕТРОСПЕКЦІЇ ПОГЛЯДІВ В. ЛИПИНСЬКОГО

Д. С. Коротков

Анотація


У статті аналізується сучасний електоральний процес в Україні на основі дослідження електорального коду української нації. Підкреслюється, що «електоральний код» нації – це історично сформована модель електоральної поведінки в контексті сприйняття/або несприйняття громадянами основних суб'єктних компонентів виборчого процесу. Аналізуються в контексті ретроспекції погляди В. Липинського на електоральний процес В Україні та його основні суб’єкти: виборці, політичні партії та політична еліта.

Ключові слова: електоральний код, політична еліта, демократія, виборчий процес, політичні партії.

 

В статье анализируется современный электоральный процесс в Украине на основе исследования электорального кода украинской нации. Подчеркивается, что «электоральный код» нации - это исторически сложившаяся модель электорального поведения в контексте восприятия / или не восприятия гражданами основных субъектных компонентов избирательного процесса. Анализируются в контексте ретроспекции взгляды В. Липинского на электоральный процесс в Украине и его основные субъекты: избиратели, политические партии и политическая элита.

Ключевые слова: электоральный код, политическая элита, демократия, избирательный процесс, политические партии.

 

The article analyses the current electoral process in Ukraine on the basis of the study of the electoral code of the Ukrainian nation. The election process is characterized both in the context of the legal (legal) framework and the mental (the level of political culture of the nation and its political values). The study attempted to give an author's interpretation of the concept of «electoral code» of the nation. It is emphasized that the «electoral code» of a nation is a historically formed model of electoral behaviour in the context of perceiving / disregarding citizens of the main subjective components of the electoral process. The subjects of the modern political process are voters (electorate), political and economic elite, and political parties. In the context of retrospection, V. Lipinsky's views on the electoral process are analysed. In Ukraine, and his main subjects: voters, political parties and political elite V. Lypinsky raised the question of the very essence of the modern electoral process in Ukraine: money in exchange for the voter's voice. The «capitalization» of the electoral process and the low level of political elites in the context of its activities in the interests of the state and society is the first factor that influences the formation of the electoral code of the Ukrainian nation and the electoral process as a whole. It is noted that the second factor influencing the formation of the electoral code of the Ukrainian nation and the electoral process as a whole is the aggressive methods of introducing political struggle and distrust of the population towards political parties. The «electoral code» of a nation is a systemic concept, and in this study we conducted only a retrospective of the political views of the authoritative figure V. Lypynsky. His analysis of the «mass-elite» / «elite-mass» relationship showed the risks that exist in the current electoral process. The "commercialization" of society, the lack of traditions of recruiting elites and worthy leaders poses a threat to the formation of a democratic society in Ukraine. His views on the subjects of the electoral process should help in analysing the influence of the mental pluses and minuses of Ukrainians on the current election matrix.

Key words: electoral code, political elite, democracy, electoral process, political parties.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бєльська, Т., 2014. Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства. Публічне управління: теорія та практика, 3, с. 66–72.

Кліменкова, А.М., 2013. Культурні коди як чинники формування ціннісних орієнтацій. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 18, с. 65–69.

Коротков, Д.С., 2009. Політичні партії України як засіб впливу олігархічної еліти на політичний процес у державі. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Питання політології, [online], 839(14), с. 111–117. Доступно: http://nbuv.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Polit/2009_839.pdf [Дата звернення 18 вересень 2018].

Липинський, В., 1996. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію Українського монархізму. В: О. І. Семківа, ред. Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. Львів: Світ. с. 328–478.

Липинський, В., 2007. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. В: Ю. Терещенко, ред. Вячеслав Липинський та його доба. Київ–Житомир : Видавничий центр КНЛУ. с. 59–97.

Михальчук, Є.В., 2007. Липинський про роль партій у суспільно-політичних процесах України. В: А.Г. Шваб, ред. В. Липинський в історії, теорії та практиці українського державотворення: Міжнародна Конференція. Луцьк, Україна, 26-27 квітень 2007. Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету ім. Лесі України.

Рякін, О.М., 1973. Код. В: В.М. Глушков, ред. Енциклопедія кібернетики. Київ: Українська радянська енциклопедія. с. 492–494.

Сабадуха, В., 2005. Роздуми В. Липинського про національну ідею. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 14, с. 147–164.

Стешенко, А., 2017. Більшість українців розчаровані діяльністю політичних партій - опитування Демініціативи. [online] (Останнє оновлення 27 липень 2017) [Електронний ресурс] /. – режим доступу: http://asn.in.ua/ua/news/publishing/113965- bolshinstvo-ukraincev-razocharovany-v-dejatelnosti.html [Дата звернення 18 вересень 2018].

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, 2018. Оцінка проблематики корупції в громадській думці. [online] Доступно: [https://dif.org.ua/article/otsinka-problematiki-koruptsii-v-gromads [Дата звернення 18 вересень 2018].

Fiske, J. 1999. Television culture. London: Routlege.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2537766

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.