НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

І. В. Попій

Анотація


Предметом дослідження є політика академічної мобільності як на рівні держави, так і освітнього закладу як державного інституту. У статті проведено аналіз новітніх світових тенденцій розвитку академічної мобільності, що здатні змінити баланс між внутрішньою і зовнішньою академічною мобільністю учасників освітнього та наукового процесів, адміністративного персоналу вищої школи; імпортом та експортом послуг у міжнародному освітньо-науковому просторі, спричинити появу нових форм і способів академічних взаємодій.

Ключові слова: академічна мобільність, політика академічної мобільності, університет світового класу, людський капітал.

 

Предметом исследования является политика академической мобильности как на уровне государства, так и образовательного учреждения как государственного института. В статье проведен анализ новейших мировых тенденций развития академической мобильности, которые могут изменить баланс между внутренней и внешней академической мобильностью участников образовательного и научного процессов, административного персонала высшей школы; импортом и экспортом услуг в международном образовательно-научном пространстве; привести к появлению новых форм и способов академических взаимодействий.

Ключевые слова: академическая мобильность, политика академической мобильности, университет мирового класса, человеческий капитал.

 

Traditionally, the education system ensures the preservation and reproduction of the fundamental values of society, supports its sustainable development and prepares the necessary changes. The subject of the study is the policy of academic mobility both at the state level and at an educational institution as a state institution. The article analyzes the latest world trends in the development of academic mobility that are able to change the balance between in tern a land external academic mobility of participants in educational and scientific processes, administrative staff of higher education, import and export of services in the international educational and scientific field. The analysis of the processes taking place in the field of internationalization of the educational sector shows a number of trends in academic mobility: 1) slowing down the processes of academic mobility, which is related to the reorientate on of national educational systems to financing internal markets of educational services, with the establishment of partner international relations; 2) the impact of «symbolic capital» (according to Bourdieu) of countries and higher education institutions on international mobility; 3) the emergence of new forms and methods of academic mobility; 4) lack of official statistics to establish correlation dependencies in the mechanisms of forming the policy of academic mobility and its impact on the quality of human resources in Ukraine. Taking in to account the uniqueness of measurements / specificities of human resources as a phenomenon of cultural capital, we propose to further explore a setoff value orientations, educational practices and migratory sentiments of citizens of the countries-leaders and Ukraine with the purpose of correlation analysis.

Key words: academic mobility, policy of the academic mobility.world-class universities, human capital.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдье, П., 1993. Социальное пространство и символическая власть. THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем, 2, с. 137–150.

Бурдье, П., 2005. Формы капитала. Экономическая социология, 3, с. 60–74.

Державна служба статистики України, 2017. «Вища освіта в Україні». Статистичний збірник. [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm [Дата звернення 15 березнь 2018].

Жабін, С., Казьміна, О. та Василюк, О., 2018. Міграційні наміри молодих учених НАН України: за даними соціологічного опитування 2017 року. [online] (Останнє оновлення 24 січня 2018) Доступно: https://commons.com.ua/ru/migracijni-namiri-molodih-uchenih/ [Дата звернення 15 березнь 2018].

Косарєв, В.М. та Дядько, Є.А., 2010. Академічна мобільність як складова міжнародної сертифікації вищого навчального закладу. В: В.И. Астахова и др. редкол., Академическая мобильность – важный фактор образовательной евроинтеграции Украины: Материалы Международной. научно-практической конференции. Харьков, Украина, 16-19 ноября 2010. Харьков: Изд-во НУА.

Лисак, О.Б., 2016. Фінансування програм мобільності майбутніх фахівців економічного профілю в Україні та ЄС. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2, с. 65–70.

Міжнародна організація з міграції (МОМ). Представництво в Україні, 2016. Міграція в Україні: факти і цифри. [online] Міжнародна організація з міграції (МОМ). Доступно: http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf [Дата звернення 15 березнь 2018]

Національний Темпус / Еразмус + офіс в Україні, 2018. Національний Темпус / Еразмус+офіс в Україні. [online] Доступно: http://tempus.org.ua/ [Дата звернення 15 березнь 2018].

Салми, Дж., 2009. Создание университетов мирового класса. Перевод с английского Т. М Королева. Москва: Весь Мир.

Стадний, Є., 2017. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи.[online]

(Останнє оновлення 19 грудня 2017) Доступно: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy [Дата звернення 15 березнь 2018].

Стрюк, М.І., Семеріков, С.О. та Стрюк, А.М., 2015. Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання, 5, Том 49, с. 37–70.

Теперик, Д., 2010. Роль международной академической мобильности в процессе развития карьеры молодых учених Европы. В: В. И. Астахова и др. редкол., Академическая мобильность – важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : Материалы Международной. научно-практической конференции. Харьков, Украина, 16-19 ноября 2010. Харьков: Изд-во НУА.

Український державний центр міжнародної освіти, 2018. Перший Український форум міжнародної освіти відбувся у Києві. (Останнє оновлення 23 березня 2018) [online] Доступно: http://studyinukraine.gov.ua/uk/pershij-ukrainskij-forum-mizhnarodnoi-osviti-vidbuvsya-u-kiyevi/ [Дата звернення 15 березнь 2018].

Урядовий портал, 2015. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579. [online] Доступно: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd/ [Дата звернення 15 березнь 2018].

Хромов, М.І., 2009. Сутність і особливості людського капіталу в системі соціально-економічних категорій. Економіка і право, 3, с. 140–145.

Natіonal Office Erasmus+UA, 2018. Програма ЄС Еразмус + відкрита для України. [online] Доступно: http://erasmusplus.org.ua/ [Дата звернення 15 березнь 2018].

American Councils for international education, 2018. [online] Доступно: www.americancouncils.org [Accessed 15 March 2018].

Auriol, L. Misu, M. and Freeman, R., 2013. Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market and Mobility Indicators [online] OECD Publishing. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/careers-of-doctorate-holders_5k43nxgs289w-en [Accessed 15 March 2018].

Avveduto, S., 2010. Mobility of PhD Students and Scientists. In: P. Peterson, E. Baker and B. McGaw, eds 2010. International Encyclopedia of Education. 3rd ed. Oxford: Elsevier Academic Press. Vol. 4.

Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service, 2018. [online] Available at: https://www.daad.de/en/ [Дата звернення 15 березня 2018].

European Commission, 2018. The European Commission's priorities. [online] Available at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ [Accessed 15 March 2018].

Schering Stiftung, 2018. [online] Available at: https://scheringstiftung.de/en/ [Accessed 15 March 2018].

The Fulbright Association, 2018. [online] Available at: www.fulbright.org [Accessed 15 March 2018].

The Pie News, 2018. International mobility not inclusive – report. [online] (Last update 05 February 2018) Available at: https://thepienews.com/news/international-mobility-not-inclusive-say-sociologists// [Accessed 15 March 2018].

The Pie News, 2018. Student mobility growth to drop 4% over ten years. [online] (Last update 31 January 2018) Available at: http:// thepienews.com/news/student-mobility-slows-down-bc-report/ [Accessed 15 March 2018].

Visegrad Fund, 2018. Visegrad Scholarship Program. [online] Available at: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/ [Accessed 15 March 2018].
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2537780

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.