АРМІЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ: ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР

Ю. О. Тяпкіна

Анотація


У статті акцентується увага на змінах, які відбуваються з основними інститутами суспільства під впливом процесів сучасної глобалізації. Обґрунтовується, що ці зміни стосуються не тільки безпосередньо цих інститутів (держави, економіки, освіти, армії та ін.), але й відносин між ними. Автором розглядається один з аспектів взаємозв'язку між змінами, які відбуваються в сучасній армії і державі в контексті встановлення гендерної рівності. Доводиться, що зростання кількості жінок в структурах військового інституту, виходячи з різних позицій розгляду, може виступати показником абсолютно різнопланових процесів – від підвищення рівня демократичних перетворень в суспільстві до зниження ступеня бойової готовності регулярних збройних сил.

Ключові слова: глобалізація, армія, держава, гендер, рівність, фемінізм.

 

В статье акцентируется внимание на изменениях, которые происходят с основными институтами общества под влиянием процессов современной глобализации. Обосновывается, что эти изменения касаются не только непосредственно этих институтов (государства, экономики, образования, армии и т.д.), но и отношений между ними. Автором анализируется один из аспектов взаимосвязи между изменениями, которые происходят в современной армии и государстве в контексте установления гендерного равенства. Обосновывается, что рост количества женщин в структурах военного института, исходя из разных позиций рассмотрения, может выступать показателем совершенно разноплановых процессов – от повышения уровня демократических преобразований в обществе до снижения степени боевой готовности регулярных вооруженных сил.

Ключевые слова: глобализация, армия, государство, гендер, равенство, феминизм.

 

In the article the attention is focused on changes which occur to the basic institutes of a society under the influence of processes of modern globalization. It is proved that these changes concern not only is direct these institutes (the state, economy, education, army etc.), but also relations between them. Consequences of these changes are unpredictable, therefore is frequent  in the sociopolitical literature them name «open projects». The author considers one of aspects of interrelation between changes which occur in modern army and the state in a context of an establishment of equality between floors. It is proved that growth of quantity of women in structures of military institute, proceeding from different positions of consideration, can act as an indicator of absolutely versatile processes. Political analysts and representatives of political structures consider that this growth is a real indicator of the further democratization of a modern society on a way to an establishment of corresponding level of gender equality. Supporters of a feminist direction assert that such mass and fast growth of quantity of women on various posts at military institute is an indicator of essential changes in traditional process of socialization in a society – from valuable orientations before role installations. odern specialists in the field of war and peace mark hopelessness of active attraction of women to service in Armed forces of any state, connecting this process with certain decline of functioning of the most military institute. It is offered to give in the conditions of such versatile estimation of this process to its analysis of more attention in a context of determination of expediency, possibility and efficiency of intervention in its development.

Key words: globalization, army, state, gender, equality, feminism.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрощук, О.Ю. та Луцький О.Л., 2011. Гендерний аспект у військовій сфері. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, [online], 1. Доступно: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnadps_2011_1_20.pdf [Дата звернення 28 липень 2018].

Біденко, Ю. та Кисельова, В., 2017. Гендерна політика в Україні: складний шлях від декларацій до позитивних дій. [online] (Останнє оновлення 8 серпня 2017) Доступно: http://hvylya.net/analytics/society/genderna-politika-v-ukrayini-skladniy-shlyah-vid-deklaratsiy-do-pozitivnih-diy.html [Дата звернення 28 липень 2018].

Вавілова, Н.В., 2016. Реалізація гендерної політики у Збройних силах України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 1, с. 140–143.

Голуб, А., 2017. Обов’язковий призов жінок у армію: міжнародний досвід та Україна. [online] Доступно: https://uain.press/articles/obovyazkovyj-pryzov-zhinok-u-armiyu-mizhnarodnyj-dosvid-ta-ukrayina-605256 [Дата звернення 28 липень 2018].

Грицай, І.О., 2016. Проблема гендерного балансу в національних збройних силах: теоретико-прикладний аспект. Науковий вісник публічного та приватного права, 5, с. 3–8.

Дубчак, Н.І., 2008. Жінки у Збройних Силах України: проблеми гендерної політики. Стратегічні пріоритети, 4 (9), с. 187–192.

Заворотько, І., 2017. Проблеми ґендерної рівності у секторі безпеки і оборони. [online] (Останнє оновлення 18 січня 2017) Доступно: https://helsinki.org.ua/problemy-gendernoji-rivnosti-u-sektori-bezpeky-i-oborony-i-zavorotko/ [Дата звернення 28 липень 2018].

Законодавство України, 2014. Наказ Міністерства оборони України № 337 від 27.05.2014 року «Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців». [online] Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0600-14 [Дата звернення 29 липень 2018].

Захист Вітчизни - справа честі молодих!, 2016. Військова фемінізація впевнено шириться планетою, або дещо про жінок в арміях країн світу. [online] (Останнє оновлення 8 березня 2016) Доступно: https://sites.google.com/site/andrey1970bc/vijskovi-novini/vijskovafeminizaciavpevnenosiritsaplanetouabodesoprozinokvarmiahkraiensvitu [Дата звернення 28 липень 2018].

Калагін, Ю.А., 2013. Гендерний аспект типологізації особистості військо службовців Збройних сил України. Український соціум, 3 (46), с. 44–53.

Кревельд, М. ван., 2005. Трансформация войны. Перевод с английского. Москва: Издательство «Альпина».

Кротиков, В.П., Малюга, В.М. та Ропальский, В.Л., 2012. Гендерна політика у Збройних силах України: проблеми проблеми теорії та практики. Київ: НДЦ ГП ЗСУ.

Марценюк, Т., 2016. Жінки у збройних силах світу та України: шляхи до інтеграції. [online] (Останнє оновлення 11 січня 2018) Доступно: http://povaha.org.ua/zhinky-u-zbrojnyh-sylah-svitu-ta-ukrajiny-na-shlyahu-do-intehratsiji/ [Дата звернення 28 липень 2018].

Тиждень UA, 2017. У Генштабі розповіли, скільки жінок служать в українській армії. [online] (Останнє оновлення 30 травня 2017) Доступно: tyzhden.ua/News/193465 [Дата звернення 28 липень 2018].

Ткачук, Р. та Джердж С., 2014. Від амазонок давнини до жінок-воїнів сьогодення. [online] (Останнє оновлення 5 березня 2014) Доступно: http://viysko.com.ua/journal/genderna-politika/vid-amazonok-davnini-do-zhinok-vojiniv-sogodennya/ [Дата звернення 28 липень 2018].

Українська правда, 2016. Тепер жінки можуть займати більше посад в армії. [online] (Останнє оновлення 22 листопада 2016) Доступно: https://life.pravda.com.ua/society/2016/11/22/220356/[Дата звернення 28 липень 2018].

Центр Разумкова, 2016. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. Київ: Видавництво «Заповіт».

World Economic Forum, 2016. Global Gender Gap Report 2016 – Reports – Word Economic. [online] Available at: [http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/results-and-analysis/ [Accessed 29 July 2018].
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2537806

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.