АДМІНІСТРАТИВНО–ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

О. В. Стогова

Анотація


Автором статті проаналізовано основні етапи становлення адміністративно-територіального устрою України. Розглянуто основні праці, що досліджують цю проблематику. Висвітлено базові характеристики основних етапів становлення адміністративно-територіального устрою, визначені їхні основні недоліки та переваги. Особливу увагу приділено періоду незалежності України. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють адміністративно-територіальний устрій сучасної України. Встановлено, що всі спроби реформування територіальної організації влади протягом ХХ ст. мали на меті створення моделі, яка є максимально зручною для управління із центру. Кожен етап характеризується відповідністю вимогам діючої політичної системи, а не прагненням до задоволення потреб громадян.

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна реформа, об’єднана територіальна громада.

 

Автором статьи сделан анализ основных этапов становления административно-территориального устройства Украины. Рассмотрено основные труды по изучению указанной проблематики. Освещено базовые характеристики основных этапов становления административно-территориального устройства, определены их основные недостатки и преимущества. Особенное внимание уделено периоду независимости Украины. Исследованы основные нормативно-правовые акты, регулирующие административно-территориальное устройство современной Украины. Установлено, что все попытки реформирования территориальной организации власти на протяжении XX века своей целью ставили создание модели, максимально удобной для управления из центра. Каждый этап характеризуется соответствием требованиям действующей политической системы, а не стремлением к удовлетворению нужд граждан.

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, административно-территориальная реформа, объединенная территориальная громада.

 

The author of the article analyzed the main stages of the formation of the administrative-territorial structure of Ukraine. The main works on the study of these issues are considered. The author notes that the characteristics of the main stages of the formation of the administrative-territorial division of Ukraine and the study of the influence on the current state and prospects of development remain out of researchers’ attention. The basic characteristics of the main stages of the formation of the administrative-territorial structure are highlighted, the essential disadvantages and advantages are identified. Particular attention is paid to the period of independence of Ukraine. The main legal acts which regulating the administrative-territorial structure of modern Ukraine are investigated. The analysis of the main stages of the formation of the administrative-territorial system in Ukraine makes it possible to draw the following conclusions: principles of administrative-territorial division and its purpose during XX century were fundamentally different from those which are advanced by the modern constitutional and democratic states, all attempts to reform the territorial organization of power during the twentieth century had the purpose to create a model which convenient to be managed from the center. Each stage is characterized by compliance with the requirements of the current political system, but not by the desire to meet the needs of citizens. In result of the European choice of Ukraine it was the need to introduce European standards into the system of regional and local development and the formation of effective local self-government. It has been established that the goal of the administrative-territorial structure is to provide citizens the maximum amount of quality services by authorities at all levels of government.

Key words: administrative-territorial system, administrative-territorial reform, united territorial community.


Повний текст:

PDF

Посилання


Безсмертний, Р. Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні. [online] Доступно: http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/b19e47826f35603ec2256f29003c32ff/60e3a21fd141cd61 c22571aa0027dbeb [Дата звернення 19 січень 2019].

Верменич, Я.В. 2009. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. Ч. 1. Київ: Інститут історії України.

Верменич, Я.В. 2009. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування. Ч. 2. Київ: НАН України. Інститут історії України.

Верховна Рада України, 2019. Конституція УРСР 1978 р. [online] Доступно: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1978.html [Дата звернення 19 січень 2019].

Верховна Рада України, 2019. Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 р. № 1654-X. [online] Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1654- [Дата звернення 19 січень 2019].

Верховна Рада України, 2019. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. [online] Доступно: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [Дата звернення 19 січень 2019].

Верховна Рада України, 2019. Про засади адміністративно-територіального устрою України: проект Закону України № 8051 від 22.02.2018 р. [online] Доступно: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63508 [Дата звернення 19 січень 2019].

Верховна Рада України, 2019. Про затвердження порядку створення госпітальних округів: постанова Кабміну від 30 листопада 2016 р. № 932. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D0%BF [Дата звернення 19 січень 2019].

Власюк, О.С., 2015. Стан і проблеми реформування адміністративно-територіального устрою України. Регіональна економіка, 3, с.16–23.

Данилишин, Б.М., 2015. Як децентралізувати управління в Україні. Економічна правда, 15 Лип. [online] Доступно: https://www.epravda.com.ua/columns/2015/07/13/550472/ [Дата звернення 19 січень 2019].

Долішній, М.І., 2011. Проблеми територіального устрою в системі адміністративної реформи. В: М.І. Долішній, ред. Мар’ян Іванович Долішній – Вчений, Керівник, Особистість. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, с. 100.

Державний архів Київської області, 1918. Закон про поділ України на землі. [online] Доступно: http://dako.gov.ua/українська-соборність-витоки/ [Дата звернення 19 січень 2019].

Кравців, В.С. та Жук, П.В., 2011a. Адміністративно-територіальний устрій та місцеве самоврядування в Україні: питання реформування. Бюлетень Західного наукового центру, с. 130–144.

Кравців, В.С. та Жук, П.В., 2011b. Концепція адміністративно-територіальної реформи в Україні. Економіст, 5, с. 5–8.

Міхровська, М.С., 2019. Адміністративна реформа в Україні аналіз, періодизація та перспективи. Адміністративне право і процес. [online] Доступно: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/4-10-2015/item/348-administratyvna-reforma-v-ukrayini-analiz-periodyzatsiya-ta-perspektyvy-mikhrovska-m-s [Дата звернення 19 січень 2019].

Шабельніков, В.І. 2011. Адміністративно-територіальний устрій України: історичний досвід і уроки (1917 - червень 1941 рр.). Донецьк: ДонНУ.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2019.17.1.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.