ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Н. О. Єсіна

Анотація


 У статті розкрито поняття «волонтерство», «волонтер», «волонтерська діяльність»; виявлена сутність принципів волонтерської діяльності; проаналізовані напрямки становлення волонтерського руху в Україні; описані шляхи, за якими здійснюється волонтерська діяльність, розкриті особливості волонтерського руху в Україні, як ефективного засобу вільного саморозвитку особистості у діяльності та у спілкуванні як соціокультурному процесі.

Ключові слова: волонтерство, волонтер, волонтерська діяльність, волонтерський рух.

 

В статье раскрыты понятия «волонтерство», «волонтер», «волонтерская деятельность»; выявлена сущность принципов волонтерской деятельности; проанализированы направления становления волонтерского движения в Украине; описаны пути, по которым осуществляется волонтерская деятельность, раскрыты особенности волонтерского движения в Украине как эффективного средства свободного саморазвития личности в деятельности и в общении как социокультурном процессе.

Ключевые слова: волонтерство, волонтер, волонтерская деятельность, волонтерское движение.

 The current situation in Ukraine is characterized by social, psychological, economic instability, declining living standards of the majority population, devaluation of moral norms and values in society, rising crime and violence. This situation adversely affected the mental health of different populations, such as people who need help. One of these areas of social assistance is involved volunteers made a number of social services to those who need them. Volunteers are important to every society, because they work without benefits for themselves, showing that the public that there are things in life more valuable than getting financial rewards.  One of the special features inherent volunteer movement, which often develops spontaneously at various institutions, organizations and associations in Ukraine are voluntary involvement of mainly young people aged 15 to 25 years. Attracting volunteers to various forms of social assistance to children, the disabled, the elderly, large families rather effective tool of free self-identity in the work and communication as a socio-cultural process. Thus, a feature of volunteering in Ukraine is that the largest group of volunteers who work in the social field, is a student and college students. It enables young people to solve social problems present. Volunteering in Ukraine becomes global and will exist as long as there is a need for people in some care.

Key words: volunteers, volunteering, voluntary, volunteer movement


Повний текст:

PDF

Посилання


Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н.М. Комарова. – К. : Академпрес, 1999. – 112 с.

Звєрєва І.Д. Волонтерство. Порадник для організатора волонтерського руху / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, Н.В. Зімовець. – К. : ВГЦ «Волонтер», 2001. – 552 с.

Лях Т. Л. Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми / Т.Л. Лях // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. – 2013.– № 23. – Ч. 1. – С. 206–213.

Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квітня 2011 року №3236-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/3236- 17

Толстоухова С.В. Перспективи вдосконалення змісту підготовки фахівців із соціальної роботи / С. В. Толстоухова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2010. – № 1–2. – С. 91–98.

Тохтарьова І.М. Волонтерський рух в Україні: шляхи до розвитку громадянського суспільства як сфера соціальних відносин / І. М. Тохтарьова // Теорія і практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2014. – № 2. – С 156–161.

Цюман Т.П. Лекційний курс «Соціально-психологічні основи волонтерської діяльності» [Електронний ресурс] / Т.П. Цюман. – Режим доступу : http: //studentam.net.ua/content/viem/4246/114/

Юрченко І.В. Становлення і розвиток волонтерського руху в Україні / І.В. Юрченко // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні: наукові доповіді і повідомлення ІV Всеукраїнської соціологічної конференції, 21 трав. 2004 р., Київ / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України / [за ред. В. Ворони, М. Шульги]. – К., 2004. – С. 526–529.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.580256

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.