АРХЕТИП СЕРЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИКО-МЕНТАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Г. М. Куц

Анотація


 Виділено базові характеристики української політичної ментальності. Здійснено розгляд архетипу «серця» в політико-ментальному полі української культури у різних взаємодоповнюючих контекстах: у філософському дискурсі («філософія серця» або кордоцентризм Г. С. Сковороди); у політичному дискурсі (геополітична концепція Хартленду Х. Маккіндера та ін.); в освітньому дискурсі («школа сердечності» В. О. Сухомлинського); у релігійному дискурсі (символ серця є одним із ключових елементів греко-католицьких українських ікон); в українському фольклорі; у святкуваннях та ін. Зазначено, що архетип серця – ключовий для політико-ментального простору України.

Ключові слова: архетип серця, політична ментальність, Україна, кордоцентризм, Хартленд, «школа сердечності», політична культура.

 

 Выделены базовые характеристики украинской политической ментальности. Осуществлено рассмотрение архетипа «сердца» в политико-ментальном поле украинской культуры в разных взаимодополняющих контекстах: в философском дискурсе («философия сердца» или кордоцентризм Г. С. Сковороды); в политическом дискурсе (геополитическая концепция Хартленда Х. Маккиндера и др.); в образовательном дискурсе («школа сердечности» В. А. Сухомлинского); в религиозном дискурсе (символ сердца является одним из ключевых элементов греко-католических украинских иконах); в украинском фольклоре; в празднованиях и др. Отмечено, что архетип сердца – ключевой для политико-ментального пространства Украины.

Ключевые слова: архетип сердца, политическая ментальность, Украина, кордоцентризм, Хартленд, «школа сердечности», политическая культура.

 

The basic characteristics of the Ukrainian political mentality have been highlighted. The differences between the concepts of «archetype» and «stereotype» have been analysed: archetypes are deeper, they are associated with the collective unconscious, form the core of identity, they are quite difficult to change. «Heart» archetype has been considered in the political and mental field of Ukrainian culture in different complementary contexts: in philosophical discourse ( «philosophy of the heart» or cordocentrism of H.Skovoroda); in political discourse (geopolitical concept of Mackinder, H. et al.); in educational discourse ( "School of cordiality" of V.Sukhomlynsky); in religious discourse (heart symbol is one of the key elements of the Ukrainian Greek Catholic icons); in Ukrainian folklore; in celebration It is noted that the heart archetype is the key to political and mental space of Ukraine. The characteristic features of Ukrainian cordocentrism is man’s rootedness with heart in the true existence, integrity of human reality, prevalence of the spiritual experience over theoretical logics, priority of imaginative thinking, dominance of sensuality.  It is stated that some ideas of Heartland’s theory are still the basis of many foreign policy strategies. According to different Heartland’s concepts, the most Ukrainian territories belong to the «heart» of the earth, which explains excessive attention to it on the part of all important geopolitical players.

Key words: heart archetype, political mentality, Ukraine, cordocentrism, Heartland, «school of cordiality» political culture.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гамаш Д. Мощі святого Валентина зберігають у Самборі / Д. Гамаш // Gazeta.ua. Газета по-українськи. – 14 лютого 2006 р. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/lviv-newspaper/_moschi-svyatogo-valentina-zberigayut-u-sambori/104077.

Данилюк Н. О. Метафора в українських народнопісенних текстах / Н. О. Данилюк // Типологія та функції мовних одиниць. Науковий журнал. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – № 1. – С. 66–76.

Кравченко В. В. Гуманістичні цінності в українській культурі / В.В. Кравченко, Я.М. Білик, В.П. Пєдан // Європейська та українська культура в нарисах : [навч. посіб.] / [за ред. І. З. Цехмістро та ін.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 276––294.

Куц Г. М. Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід Майданів / Г. М. Куц // Сучасне суспільство : політичні науки : зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Петров В. В., 2014. – Вип. 1 (5). – С. 82––94.

Куц Г. М. Стереотипізація та міфологізація у виборчому процесі / Г. М. Куц // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки : зб. наук. праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Петров В. В., 2013. – Вип. 2 (4). – С. 54––67.

Куц Г. М. Трансформаційний потенціал лібералізму в політичному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Г. М. Куц.– Чернівці : Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2011. – 36 с.

Куц Ю. О. Національна свідомість і самосвідомість у етнополітиці й державотворенні / Ю. О. Куц // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб. – Харків : УАДУ ХФ, 2000. – № 2 (7). – С. 45–52.

Куц Ю. О. Природа та сутність державного управління [Електронний ресурс] / Ю. О. Куц // Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування : електр. зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету. – 2013. – № 12. – Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/Kuc_s.pdf.

Маккиндер Х. Круглая земля и обретение мира [Електронний ресурс] / Хэлфорд Маккиндер ; [пер. с англ.] // Космополис. – Зима 2006–2007. – № 2 (16). – С. 56–69. – Режим доступу: http://www.pseudology.org/state/Makinder_KruglayaZemlya_i_obretenie_mira2.pdf.

Омельченко Ю. Хартленд і Римленд / Ю. Омельченко // Політологія : навч. енцикл. словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.].– Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С. 728–729.

Сковорода Г. С. Сад пісень. Вибрані твори / Г. С. Сковорода. – К. : Веселка, 1983. – 190 с.

Трифонова О. С. «Школа сердечності» у педагогічній концепції В. О. Сухомлинського / О. С. Трифонова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : Серія «Педагогічні науки». – 2014. – Вип. 1 (46). – С. 155–160.

Чигринов В. І. Політична ментальність українського суспільства: історія і модерн / В. І. Чигринов, І. О. Поліщук. –– Харків : ХІБМ, 2001. – 197 с.

Чигрінов В. І. Державотворча традиція України: політико-культурний вимір : [моногр.] / В. І. Чигрінов, І. О. Поліщук. –– Харків : ХІБМ, 2006. – 380 с.

Щепанська Х. Сакральне в мовному образі серця українського поетичного дискурсу першої половини ХІХ століття / Х. Щепанська // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2013. – Вип. 659. – С. 38–41.

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного [Електронний ресурс] / К. Г. Юнг ; [пер. А. М. Руткевича]. – Режим доступу : http://wanderer.org.ua/book/psy/jung/ob_arhetipah.html.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.580278

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.