ІДЕЯ СВОБОДИ В ЛІБЕРАЛЬНОМУ ТА ДОЛІБЕРАЛЬНОМУ ДИСКУРСАХ

Г. М. Куц

Анотація


Ліберальна експлікація феномену свободи є домінантною у сучасному політичному дискурсі. Разом з тим, суттєвий вплив на концептуалізацію поняття свободи здійснила доліберальна її версія, що була, зокрема, презентована у працях неоримських теоретиків. Саме ця інтерпретація стала основою розуміння свободи у класичному лібералізмі, для якого переважно була притаманною традиція осмислення свободи в негативному контексті (свобода від). У сучасному лібералізмі з’являється концепція позитивної свободи (свобода для). Відповідно, феномен свободи аналізують у двох взаємопов’язаних контекстах: негативному (свобода від) та позитивному (свобода для).

Ключові слова: свобода, лібералізм, позитивна свобода, негативна свобода.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арон Р. Опій інтелектуалів / Реймон Арон ; [пер. з фр. Г. Філіпчук]. — К. : Юніверс, 2006. — 272 с.

Берлін І. Чотири есе про свободу / Ісая Берлін ; [пер. з англ. О. Коваленка]. — К. : Основи, 1994. — 272 с.

Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Томас Гоббс // Сочинения : В 2 т. / Томас Гоббс ; [пер. с лат. и англ. Н. Федорова, А. Гутермана ; сост., ред., авт. примеч. В. В. Соколов]. — М. : Мысль, 1991. — Т. 2. — 731 с. — С. 5–285.

Декларация прав человека и гражданина 1789 года : Принята Учредительным собранием 26 августа 1789 г. [Електронний ресурс] // Французская Республика. Конституция и законодательные акты / [пер. с фр. : В. В. Маклакова, В. К. Пучинского, В. Л. Энтина / сост. : В. В. Маклаков, В. Л. Энтин]. — М. : Прогресс, 1989. — 448 с. — С. 26—29. — Режим доступу : http://liberte.newmail.ru/declaration.html.

Зиммель Г. Индивид и свобода / Георг Зиммель // Избранное. Том 2. Созерцание жизни / Георг Зиммель ; [пер. с нем.]. — М. : Юрист, 1996. — 607 с. — С. 193—200.

Кант І. Критика чистого розуму / Іммануїл Кант ; [пер. з нім. та примітки І. Бурковського / передм. А. Лой]. — К. : «Юніверс», 2000. — 504 с.

Куц Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору : [моногр.] / Г. М. Куц ; [за наук. ред. Ю. І. Макара]. — Харків : Віровець А. П. ; «Апостроф», 2011. — 300 с.

Куц Г. М. Проблематика ідентичності в ліберальному контексті / Г. М. Куц // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : «Питання політології». — Харків, 2007. — № 785. — Вип. 10. — 196 с. — С. 79—85.

Монтескье Ш.-Л. О духе законов / Шарль Луи Монтескье // Избранные произведения / Шарль Луи Монтескье ; [пер. с фр. ; ред. И. Щербина]. — М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. — 800 с. — С. 157— 733.

Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. — [2-е вид., випр.]. — К. : «АртЕк», 2001. — 728 с.

Ролз Дж. Політичний лібералізм / Джон Ролз ; [пер. з англ. О. Мокровольський]. — К. : Видавництво Соломії Павличко «ОСНОВИ», 2000. — 382 с.

Скиннер К. Свобода до либерализма / Квентин Скиннер ; [пер. с англ. А. В. Магуна / науч. ред. О. В. Хархордин]. — СПб. : Издательство Европейского университета в С.–Петербурге, 2006. — 120 с.

Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат / Бенедикт Спіноза ; [пер. з лат. В. Литвинов ; вст. слово В. Литвинова]. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. — 237 с.

Шульга С. СМИ: о совместимости христианских и либеральных идей [Електронний ресурс] / Светлана Шульга. — Режим доступу : http://news.invictory.org/issue13662.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.