АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Є. О. Отдєлєнцев

Анотація


У статті досліджено аспекти та особливості демократизації сучасної України з точки зору політичних, економічних, культурних і цивілізаційних трансформацій української держави, їх детермінант. Розглянуто детермінанти політичних трансформацій: держава, законодавство, цивільне та політичне суспільство, партії, громадські організації та рухи, політична культура та міфологія, соціальні комунікації, міжцивілізаційна взаємодія. Встановлено, що детермінантами демократизації в сучасній Україні, є політична культура, громадські організації та рухи, громадянське суспільство, політична соціалізація. Для демократизації України обраний шлях вторинної демократичної модернізації з перенесенням прогресивних політичних систем західних країн, при радикальному підвищенні політичної культури.

Ключові слова: демократизація, детермінанти демократизації, детермінанти політичної трансформації, самостійна оригінальна демократична модернізація, вторинна демократична модернізація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабинов Ю. А. Особенности проявления экстремизма в религиозных отношениях /

Ю. А. Бабинов, А. М. Канах // Вестник СевГТУ. Серия Политология. –– 2006. –– Вып. 77. –– С. 60––69.

Банек К. Религиозный фактор в мировой политике / К. Банек // Вестник СевГТУ. Серия Политология. –– 2000. –– Вып. 24. –– С. 130––138.

Бунецький Л. Л. Інституційний дизайн сучасної української політики: криза ідентичності та конфлікт інтересів // Л. Л. Бунецький // Вісник СевНТУ. Серія Політологія. –– 2013. –– Вип. 145. –– С. 115––121.

Вакулова Т. В. Роль религиозного фактора в формировании этнополитического конфликта / Т. В. Вакулова // Культурное многообразие Крыма: взаимоотношения христианства и ислама: международная научная конференция, Севастополь, 1 – 3 июня 2012 г.: тезисы докл. –– Симферополь : Оджакъ, 2012. –– С. 44––49.

Вонсович С. Г. Політична транзитологія: історія, методологія / С. Г. Вонсович. –– К. : Київ. нац. ун-т і м. Т . Г. Шевченка; Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. –– 384 с.

Головаха Е. Постсоветская деинституциализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе / Е. Головаха, Н. Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. –– 2001. –– Вып. 4. –– С. 5––22.

Дергачов В. А. Глобалистика / В. А. Дерачов. –– М. : ЮНИТИДАНА, 2005. –– 303 с.

Дрёмин В. Н. Деинституционализация и криминализация власти как факторы делигитимации современного государства / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. –– Одеса : Юридична література, 2011. –– Вип. 58. –– С. 38––45.

Дробот Е. В. Актуальные проблемы государственного управления в XXI веке: трансформация роли государства в условиях глобализации: Научно-исследовательская работа / Е. В. Дробот. –– Выборг : «Северо-западная академия государственной службы», 2007. –– 52 с.

Заславська О. Засоби масової інформації як інструмент політичної комунікації / О. Заславська // Религия и гражданское общество: межконфессиональные и этнические конфликты в условиях геополитической конкуренции: XI международный семинар, Ялта, 5 – 10 ноября 2012 г.: тезисы докл. –– Севастополь : Вебер, 2013. –– С. 59––63.

Коппель O. А. Глобалістика як нова інтегральна наука про сучасний світ [Електронний ресурс] / О. А. Коппель. –– Режим доступу : http://helenkoppel.narod.ru/030.htm. –– Назва з екрану.

Коппель О. А. Цивілізаційна парадигма формування нового світового порядку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. А. Коппель. –– Режим доступу : http://helen-koppel.narod.ru/017.htm. –– Назва з екрану.

Олбрайт М. Религия и мировая политика / М. Олбрайт ; [пер. с англ.]. –– М. : Альпина Бизнес Брук, 2007. –– 352 с.

Політологія: Академічний курс / М. І. Панов, Л. М Герасіна., В. С. Журавський та ін. – К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2006. –– 520 с.

Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу / Ю. Ж. Шайгогродський. –– К. : Знання України, 2009. –– 400 с.

Francuz G. The Place and the Role of Religion in Liberal Democracy / G. Francuz, T. Olewicz // Актуальные проблемы изучения религиозных процессов в современном мире: международная научно-практ. конференция, Севастополь, 10 – 11 мая 2009 г.: тезисы докл. –– Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2009. –– С. 40––41.

Friedmann W. An Introduction to World Politics / W. Friedmann. –– London : Macmillan and Co Ltd, N.Y. : St Martin’s Press, 1962. –– 384 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.