ПРЕЗИДЕНТСЬКО-ПАРЛАМЕНТСЬКА ЧИ ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКА? (ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ)

О. І. Романюк

Анотація


Статтю присвячено проблемі типологізації систем державного правління. На грунті політологічного аналізу автор доводить, що вирізнення парламентсько- президентського правління в окремий системний тип не є коректним, оскільки чіткого критерію розрізнення президентського-парламентського правління та парламентсько- президентського не існує. Основний висновок статті полягає в тім, що президентсько- парламентське правління та парламентсько-президентське являють собою два цикли функціонування системи одного типу.

Ключові слова: типологія державного правління, президентсько-парламентське правління, парламентсько-президентське правління, поділ влади, Україна. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністрація Президента України [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Адміністрація_Президента_України

Апарат Прем'єр-міністра України [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Апарат_Прем%27єр-міністра_України

Веір Ст. Первинний контроль і допоміжні заходи. Порівнювальне дослідження демократичних інститутів у шести країнах / Ст. Веір // Визначення та вимірювання демократії / за ред. Д. Бітема ; [пер. з англ.]. –– Львів : Літопис, 2005. –– С. 159––215.

Всемирная история в 10 томах / [под ред. Е. М. Жукова, Е. С. Варги, В. П. Волгина и др.]. –– Т. 5. –– М. : Соцэклитиз, 1958. –– 782 с.

Зазнаев О. И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства / О. И. Зазнаев // Полис. –– 2007. –– № 2. –– С. 146––164.

Звернення Президента України Леоніда Кучми з нагоди 11-ої річниці незалежності України // Урядовий кур’єр. –– 2002. –– 28 серпня. –– С. 1––2.

Конституція України (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68 № 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142 № 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143) [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page

Лінц Х. Дж. Небезпеки президентства / Х. Дж. Лінц // Глобальне відродження демократії / [за ред. Л. Даймонда, М. Платтнера]. –– Львів : Ахілл, 2004. –– С. 178––206.

Петришин О. Конституційна форма державного правління: до пошуку оптимальної моделі в Україні / О. Петришин, В. Протасова // Вісник Академії правових наук України. —2008. –– № 3. –– С. 52––64.

Пігенко В. Президентська, парламентська та змішана форма правління: досвід демократій Центрально-Східної Європи у контексті становлення системи державного управління в Україні [Електронний ресурс] / В. Пігенко, Т Пушак. –– Режим доступу : http://pdp.org.ua/analytics/parliament/656-68a-a1-visnyk-

Протасова В. Є. Парламентсько-президентська республіка в Україні в умовах глобалізаційних процесів // Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України : зб. тез (за матер. XIХ Харків. політолог. читань). –– Харків : Нац. юрид. акад. України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрНУ, 2007. –– С. 157––159.

Протасова В. Є. Парламентсько-президентська форма правління в Україні в контексті європейської інтеграції // Матер. наук. семінарів та «круглих столів», провед. НЮАУ спільно з АПрНУ в рамках Фестивалю науки 15–16 трав. 2007 р. / [упоряд. А. П. Гетьман, О. В. Петришин]. –– Харків : Право, 2007. –– С. 133.

Протасова В. Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.01 –– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / В. Є. Протасова; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. –– Харків, 2008. –– 21 с.

Протасова В. Є. Парламентсько-президентська республіка в контексті конституційного реформування в Україні / В. Є. Протасова // Вісник Академії правових наук України. –– 2009. –– № 3. –– С. 67––74.

Романюк О. Моделі державного правління: світовий досвід та реалії посткомуністичних суспільств / О. Романюк // Політичний менеджмент. –– 2008. –– № 4. –– С. 74––87.

Рудик О. Перехід до парламентсько-президентської моделі в контексті демократичного транзиту [Електронний ресурс] / О . Рудик. –– Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/project/page5381.html

Серьогіна С. Г. Форма правління в Україні: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 –– конституційне право; муніципальне право / С. Г. Серьогіна.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. –– Харків, 2013. –– 46 с.

Серьогіна С. Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики : [монографія] / С. Г. Серьогіна. –– Харків : Право, 2011. –– 768 с.

Список народних депутаті України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року // Урядовий кур’єр. –– 2014. –– С. 9––16.

Телевізійне звернення Президента України Леоніда Кучми з нагоди підписання Указу про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» // Урядовий кур’єр. –– 2003. –– 7 березня. –– С. 1––2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.