ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

А. А. Руденко

Анотація


У статті здійснюється спроба розглянути зміст поняття політичної конкуренції та основні напрямки дослідження її проблемного поля, які проводяться західними та вітчизняними представниками політичної науки відповідно до особливостей їх національних наукових шкіл.

Ключові слова: політична наука, політична конкуренція, політичний плюралізм, політичний процес, партійна система, політична боротьба, демократія, політика, політичний конфлікт, соціальна взаємодія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье ; [пер. с фр. под общ. ред. Н.А. Шматко]. –– М. : Socio-Logos, 1993. — 336 с.

Васильева С. Политическая конкуренция в теории и действии: к вопросу о сложности ее правовых оценок [Електронний ресурс] / С. Васильева // Сравнительное конституционное обозрение. –– 2012. –– № 1. –– С. 16––24. –– Режим доступу : https://pravo.hse.ru/data/2012/03/06/1266449501.

Гелей С.Д. Політологія: [навч. посібник] / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. –– [8 - ме вид., перероб. і допов.]. –– К. : Вид-во «Центр учбової літератури», 2012 –– 346 с.

Гидденс Е. Социология / Е. Гидденс ; [пер. с англ.]. –– [2-е изд., перераб. и доп.]. –– М. : Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.

Кіндратець О.М. Українська інтелігенція і влада [Електронний ресурс] / О. Кіндратець // Політичний менеджмент. –– 2009 –– № 2. –– С. 46––55. –– Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59779/05.

Конституція України [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://rada.gov.ua.

Куценко А. Г. Межпартийная политическая конкуренция : автореф. дис. На соискание науч. степени кандидата полит. наук : спец. 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» / А. Г. Куценко. –– М., 2004. –– 24 с.

Мандзій Л.С. «Політична еліта в перехідних суспільствах» [Електронний ресурс] / Л.С. Мандзій // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. –– 2008. – Вип. ХХІІІ: Політична еліта в історії України. –– С. 50–– 61. –– Режим доступу :

http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/23/23/mandziy.

Нисневич Ю. Роль конкуренции в обеспечении социально-политической стабильности и подавлении коррупции / Ю. Нисневич // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Политология. –– 2009. –– № 3. –– C. 3––17.

Нікіфорова І.І. «Політична конкуренція в теоріях демократії» [Електронний ресурс] / І.І. Нікіфорова // Вісник Національної академії державного управління : Серія «Політологія і право». –– 2013. –– С. 202––209. –– Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2012-2-29.

Нікіфорова І.І. Політична конкуренція та партиципативна демократія в сучасному вимірі [Електронний ресурс] / І.І. Нікіфорова // Державне управління та місцеве самоврядування –– 2014. –– Вип. 2 (21). –– С. 39––48. –– Режим доступу : http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2014.

Нікіфорова І.І. Політична конкуренція як критерій типологізації політичних ринків [Електронний ресурс] / І.І. Нікіфорова // Державна політика. –– 2013. –– С. 80––84. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/2/03.

Новакова О.В. Конкурентність виборів як критерій сучасної демократії [Електронний ресурс] / О.В. Новакова. –– Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/

Рубин А.Л. Конкуренция как политический феномен [Електронний ресурс] / А. Рубин // Теории политики и управления. –– 2010. –– № 1. –– С. 5––10. –– Режим доступу : http://ars-administrandi.com/article/Rubin_2010_.

Шилов В. Н. Политическая конкуренция: термин, понятие, форма деятельности / В.Н. Шилов, А.П. Рылкина // Научные ведомости Белгородского национального университета. Серия : История. Политология. –– 2011. –– Вып. 13 (108). –– Т. 19. –– С. 176––184.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер ; [пер. с нем. Под общ. ред. В.С. Автономова]. –– М. : Экономика, 1995. –– 540 с.

Щедрова Г.П. Вплив виборчого процесу на еволюцію форм політичної конкуренції еліт в Україні. [Електронний ресурс] / Г.П. Щедрова. –– Режим доступу : irbisnbuv.gov.ua.

Remer J. Political Competition: Theory and Applications / J. Remer. –– Harvard : Harvard University Press, 2001. –– 412 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.