ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ" У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Н. П. Гедікова

Анотація


У статті розглянуто громадянську активність у взаємозв’язку таких категорій, як «соціальна активність», «громадська активність». Визначено теоретичну основу понять «активність», «громадянське», «громадянин», «громадянськість», «активна громадянська позиція». З’ясовано сутність поняття «громадянська активність». Зазначено, що неоднозначність розуміння сутності поняття «громадянська активність»в контексті сучасних науково-дослідницьких підходів, обумовлено тим, що кожна наука розглядає дану категорію виходячи зі своєї предметної галузі.

Ключові слова: активність, громадянська активність, активна громадянська позиція, громадянське суспільство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабкіна М. І. Громадянська активність і соціальна взаємодія в структурі активної громадянської позиції особистості / М. І. Бабкіна // Сборник научных трудов SWorld. Педагогика, психология и социология. ― Иваново : МАКАРОВА АД, 2014. ― Вып. 1. ― Т. 17. ― С. 28―32.

Букрєєва І. Громадянська активність української студентської молоді: особливості виявлення та тенденції розвитку / І. Букрєєва // Соціологічні студії. ― Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. ― 2013. ― № 2(3). ― С. 77―82.

Головенько В. А. Механізми формування громадянської активності в Україні / В. А. Головенько // Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». ― К., 2014. ― С. 176―207.

Гражданские позиции молодежи и студенчества в современной Украине (на примере Харьковского региона) : монография / [авт. кол.: В. И. Астахова, Е. В. Астахова и др.] ; под. общ. ред. И. С. Нечитайло ; Нар. укр. акад. ― Харьков : Изд-во НУА, 2014. ― 176 с.

Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за науковою ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. ― К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. ― 680 с.

Ємельяненко Є. О. Діяльнісна природа громадянської активності / Є. О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за науковою ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. ― К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. ― С. 153―177.

Зелинский А. Ф. Криминальная психология : [науч.-практ. изд.] / А. Ф. Зелинский. ― К. : Юринком Интер, 1999. ― 240 с.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / Серж Московичи : [пер. с фр. Т. П. Емельяновой]. ― М. : «Центр психологии и психотерапии», 1998. ― 480 с.

Наливайко Т. В. Формування громадянської позиції особистості / Т. В. Наливайко // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2014. — Вип. — Т. 1. — С. 100—103.

Шамич О. М Психологічні передумови формування громадської активності молодших підлітків / О. М. Шамич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр.]. — Харків. — 2011. — № 5. — С. 115—120.

Шарапа Л. І. Активність особистості [Електронний ресурс] / Л. І. Шарапа // Енциклопедія Сучасної України (Інститут енциклопедичних досліджень НАН України). — Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43539.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.