ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

І. В. Головко

Анотація


Інформаційне суспільство розглядаються як елемент формування громадської думки у демократичному суспільстві. Розглянуто вплив інформаційного суспільства на формування демократичних принципів. Виокремлено основні риси прояву інформаційного суспільства в умовах процесу демократизації. Визначено, що основними завданнями розвитку інформаційного суспільства в Україні є забезпечення гарантій волевиявлення і самореалізації громадянина в інформаційному суспільстві, а також вільного доступу до інформації та знань.

Ключові слова: інформаційне суспільство, демократія, електронна демократія, громадська думка, свобода слова.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бжезинский Зб. Выбор. Глобальное господство или глобальное лідерство: пер. с англ. / Зб. Бжезинский. — М.: Междунар. отношения, 2005. — 288 с.

Галушко К. Ю. Інформаційне суспільство / К.Ю. Галушко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — С. 525.

Дубов Д. В. Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. — К. : НІСД, 2010. — 64 с.

Закон України „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”: від 15 травня 2013 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р

Збірник законодавчих і нормативних документів у сфері науки, інновацій та інформатизації / уклад.: Л. А. Кургузенкова, Л. В. Волошенюк. — К. : УкрІНТЕІ, 2011. — 356 с.

Коляденко В. Поняття „інформаційне суспільство” у класичних і сучасних

концепціях / В. Коляденко // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. — Київ, 2013. — № 2. — С. 15—21.

Митко А. Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики / А. Митко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — Київ, 2014. — № 26. — С. 77—83.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 12. — Ст. 102.

Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів. — 2-ге вид., стер. / Г.Г. Почепцов, Чукут С.А. — К., 2008. — 663 с.

Саркісова К. Електронна демократія як форма політичної комунікації в сучасному суспільстві / К. Саркісова // Політичний менеджмент — 2007. — № 1. — С. 66-74.

Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз). Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.03 / В. М. Скалацький. — Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с.

Тоффлер Е. Третя хвиля: перекл.. з англ.. А. Євси / Е. Тоффлер. — Київ : Всесвіт, 2000. — 480 с.

Требін М.П. Міжнародна інформація : навч. посіб. / М. П. Требін [та ін.]. — Х. : Право, 2014. — 336 с.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / С. Хантингтон. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. — 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.