МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ: СТРАТЕГІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

І. Д. Денисенко

Анотація


У статті здійснюється спроба систематизувати основні стратегії вдосконалення процесу формування методології політичних досліджень, запропонованих у сучасному науковому дискурсі. Відповідні пропозиції зарубіжних дослідників пропонується об'єднати у дві великі групи: орієнтовані на зміни в статусі й процедурі формування шуканої методології в цілому, і – на вдосконалювання її структурних елементів. Обґрунтовується, що первісної уваги заслуговують стратегії з першої групи пропозицій.

Ключові слова: політична наука, методологія, політична теорія, політичні дослідження, методи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Байме К. Політичні теорії сучасності / К. Байме ; [пер. з нім.]. — К. : Стилос, 2008. — 396 с.

Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В. М. Бебик. — К. : МАУП, 2001. — 384 с.

Денисенко І. Д. Проблемне поле методології політичних досліджень / І. Д. Денисенко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2010. — № 5. — С. 116—124.

Кирилюк Ф.М. Новітня політологія : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф. М. Кирилюк. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 564 с.

Конеген Н. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы политической теории / Н. Конеген, К. Шуберт. — М. : РОССПЭН, 2004. — 222 с.

Крауз-Мозер Б. Теории политики. Методологические принципы / Б. Крауз-Мозер ; [пер. с польск.]. – Xарьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. – 256 с.

Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования / Дж. Б. Мангейм, Р. К. Рич ; [пер. з англ..]. — М. : Весь Мир, 1997. — 544 с.

Политическая наука. Новое направление / [под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингеманна ; [пер. с англ.]. — М. : Вече, 1999. — 798 с.

Тернер Дж. Структура социологической теории / Дж. Тернер ; [пер. с англ.]. — М.: Прогресс. — 1985. — 472 с.

Bennett A. Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool / А. Bennett, J.T. Checkel. — Cambridge : Cambridge University Press, 2015. — 342 p.

Box-Steffensmeier J. The Oxford Handbook of Political Methodology / J. Box- Steffensmeier, H. Е. Brady, D. Collier. — Oxford : Oxford University Press, 2008. — 908 p.

Goodin R.E. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / R.E. Goodin, Ch. Tilly. — Oxford : Oxford University Press, 2006. — 869 p.

Rapoport A. Mathematical Models in the Social and Behavioral Sciences / А. Rapoport. — N.-Y. : John Wiley & Sons, 1983. — 507 р.

Rapoport A. The Origins of Violence: Approaches to the Study of Conflict / А. Rapoport . — N.-Y. : Paragon House, 1989. — 620 p.

Robinson Jr. E.A. A Mathematical Look at Politics / Jr. E.A. Robinson, D.H. Ullman. — N.-Y.: CRC Press, 2010. — 477 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.