ІМПЕРАТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОБСЕ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

О. В. Коломієць

Анотація


У статті проаналізовано сучасний безпековий потенціал ОБСЕ як чинник стабілізації системи європейської безпеки та здатність організації адекватно реагувати на новітні виклики і загрози регіональній безпеці. Розглянуто імперативну нормативно- правову базу організації в галузі безпеки, а також основні принципи і засади європейської регіональної безпеки. Досліджено участь ОБСЕ у врегулюванні та розв’язанні конфліктів у постбіполярний період на теренах колишнього СРСР та Югославії. З метою покращення системи сучасної регіональної безпеки розглянуто низку рекомендацій щодо реформування організації у безпековій сфері. У результаті аналізу зроблені конкретні рекомендації, що стосуються основних імперативів модернізації ОБСЄ і шляхи її вдосконалення в системі регіональної безпеки.

Ключові слова: європейська безпека, регіональна безпека, ОБСЄ.


Повний текст:

PDF

Посилання


Азимов А. Распутье ОБСЕ / А. Азимов // Международная жизнь. — 2005. — № 2. — С. 58—71; Азимов А.С. К итогам саммита ОБСЕ в Астане / А.С. Азимов // Международная жизнь. — 2011. — № 1. — С. 103—106.

Вызов времени перемен [Электронный ресурс] : Встреча на высшем уровне СБСЕ, Хельсинки, 9–10 июля 1992 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/mc/39534.

Голуб Н.В. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) // Україна та міжнародні організації / Н.В. Голуб, П.А. Клімкін. — К., 2003. — С. 89—98.

Договор по открытому небу [Электронный ресурс] : Общеевропейская встреча государств СБСЕ, Хельсинки, 23–25 марта 1992 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/library/14131.

Документ по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе [Электронный ресурс] : Конференция СБСЕ, Стокгольм, 19 ноября 1986 р. – Режим доступа : http://www.osce.org/ru/fsc/41242.

Евтодьева М. Военно-политическое измерение ОБСЕ: состояние и тенденции развития / М. Евтодьева // Международная жизнь. — 2010. — № 11. — С. 79—93.

Єрмолаєв А.В. ОБСЄ: сучасні виклики та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / А.В. Єрмолаєв та ін. // Аналітична доповідь НІСД, 2013. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/public/File/2013_table/0312_dopovid.pdf.

Заключительный документ четвертой встречи Совета министров СБСЕ [Электронный ресурс], Рим, 30 ноября – 1 декабря 1993 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/mc/40405.3.

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р. // Відомості СРСР. — 1975. — Дод. до № 33.

Зуева К. СБСЕ / ОБСЕ: вчера, сегодня, завтра / К. Зуева // Мировая экономика и международные отношения. — 2005. — № 4. — С. 39—46.

Камінська Н. Роль ОБСЄ у забезпеченні і зміцненні демократії / Н. Камінська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Міжнародні відносини : [зб. наук. пр.] / [редкол. : М. Мальський та ін.]. —Л., 2010. — Вип. 27. — С. 91—97.

Кузнецов А.В. Переосмысление концепции Большой Европы в связи с украинским кризисом / А.В. Кузнецов // Международная жизнь. — 2014. — № 12. — С. 6—17.

Лиссабонская декларация о модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы ХХI века [Электронный ресурс] : Встреча на высшем уровне ОБСЕ, Лиссабон, 2–3 декабря 1996 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/mc/40413.

Мизин В. План Медведева и приоритеты российской политике в Европе / Виктор Мизин // Обозреватель-Observer. — 2009. — № 12. — С. 16—24.

На пути к подлинному партнерству в новую эпоху [Электронный ресурс] : Встреча на высшем уровне СБСЕ, Будапешт, 5–6 декабря 1994 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/mc/39558.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) // Міжнародні організації : навч. посіб. / О.С. Кучик, І.Р. Суховолець, А.Б. Стельмах [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин ; за ред. О.С. Кучика. — [2-е вид., переробл. і доповн.]. — К., 2007. — С. 251—280.

Парижская Хартия для новой Европы [Электронный ресурс] : Совещание глав государств и правительств СБСЕ, Париж, 18–21 ноября 1990 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/mc/39520.

Повышение эффективности ОБСЕ [Электронный ресурс] : Тринадцатая Встреча Совета министров ОБСЕ, Любляна, 5–6 декабря 2005 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/secretariat/24696.

Прогноз погоди : [про діяльн. ОБСЄ] / Д. Кулеба, В. Лещенко, В. Тарасенко, Ю. Токарський // Зовнішні справи. — 2007. — № 12. — С. 15—18.

Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в ХХІ веке [Электронный ресурс] : Одиннадцатая в Совета Министров, Маастрихт, 1–2 декабря 2003 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/mc/17508.

Україна в ОБСЄ // Україна в міжнародних організаціях : навч. посіб. / Ю.І. Макар, Б.П. Гдичинський, В.Ю. Макар, С.Д. Попик ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [за ред. Ю.І. Макара]. — Чернівці, 2008. — С. 283-344.

Устинов В. Военно-политическое измерение ОБСЕ / В. Устинов // Обозреватель-Observer. — 2007. — № 10. — С. 25—32.

Хартия европейской безопасности [Электронный ресурс] : Встреча на высшем уровне ОБСЄ, Стамбул, 18–19 ноября 1999 г. — Режим доступа : http://www.osce.org/ru/node/125811.

Юрьева Т.В. Проблемы региональной безопасности: современный опыт Европы / Татьяна Валерьевна Юрьева // Вестник МГИМО университета. — 2010. — № 6. — С. 126—133.

Dominguez R. The OSCE: Soft Security for a Hard World: Competing Theories for Understanding the OSCE / Roberto Dominguez; 1 ed. — GmbH: P.I.E.-Peter Lang S.A. 2014. — 193 p.

Galbreath J. D. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) / David J. Galbreath; 1 ed. — UK, L: Routledge, 2007. — 172 p.

Gheciu A. Securing Civilization? : The EU, NATO and the OSCE in the Post-9/11 / Alexandra Gheciu; 1 ed. — UK: Oxford University Press; 2008. — 240 p.

Jansky V. Organization for Security and Cooperation In Europe: Past, Present and Future Missions / Vlastimil Jansky; kindle ed. — US: Amazon Digital Services, 2012. — 102 p.

Sandole D. J. D. Peace and Security in the Postmodern World: The OSCE and Conflict Resolution / Dennis J. D. Sandole; 1 ed. — UK, L: Routledge, 2007. — 226 p.

Zellner W. The OSCE: Uniquely Qualified for a Conflict-Prevention Role. / Zellner Wolfgang // Searching for Peace in Europe and Eurasia / P. van Tongeren, H. van de Veen, J. Verhoeven (eds.). — US, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002. — Р. 15—26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.