КАТЕГОРІЯ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА" В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Н. П. Москальова, Л. М. Лінецький

Анотація


Автори розглядають сучасні концепції національної еліти в українській науковій літературі з точки зору соціально-статусного та соціально-ціннісного підходів. Показано, що магістральним напрямком висвітлення ролі політичної еліти в сучасних вітчизняних дослідженнях є ціннісний підхід, тобто її розуміння як соціальної групи, яка покликана забезпечувати розвиток держави та добробут її громадян. При цьому висвітлення значення соціального статусу еліти носить другорядний характер. Оцінки ж результатів діяльності сучасної вітчизняної політичної еліти є здебільшого негативними.

Ключові слова: національна еліта, політична еліта, класифікація еліт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманюк З. М. Соціально-філософські концепції української національної еліти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 / З. М. Атаманюк. —Одеса, 2003. —19 с.

Баранцева К.К. Феномен еліти у вимірі політичної ідеології / К.К. Баранцева // Філософська думка. —2005. —№ 1. —С. 23—43; № 2. —С.13—29.

Воронянський О. Національна еліта сучасної України: проблема визначення / О. Воронянський // Українознавчий альманах. —2012. —Вип. 8. —С. 205—207.

Воронянський О. В. Проблема формування політичних інститутів у контексті конкурентної боротьби еліт / О. В. Воронянський // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Питання політології. — 2012. —№. 21. —С. 75—79.

Герасіна Л. М. Проблеми дисперсії публічної політичної влади за умов конкуренції еліт / Л. М. Герасіна, О. В. Фролова // Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХІІІ Харківські політологічні читання) «Влада та суспільство під впливом закону циркуляції еліт».—Харків, 2010. —С.14—16.

Головатий М. Кому служить політична еліта / М. Головатий // Персонал. — 2006. — № 21 (172) —С. 35—41

Денисенко І. Д. Проблемне поле методології політичних досліджень / І. Д. Денисенко // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія.: зб. наук. пр. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; голова редкол. А. П. Гетьман. — Х. : Право, 2010. —№5. —С. 116—124.

Денисенко І. Д. Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації / І. Д. Денисенко // Український соціум. — 2013. — №3(46). — С. 32—43.

Конотопцева Ю.В. Розвиток державно-управлінської еліти в Україні / Ю. В. Конотопцева // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. — Вип. 4 (26). —Дніпропетровськ : Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2006.—С. 74—82.

Крюков О. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення : [моногр.] / О. Крюков —К. : Вид-во НАДУ, 2006. —252 с.

Кухта Б. Політичні еліти і лідери. — [2-ге вид., перероб. і доп] / Кухта Б., Теплоухова Н. —Львів : Кальварія, 1997. —224 с.

Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Україні / Л. Мандзій // Вісн. Львів. ун-ту(Серія філософські науки). —Львів, 2000. Вип. 2. —С. 189—194.

Маркозова О. Особливості формування національної еліти в Україні / О. Маркозова // Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХІІІ Харківські політологічні читання) «Влада та суспільство під впливом закону циркуляції еліт». — Харків, 2010. — С.23—25.

Пірен М. Політична еліта та проблеми політичної елітаризації українського суспільства / М. Пірен // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. —2001. — № 1. —С. 242—243.

Политологический словарь [под. ред. В.И. Астаховой и М.И. Панова].— Х. : Прапор, 1997. — С.193

Універсальний словник-енциклопедія ; [гол. ред. ради чл..-кор. НАНУ М. Попович]. — К. : Ірина, 1999. — 1551 с.

Чукут С.А. Генеза духовної культури: (управлінський вимір) : [моногр.] / С.А. Чукут. —К. : Вид-во УАДУ, 1999. —256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.