ОПОЗИЦІЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

А. А. Руденко

Анотація


У статті виокремлюються особливості формування опозиції в умовах демократизації українського суспільства та розглядаються перспективи її розвитку у контексті обґрунтування принципів її ефективного функціонування. Обґрунтовується що першочерговим завданням для правлячих політичних сил у цьому напряму є надання опозиції визначеного правового статусу.

Ключові слова: опозиція, парламентська опозиція, політична конкуренція, політична боротьба, демократія, суспільство, суспільно-політичні відносини


Повний текст:

PDF

Посилання


Ільницька У. Політико-правовий статус політичної опозиції в демократичному суспільстві [Електронний ресурс] / У. Ільницька // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2010. — Випуск 22. — С. 46-53. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Unir/2010_22/08

Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://rada.gov.ua.

Кочубей Л. О. Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013 – лютий 2014 рр.): аспекти взаємодії [Електронний ресурс] / Л. О.Кочубей // Наукові записки ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України. — Режим доступу : http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_70_site_75.pdf.

Морарь М. В. Політична опозиція як невід’ємний компонент демократичного суспільства і правової держави [Електронний ресурс] / М. В.Морарь // Грані. — 2014. — № 7 (111). — С. 102—107. — Режим доступу : irbisnbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe.

Опозиція в Україні: стан і умови діяльності, відносини з владою, перспективи її нормалізації : Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему «Опозиція і влада в Україні: чи є шанс на подолання конфронтації?», Київ, 15 червня 2011 р. — Київ, 2011. — 83 с.

Політична опозиція : навч. посібник ; [за заг. ред. В. А. Гошовської, К. О. Ващенка, Ю. Г. Кальниша]. — К. : НАДУ, 2013. — 208 с.

Рудич Ф. М. Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст, [Електронний ресурс] / Ф. М. Рудич // Віче. — 2013. — № 17. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3841/

Сичова В. В. Еволюція інституту політичної опозиції в контексті модернізації системи державного управління України [Електронний ресурс] / В. В. Сичова // Актуальні проблеми державного управління. — 2009. — №2. — С.60—71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2009_2_9.

Совгиря О. В. Правовий статус парламентської опозиції (порівняльно-правовий аналіз) [Електронний ресурс] автореф. дис. на здоб. наук. ступ канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 / О. В. Совгиря. — Київ, 2005. — Режим доступу: www.irbisnbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

Тимохін М. Г. Становлення та діяльність опозиції в Україні у період після помаранчевої революції [Електронний ресурс] / М. Г. Тимохін. — Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Tymokhin.pdf.

Теоретичні та практичні реалії української опозиції [Електронний ресурс]. — Віче. — 2011. — № 18. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2711/

Ткаліч М. А. Правовий статус опозиції в Україні: проблеми визначення та ідентифікації [Електронний ресурс] / М. А. Ткаліч. — Режим доступу : http://bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2012/d13abb40391cdc562e7f23c28a44d256.pdf

Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту [Електронний ресурс] / Т. Ткаченко // Політичний менеджмент. — 2007. — № 5. — С. 40—45. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/9711

Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно–політичного та соціально-економічного розвитку : [моногр.] / [за заг. ред. Ю. Г. Рубана]. — Київ, 2009. — 656 с.

Фісун О. А. Трансформація політичного режиму України у порівняльній перспективі / О. А. Фісун, Ю. Г. Кальниш // Україна в 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : [моногр.] / [ за заг. ред. Ю. Г. Рубана]. — К. : НІСД, 2008. —744 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.