СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Р. Г. Рудя

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей сучасної військової глобалізації в площині політології. Здійснюється спроба аналізу військової глобалізації, виділення її основних етапів і ознак. Акцентується увага на ролі військової політики та тісному взаємозв'язку політики і армії. Відмічається специфічний вплив домінуючих у сучасному світі глобалізаційних процесів на армію та військову сферу в цілому.

Ключові слова: глобалізація, військова глобалізація, військова політика, армія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Жуков В.И. Общая и прикладная политология: учебное пособие / [под. ред. И.В. Жукова, Б.И. Краснова]. –– М. : МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. –– 992 с.

Култаєва М.Д. Соціологія глобалізації : Навчальний посібник / М.Д Култаєва, І.Ф. Прокопенко, І.О. Радіонова, Г.В. Троцко. — Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2008. — 207 с.

Політологічний еницеклопедичний словник / [за ред.. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка]. –– 2-е вид., доп. і перероб. –– К. : Генеза, 2004. –– 736 с.

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : Підручник / Г.П. Ситник. –– К. : НАДУ, 2011. — 542 с.

Требін М.П. Армія та суспільство:соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації: [Монографія] / М.П. Требін. — Х. : Видавничий дім ІНЖЕК, 2004. — 404 с.

Хелд Д. Глобальные трансформации: политика, экономика, культура / Д. Хелд, Д. Гольдбларт, Э. Макгрю, Д. Перратон ; [пер. с англ. В.В. Сапов, Б.Л. Рубанов, М.В. Соколова, Л.В. Ясная]. — М. : «Праксис», 2004. — 576 с.

Чертополох А.А. Вызовы глобализации: информационное обеспечение военной политики государства [Електронний ресурс] / А. А. Чертополох. — Режим доступу : http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t10-chertopolokh.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.