СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЛАДНОЇ ІНСТИТУЦІЇ

Є. М. Солових

Анотація


Проаналізовано основні підходи до визначення поняття «імідж». Визначається специфіка іміджу організації як цілісного поєднання інституційної та персоніфікованої її характеристик. Досліджується специфіка іміджу владної інституції. Обґрунтовано, що на імідж владної інституції впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Визначено залежність специфіки формування іміджу владної установи від типів панування.

Ключові слова: імідж, владна інституція, установа, панування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Агарков О. А. Соціально-політичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти : [монографія] / О. А. Агарков ; [за наук. ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Бебика]. ––Запоріжжя : Просвіта, 2011. ––314 с.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / И. Гофман. ––М. : Канон-Пресс-Ц, 2000. ––304 с.

Імідж державного службовця та посадової особимісцевого самоврядування : Навч. посіб. / [укл. Ю. Г. Падафет]. –X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. ––18 с.

Колосовська І.Оцінювання іміджу місцевих державнихадміністрацій / І.Колосовська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ––Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2004. ––Вип 4. ––С. 215––221.

Крутій О. М.Довіра народу як фактор реалізації діалогу вдержавному управлінні / О.М.Крутій // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. : У 2 ч. –X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. ––№ 2 (28). ––Ч. 1. ––С. 322––330.

Лебець В. С. Імідж влади та засоби йогоформування / В. С. Лебець, Т. М. Федотова // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб. ––X.: УАДУ ХФ, 2001. ––№ 2 (10). ––С. 17––25.

Психология : Словарь / [под. обш. ред. A.B. Петровского, М.Г. Ярошевского]. ––М. : Политиздат, 1990. ––494 с.

Сучасний виборчий PR : Навч. посіб. / B.B. Лісничий, B.O. Грищенко та ін. ––Северодонецьк : ВД «Еврика», 2001. ––480 с.

Тлумачний словник української мови / [укл. Т.В. Ковальова, Л.П.Коврига]. ––X : Синтекс, 2002. ––672 с.

Юрьев А. И. Системные описания в политической психологи [Электронный ресурс] / А. И. Юрьев. ––Режим доступа : http://www.srac.org.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.