БАЗОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

І. В. Головко

Анотація


Виокремлено базові детермінанти формування ліберально-демократичних процесів у трансформаційних суспільствах. Відзначено, що основними критеріями ефективного функціонування ліберальної демократії є наявні політичні права (змагальність, опозиція і участь) та громадські свободи; влада в руках виборних посадовців; баланс влади (зокрема, обмеження виконавчої гілки); непередбачувані результати виборів; політичне представництво меншин; свобода асоціацій; суспільний плюралізм; незалежні ЗМІ; незалежна судова влада; верховенство права; повага до права власності тощо.

Ключові слова: лібералізм, демократія, трансформаційні суспільства, ліберальна демократія, громадські свободи, верховенство права.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бентам Дж. Про принципи корисності / Джеремі Бентам ; [пер. з англ. О. Проценка] // Лібералізм : антологія ; [упоряд. О. Проценко, В. Лісовий]. — К. : Смолоскип, 2002. — 1126 с. — С. 149—151.

Гаррісон Л. Чому культура має значення. / Лоуренс Гаррісон ; [пер. з англ. Л. Шевчук] // Ї. — 2008. — № 53. — С. 14—21.

Гелд Д. Моделі демократії / Девід Гелд ; [пер. з англ. Ю. Мельника] // Демократія : антологія ; [упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — ХХVШ. — 1108 с. — (Політичні цінності ; вип. 1). — С. 155—175.

Головко І.В. Ліберальна демократія: умови формування та специфіка становлення: дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Ірина Валентинівна Головко. – Харків, 2010. – 248 с.

Ґутман Е. Типи і парадокси демократії / Е. Ґутман ; [пер. з англ. П. Таращука] // Демократія : антологія ; [упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — ХХVШ. — 1108 с. — (Політичні цінності ; вип. 1). — С. 143—154.

Даймонд Л. Прошла ли „третья волна” демократизации? / Ларри Даймонд ; [пер. с англ.] // Полис. — 1999. — № 1. —С. 10—25.

Даль Р. О демократии / Роберт Даль ; [пер. с англ. А. С. Богдановского]. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 208 с.

Даль Р. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція / Роберт Даль; [пер. з англ. О. Д. Білогорського]. — Харків : Каравела, 2002. — 216 c.

Застава І. В. Умови формування ліберальної демократії / І. В. Застава // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : „Питання політології”. — Харків, 2008. — № 810. — Вип. 12. — 240 с. — С. 19—26.

Кимлічка В. Лібералізм і права меншин / Вілл Кимлічка ; [пер. з англ. Р. Ткачук / гол. ред. і автор передм. Дж. Перлін ; наук. ред. І. Лизогуб]. — Харків : Центр Освітніх Ініціатив, 2001. — 176 с.

Медісон Дж. Основи демократичного врядування / Джеймс Медісон ; [пер. з англ. Н. Комарової] // Демократія : антологія ; [упоряд. О. Проценко]. — К. : Смолоскип, 2005. — ХХVШ. — 1108 с. — (Політичні цінності ; вип. 1). — С. 383—396.

Мизес Л. фон. Либерализм в классической традиции / Людвиг фон Мизес ; [пер. с англ. А. В. Куряева]. — М. : ООО „Социум”, ЗАО „Издательство „Экономика”, 2001. — 239 с.

Поппер К. Открытое общество и его враги / Карл Поппер; [пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского]. — М. : Феникс, Международный фонд „Культурная инициатива”, 1992. — 448 с.

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / Адам Пшеворский ; [пер. с англ. / под ред. В. А. Бажанова]. — М. : „Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2000. — 320 с.

Ролз Дж. Теорія справедливості / Джон Ролз ; [пер. з англ. О. Мокровольський]. — К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2001. — 822 с.250.

Фененко А. В. Концепции и определения демократии / А. В. Фененко. — М. : КомКнига-URSS, 2006. — 224 с.

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер ; [пер. с нем.]. — К. : Основи, 1995. — 528 с.

Economic Freedom and Unemployment around the World // Southern Economic Journal. — 2007. — Vol. 74 (1). — Р. 158—176.

Held D. Models of democracy / D. Held. — Stanford : Stanford University Press (Third Edition), 2006. — 408 p.

Merkel W. Embedded and Defective Democracies / W. Merkel // Democratization. — 2004. — Vol. 11. — No. 5. — Р. 33—50.

Przeworski A. Modernization: Theories and Facts / A. Przeworski, F. Limongi // World Politics. —1997. — Vol. 49. — No. 2 — P. 155—170.

Sorensen G. Democracy and Democratization / G. Sorensen. — Boulder, 1993. — 215 р. 23. Tourain A. Qu’est-ee que la democratie? / A. Tourain. — Paris, 1994. — 115 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.