ІМІДЖ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ: ВІД КОНЦЕПТУАЛІАЗАЦІЇ ДО АКТУАЛІЗАЦІЇ

І. О. Поліщук

Анотація


У статті розглядаються концептуальні основи та актуальні проблеми формування позитивного іміджу органів влади. Імідж місцевої влади розглядається як фактор підвищення конкурентоспроможності території, зростання задоволеності населення умовами життя, забезпечення інституційного усталення та соціальної довіри, стабільного розвитку суспільства в цілому. Зроблено висновок, що імідж фіксує ступінь відповідності дій місцевих органів влади вимогам та очікуванням конкретних соціальних груп і суспільства в цілому, рівень задоволеності населення умовами життя.

Ключові слова: імідж, територія, територіальний розвиток, місцеве самоврядування, показники ефективності, місцева політика.


В статье рассматриваются концептуальные основы и актуальные проблемы формирования положительного имиджа органов власти. Имидж местной власти рассматривается как фактор повышения конкурентоспособности территории, рост удовлетворенности населения условиями жизни, обеспечение институционального упрочение и социального доверия, стабильного развития общества в целом. Сделан вывод, что имидж фиксирует степень соответствия действий местных органов власти требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и общества в целом, уровень удовлетворенности населения условиями жизни.

Ключевые слова: имидж, территория, территориальное развитие, местное самоуправление, показатели эффективности, местная политика.


The article reviews the conceptual framework and actual problems of formation of positive image of government. The image of the local government is seen as a factor in improving the competitiveness of the territory, population growth in terms of life satisfaction, providing institutional institutionalization and social trust, sustainable development of society as a whole. Image territory acquires the status of one of the new resources that express compact representation of the main priorities and prospects of territorial development. It is concluded that the image captures the degree of compliance of local government requirements and expectations of specific social groups and society as a whole, the level of satisfaction of the population living conditions.

Key words: image, territory, territorial development, local government, performance, local politics.

 


 Повний текст:

PDF

Посилання


Барна Н. В. Іміджелогія: навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В. М. Бебика. — К. : Університет «Україна», 2007. — 217 с.

Колосовська І.І. Управління процесом формування іміджу владних інституцій // Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. О. Чемериса. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2003. — Вип. 4. — С. 237–– 241.

Колосовська І. І. Чинники формування іміджу держави // Ефективність державного управління: збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Української академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. О. Чемериса. — Львів : ЛРІДУ УАДУ, 2003. — Вип. 3. — С. 75––79.

Общая прикладная политология: учеб. пособие / под ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова. — М. : МГСУ ; Союз, 1997. — 992 с.

Олуйко В. М. Кадри в регіоні України : становлення та розвиток: Монографія / За ред. Н. Р. Нижник, Г. І. Лелікова. — К. : Наук. Світ, 2001. — 237 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.