МІСТО У ДОБУ КРЕАТИВНОСТІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ПОЛІТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

І. О. Радіонова

Анотація


Стаття присвячена аналізу теоретичних засад політичних стратегій соціально-економічного розвитку міста на початку ХХІ століття за умов інноваційної економіки. Доводиться значення теоретичних розвідок Е. Моретті для уточнення політичних стратегій соціально-економічного розвитку міст України. Підкреслюється амбівалентність наслідків інноваційного розвитку, який породжує переможців та програвших, веде до розколу всередині сучасних суспільств на різні типи економік, культур та спільнот, які відрізняються містом проживання. Наголошується, що відмінності між ними утворюють нові локальні та глобальні ієрархії, нові зони уразливості та нестабільності.

Ключові слова: Велика дивергенція, Е. Моретті, інноваційна економіка, креативність, політичні стратегії соціально-економічного розвитку міста.


Статья посвящена анализу теоретических оснований политических стратегий социально-экономического развития города в начале ХХІ века в условиях инновационной экономики. Доказывается значение теоретических разведок Э. Моретти для уточнения политических стратегий социально-экономического развития городов Украины. Подчеркивается амбивалентность следствий инновационного развития, которое порождает победителей и проигравших, ведет к расколу внутри современных обществ на разные типы экономик, культур и сообществ, которые отличаются местом проживания. Отмечается, что отличия между ними создают новые локальные и глобальные иерархии, новые зоны уязвимости и нестабильности.

Ключевые слова: Великая дивергенция, Э. Моретти, инновационная экономика, креативность, политические стратегии социально-экономического развития города.


The article is devoted to the analysis of the theoretical basis of the political strategies of socio-economic development of the city at the beginning the 21st century. The importance of E. Moretti’s theoretical exploration for defining the political strategies of socio-economic development of the Ukrainian cities is proved. We emphasize the ambivalence of the consequences of innovational development, which creates winners and losers, leads to break-up of the modern societies into different types of economies, cultures and subgroups, which vary according to where they live. We note that the differences between them create new local and global hierarchies, new zones of vulnerability and instability.

Key words: The Great Divergence, E. Moretti, innovation economy, creativity, political strategies of socio-economic development of the city.


 Повний текст:

PDF

Посилання


Беззубко Б. Методичні проблеми стратегічного планування розвитку міст [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/metodychni-problemy-stratehichnoho-planuvannya-rozvytku-mist/ — Назва з екрану.

В Україні створять реєстр монофункціональних міст [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2012/03/30/274562. — Назва з екрану.

Закон України про засади державної регіональної політики [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/156-19. — Назва з екрану.

Комплексна стратегія розвитку Львова 2012––2025 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf — Назва з екрану.

Корнилюк С. Програми розвитку українських міст: які кращі? [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://economics.lb.ua/state/2015/10/04/317528_programi_rozvitku_ukrainskih_mist.html — Назва з екрану.

Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. — К. : В-во «К.І.С.», 2007. — 120 с.

Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России и Украины [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.slideshare.net/andreistas/ss-29035546. — Назва з екрану.

Стратегія розвитку Вінниця –– 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/Lists/StrategyVinn2020/Default.aspx2. — Назва з екрану.

Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf — Назва з екрану.

Хашиєва М. В. Практика стратегічного управління розвитком міст: аналіз зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / М. В. Хашиєва. — Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/5/06.pdf. — Назва з екрану.

Bionic Hill innovation technopark [Electronic resource]. –– Mode of access : http://www.bionic-hill.com/uk/about/ - Name from the screen.

Moretti E. The New Geography of Jobs [Text] / Enrico Moretti. –– Boston, New York : Mariner Books, 2013. –– 294 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.