СУЧАСНА ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ

Т. В. Жванія

Анотація


У статті здійснюється спроба аналізу соціально-політичних наслідків міграційної поведінки у сучасному глобалізованому світі. З’ясовуються типи міграційної поведінки, безпосередні та відтерміновані наслідки міграції. Автор зазначає, що багатоаспектний характер сучасної вимушеної міграції потребує подальшого міждисциплінарного вивчення та вимагає створення єдиної міграційної політики держав-реципієнтів. Перспективи подальшого аналізу вбачаються у розробці підходів до вирішення проблеми взаємної адаптації ціннісного компоненту соціальної взаємодії мігрантів і суспільств-реципієнтів.

Ключові слова: міграція, вимушена міграція, мігранти, міграційна політика, країни Європейського союзу, культурна травма, права людини.


В статье осуществляется попытка анализа социально-политических последствий миграционного поведения в современном глобализированом мире. Рассматриваются типы миграционного поведения, непосредственные и отсроченные последствия миграции. Автор отмечает, что многоаспектный характер современной вынужденной миграции требует дальнейшего междисциплинарного изучения и предусматривает создание единой миграционной политики стран-реципиентов. Перспективы дальнейшего анализа видятся в разработке подходов к решению проблемы взаимной адаптации ценностного компонента социального взаимодействия мигрантов и обществ-реципиентов.

Ключевые слова: миграция, вынужденная миграция, мигранты, миграционная политика, страны Европейского союзу, культурные травма, права человека.


In the article an attempt to analyze of social and political consequences of migratory behaviour in the contemporary globalized world is performed. Types of migratory behaviour, the immediate and deferred effects of migration are considered. The author notes that the multidimensional nature of contemporary compelled migration requires further interdisciplinary study and provides creation a common migration policy of the recipient countries. Prospects of further analysis are seen in developing approaches to solving the problem of mutual adaptation of the valuable component of social interaction between migrants and societies recipient.

Key words: migration, compelled migration, migrants, migration policy, the European Union, cultural injury, human rights.


 Повний текст:

PDF

Посилання


Апанович М.Ю. Политические аспекты миграционных процессов в современной Европе : автореф. дисс… канд. полит. наук : спец. 23.00.02 / М.Ю. Апанович. –– М.,2013. –– 32 с.

Дисэн Г. Евроинтеграция поневоле? Оценивая «наступательный» характер ОПБО ЕС / Г. Дисэн // Полис. –– 2015. –– № 6. –– С. 81––102.

Доронюк Т. Огляд ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні липень-серпень 2015 року [Електронний ресурс] / Т. Доронюк, А. Солодько. –– Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/uk/migration/ohliad-sytuatsii-z-vnutrishno-peremishchenymy-osobamy-v-ukraini-za-lypen-serpen-2015-roku

Жванія Т.В. Психологічні аспекти вимушеної міграції: у пошуках стратегій стійкого розвитку / Т.В. Жванія // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 23-24 жовтня 2015 року). –– Харків : Вид-во «Діса плюс», 2015. –– С. 329––330.

Мануйлова А. Вычет за национальность / А. Мануйлова // Газета «Коммерсантъ». –– 2015. –– № 214.

Марченко І.І. Поняття «міграція населення» в контексті сучасних соціологічних досліджень / І.І. Марченко, І.І. Пелішенко, В.О. Пелішенко // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Зб. наук. пр. / Харківський національний університет імені Г.С. Сковороди. –– Харків, 2012. – Вип 1. –– С. 110––119.

Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / [упоряд. О.А. Малиновська]. –– К. : НІСД, 2011. –– 344 с.

Сунгуров А.Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисциплинарная концепция / А.Ю. Сунгуров // Полис. –– 2010. –– № 6. –– С. 90––105.

Штомпка П. Социальное изменение как травма / П. Штомпка // Социс. –– 2001. –– № 1. –– С. 6––16.

Soros G. Rebuilding the Asylum System [Електронний ресурс] / George Soros // Project Syndicate. –– 2015. –– Sept. 26. –– Режим доступу : http://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-refugee-asylum-system-by-george-soros-2015-09.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.