ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗННОГО ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

А. А. Руденко

Анотація


У статті здійснюється спроба систематизувати сучасні дослідження проблемного поля політичної опозиції, які існують у вітчизняному політологічному дискурсі, в контексті визначення нових перспективних напрямків його вивчення. Представлені у провідних наукових спеціалізованих виданнях з соціально-політичної проблематики результати досліджень пропонується виокремлювати в три великі групи, які віддзеркалюють певні напрямки у вивченні проблем політичної опозиції. Перспективи подальшого аналізу вбачаються у посиленні теоретико-методологічної складової існуючих дослідницьких стратегій, насамперед, через звернення до основних положень конфліктологічного підходу.

Ключові слова: опозиція, політична опозиція, парламентська опозиція, політичний інститут, політичний процес, політологічний дискурс.


В статье осуществляется попытка систематизировать современные исследования проблемного поля политической оппозиции, которые представлены в отечественном политологическом дискурсе, в контексте определения новых перспективных направлений его изучение. Представленные в ведущих научных специализированных изданиях по социально-политической проблематике результаты исследований предлагается объединять в три большие группы, которые отражают определенные направления в изучении проблем политической оппозиции. Перспективы дальнейшего научного анализа видятся в усилении теоретико-методологической составляющей существующих исследовательских стратегий, прежде всего, через обращение к основным положениям конфликтологического подхода.

Ключевые слова: оппозиция, политическая оппозиция, парламентская оппозиция, политический институт, политический процесс, политологический дискурс.


In the article attempt to systematize modern researches of a problem field of political opposition which are presented in a domestic politological discourse, in a context of determination of new perspective directions its studying is performed. Presented into leading scientific specialized editions on a social and political problematic results of researches are offered to be united in three big groups which reflect certain directions in studying of problems of political opposition. Prospects of the further scientific analysis see in strengthening of a theoretical and methodological component of existing research strategy, first of all, through circulation to substantive provisions the conflictological approach.

Key words: opposition, political opposition, parliamentary opposition, political institute, political process, politological discourse.


 Повний текст:

PDF

Посилання


Берестова Г. І. Опозиція як форма прояву політичного протесту / Г. І. Берестова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. –– 2014. –– Вип. 15. –– С. 84––89.

Бондар С. С. Політична опозиція в системі владних відносин України : автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 /С. С. Бондар. –– Дніпропетровськ, 2008. –– 19 с.

Бондар С. С. Теоретико-методологічні засади дослідження феномену політичної опозиції / С. С. Бондар // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. –– 2015. –– № 1. –– С. 24––32.

Бусленко В. В. Політична опозиція в перехідних демократіях: категоріальний аналіз феномену / В. В. Бусленко // Studia politologica Ucraino-Polona. –– 2013. –– Вип. 3. –– С. 311––317.

Вінничук Н. Ю. Політична опозиція як інститут сучасної демократії : автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / Н. Ю. Вінничук. –– К., 2007. –– 17 с.

Ірха К. О. Діяльність політичної опозиції як чинник впливу на мас-медійний портрет України / К. О. Ірха // Політологічні записки : зб. наук. пр. –– Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. –– Вип. 2 (6). –– С. 214––224.

Зарецька І. В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії : автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / І. В. Зарецька. –– К., 2007. –– 17 с.

Кукуруз О. В. Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз : автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / О. В. Кукуруз. –– К., 2008. –– 24 с.

Масловська О. М. Політична культура опозиції в умовах становлення демократії [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Політологічні записки. –– 2012. –– № 6. –– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_6_24.pdf

Морарь М. В. Політична опозиція як невід’ємний компонент демократичного суспільства і правової держави / М. В. Морарь // Грані. –– 2014. –– № 7. –– С. 102––107.

Пеньковська Н. К. Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування / Н. К. Пеньковська // Актуальні проблеми політики. –– 2014. –– Вип. 53. –– С. 259––267.

Піскарьова Н. І. Політична опозиція як інститут демократії та суб’єкт політичного процесу сучасного українського суспільства : автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / Н. І. Піскарьова. –– Одеса, 2008. –– 18 с.

Поліщук І.О. Інститут політичної опозиції за умов транзитивного державного режиму в Україні [Електронний ресурс] / І.О. Поліщук // Державне будівництво. –– 2011. –– № 1. –– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeBu_2011_1_39.pdf.

Росенко М. І. Парламентська опозиція: сутність і політичний імідж, участь у політичному житті / М. І. Росенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2010. –– Т. 2. — С. 289––299.

Ткаченко Т. В. Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту [Електронний ресурс] / Т. В. Ткаченко. — Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=77&c=1802.

Ткаченко Т. В. Опозиція як чинник формування демократичної політичної системи в Україні : автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / Т. В. Ткаченко. –– К., 2009. –– 22 с.

Цимбалюк Д. І. Дослідження інституту опозиції в сучасній Україні / Д. І. Цимбалюк // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». –– 2013. –– № 4 (18). –– С. 111––121.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.